Förordning (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

SFS nr
1996:503
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1067
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1106

Uppgifter

1 § Statens ljud- och bildarkiv har till uppgift att ta emot
och förvara pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, vissa
andra elektroniska dokument och upptagningar av ljudradio- och
televisionsprogram som enligt lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument skall lämnas till arkivet. Arkivet
skall därvid föra det register över ingivna pliktexemplar av
videogram som anges i 31 § första stycket nämnda lag.

Arkivet får även som deposition eller gåva ta emot eller på
annat sätt förvärva andra ljud- eller bildupptagningar än
sådana som avses i första stycket samt sådana framställningar i
skrift, ljud eller bild som är avsedda att användas tillsammans
med upptagningarna. Förordning (2000:1106).

2 § Arkivet skall särskilt

1. vårda de samlingar som förvaras hos arkivet,

2. gallra i den utsträckning som behövs samt

3. hålla samlingarna tillgängliga.

Samlingarna skall förvaras på ett betryggande sätt.

Bestämmelser om bevarande och tillhandahållande finns i
förordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på arkivet
med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 5, 30 och 34 §§.
Förordning (1999:1223).

Myndighetens ledning

4 § Arkivets generaldirektör är chef för myndigheten.

Vid arkivet finns det också en styrelse som består av en
ordförande, generaldirektören och högst fem andra ledamöter.
Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Förordning
(1999:1223).

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på arkivet. Förordning (1999:1223).