Förordning (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

SFS nr
1996:442
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1270

Tillstånd

1 § Försvarsmakten skall skaffa Regeringskansliets tillstånd
innan myndigheten anordnar besök av en utlänning vid en
krigsstabsplats eller en ledningscentral eller vid ett förband eller
en annan enhet under pågående beredskapsuppdrag eller
krigsförbandsövning.

Regeringskansliets tillstånd krävs också om en utlänning skall
tjänstgöra vid en svensk militär enhet. Förordning (1996:1522).

2 § Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut skall skaffa Regeringskansliets tillstånd
innan myndigheterna anordnar besök av en utlänning som har en
befattning som motsvarar en befattning inom Försvarsmakten som
överbefälhavare eller ställföreträdande myndighetschef, högre
militär chef i Högkvarteret eller en befattning som motsvarar
en befattning som chef för Försvarets materielverk eller
Totalförsvarets forskningsinstitut. Förordning (2005:510).

3 § Regeringskansliets tillstånd krävs också om en utlänning
ska genomgå

1. taktisk utbildning vid Försvarsmakten,

2. utbildning vid Totalförsvarets forskningsinstitut, eller

3. utbildning med anknytning till totalförsvarsverksamhet vid
Försvarshögskolan.

Första stycket gäller inte om utbildningen är reglerad inom
ramen för en överenskommelse mellan Sverige och andra stater.
Förordning (2007:1270).

3 a § Anmälan om tillstånd enligt 1-3 §§ skall ges in till
Försvarsdepartementet. Förordning (1996:1522)

4 § Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut skall den 1 april och den 1 oktober varje år till
Försvarsdepartementet rapportera besök av utlänningar som anordnats
utöver sådana besök som sägs i 1-3 §§. Förordning (2000:910).

Undantag

5 § Tillstånd enligt 1 och 2 §§ samt rapport enligt 4 § behövs inte
om besöket är föranlett av att utlänningen skall

1. förbereda, delta i eller följa upp verksamhet inom ramen för en
överenskommelse mellan Sverige och andra stater om samarbete inom
totalförsvarets område,

2. förbereda, delta i eller följa upp en affärsförhandling,

3. göra en anmälan eller en uppvaktning eller på något annat sätt
medverka i endast protokollära sammanhang, eller

4. delta i ett samkväm eller annan liknande verksamhet.

5 a § Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut behöver inte skaffa tillstånd enligt 1 och
2 §§ eller lämna rapport enligt 4 § när de bedriver sådan
verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrät-
telseverksamhet. Försvarsmakten behöver inte heller skaffa ett
sådant tillstånd eller lämna en sådan rapport när den bedriver
militär säkerhetstjänst. Förordning (2000:910).

6 § Som anordnande av besök enligt denna förordning skall inte anses
när myndigheten ger en utlänning tillträde till lokaler,
anläggningar, fartyg eller områden som vid tillfället är tillgängliga
för allmänheten eller som utlänningen måste komma till för att kunna
framställa en begäran om att få ta del av allmänna handlingar.