Förordning (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

SFS nr
1996:502
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1071
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1327

Uppgifter

1 § Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central
förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor.

CSN skall även fullgöra uppgifter enligt

– förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, och

– förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar.

CSN får vidare mot ersättning åta sig uppdrag av en kommun att
sköta utbetalning av introduktionsersättning enligt lagen
(1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa
andra utlänningar.

CSN ansvarar för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
Förordning (2001:116).

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på CSN med
undantag av 4 § andra stycket, 13, 21 och 32 §§.
Förordning (1998:1638).

Internrevision

2 a § CSN skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1327).

Myndighetens ledning

3 § CSN:s generaldirektör är chef för myndigheten.
Förordning (2006:1327).

Styrelsen

4 § CSN:s styrelse består av en ordförande, generaldirektören
och högst nio andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande
inom sig. Förordning (1998:1638).

Försäkringsrådet

5 § Hos CSN skall det finnas ett försäkringsråd med uppgift att
medverka i arbetet med att för de statliga universiteten och
högskolorna teckna en kollektiv personskadeförsäkring avseende
studenter i Sverige med Kammarkollegiet. Rådet kan också
medverka vid en samordning av frivilliga försäkringar för vissa
utlandsstuderande som universiteten och högskolorna tecknar med
Kammarkollegiet.

Rådet består av högst nio personer vilka företräder
universitet, högskola och studenter. Minst tre av ledamöterna
skall vara företrädare för studenterna. Rådet utser inom sig en
av ledamöterna att vara ordförande. Förordning (2000:262).

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på CSN.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 11 och 12 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta om

1. årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,

2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelser och revisionsrapporter,

3. sådana föreskrifter som är av principiell betydelse eller av
särskild vikt, och

4. omprövningar av beslut i studiestödsärenden som är av
principiell betydelse eller av särskild vikt.
Förordning (2006:1327).

Ärendenas handläggning

8 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen eller av personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan
tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (2002:553).

9 § Vid nämndens huvudkontor skall sådana ärenden om omprövning
handläggas som avses i

– 16 § förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan, och

– 26 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.
Förordning (2002:893).

10 § Har upphävts genom förordning (2002:553).

Anställningar m.m.

11 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.

Andra anställningar beslutas av myndigheten.
Förordning (2006:1327).

12 § Har upphävts genom förordning (2002:553).

13 § Ledamöterna i försäkringsrådet utses av styrelsen för en
bestämd tid. Förordning (2000:262).

Övergångsbestämmelser

2001:433

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre
lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats
enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

2002:893

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt
utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.