Förordning (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

SFS nr
1996:434
Departement/myndighet
Finansdepartementet F
Utfärdad
1996-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:108
Upphävd
2007-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:983

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om den provverksamhet i
Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun som avses
i lagen (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och
bostadsuppgifter.

Personregister

2 § Personregister får föras för provverksamheten med det ändamål
och det registeransvar som specificeras för varje register i bilagan
till denna förordning.

Registerinnehåll

3 § Personregister enligt 2 § får innehålla de
identitetsuppgifter och andra uppgifter som behövs för att
genomföra provverksamheten samt de tekniska och administrativa
uppgifter som i övrigt behövs för att tillgodose ändamålet med
registret.

Följande personuppgifter får behandlas endast i den
utsträckning som anges i bilagan: uppgifter som

1. avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204),

2. avses i 21 § personuppgiftslagen,

3. avser enskilda personers inkomst- eller
förmögenhetsförhållanden med undantag av uppgifter som rör
enskildas näringsverksamhet och uppgifter som framgår av
beskattningsbeslut som inte omfattas av sekretess enligt 9 kap.
1 § sekretesslagen (1980:100). Förordning (1999:41).

Inhämtande av uppgifter och sambearbetning

4 § Uppgifter till personregistret får hämtas från andra
personregister i den utsträckning som framgår av bilagan.

Information

5 § En myndighet som för personregister enligt 2 § skall se till att
de som uppgifterna avser på lämpligt sätt informeras om registret.
Informationen skall omfatta ändamålet med provverksamheten och
innehållet i personregistret.

Informationen skall vidare innehålla upplysningar om de sekretess-
och säkerhetsbestämmelser som gäller och om rätten att få
registerutdrag och att få felaktiga uppgifter rättade enligt
datalagen (1973:289).

Övergångsbestämmelser

1999:41

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av personuppgifter, gäller dock 3 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.

Bilaga

Personregister för provverksamhet avseende hushålls- och
bostadsuppgifter

INNEHÅLL

Registerförare Personregister

1 Statistiska
centralbyrån (SCB) 1.1 Provstatistikregistret
1.2 Registret för kvalitetskontroll

2 Lantmäteriverket 2.1 Uppläggningsregistret för lägenheter

3 Skatteverket 3.1 Uppläggningsregister för
folkbokföring på lägenhet

Ansvarig myndighet

1 Statistiska centralbyrån (SCB)

Register

1.1 Provstatistikregistret

Ändamål

Registret får användas i en provverksamhet för registerbaserad
hushålls-, boende- och lägenhetsstatistik i Gävle kommun och i
Högalids församling i Stockholms kommun. Uppgifterna i registret får
endast användas för att ta fram statistik som underlag för
uppföljning av genomfört uppläggningsarbete samt för
kvalitetsbedömning av ingående register.

Inhämtande av uppgifter och sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

– uppläggningsregistret för lägenheter vid Lantmäteriverket,

– registret över totalbefolkningen (RTB) vid SCB,

– folkbokföringsdatabasen,

– personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90 vid SCB.

Register

1.2 Registret för kvalitetskontroll

Ändamål

En kopia av provstatistikregistret under 1.1 får användas för att
kontrollera att de uppgifter i provverksamheten som är föremål för
automatisk databehandling är tillförlitliga.

Inhämtande av uppgifter och sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från följande register vid SCB:

– personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90,

– nybyggnadsregistret,

– registret för moderniseringsstatistik för flerbostadshus,

– fastighetstaxeringsregistret,

– provstatistikregistret,

– intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus,

– utgiftsbarometern,

– årliga inkomstfördelningsundersökningar (HINK),

– bostads- och hyresundersökningar (BHU),

– energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler.

Ansvarig myndighet

2 Lantmäteriverket

Register

2.1 Uppläggningsregistret för lägenheter

Ändamål

Registret får användas i en provverksamhet i Gävle kommun och i
Högalids församling i Stockholms kommun. Uppgifterna i registret får
inte användas får något annat ändamål än de bearbetningar som behövs
för att lägga upp ett lägenhetsregister enligt lagen (1995:1537) om
lägenhetsregister.

Inhämtande av uppgifter och sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

– personregister som förs av fastighetsägare med uppgiftsskyldighet,

– personregister i fastighetsdatasystemet vid Lantmäteriverket,

– folkbokföringsdatabasen (för tillförande av adressuppgifter),

– personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90 vid SCB
(för tillförande av uppgifter om byggnadstyp, byggnadsperiod,
värmesystem, antal rum och köksutrymme),

– beskattningsdatabasen (för tillförande av uppgifter om
organisationsnummer och koder för juridisk form samt för tillförande
av uppgifter om deklarationsansvariga avseende fastighetstaxering).

Ansvarig myndighet

3 Skatteverket

Register

3.1 Uppläggningsregister för folkbokföring på lägenhet

Ändamål

Ett register får inrättas för respektive län. Uppgifterna i
registren får endast användas i en provverksamhet för införande av
folkbokföring på lägenhet i Gävle kommun respektive i Högalids
församling i Stockholms kommun.

Inhämtande av uppgifter och sambearbetning

Uppgifter till registren får hämtas från

– personregister som förs av fastighetsägare med uppgiftsskyldighet,

– folkbokföringsdatabasen.
Förordning (2003:983).