Förordning (1996:505) med instruktion för Kungl. biblioteket

SFS nr
1996:505
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1066
Upphävd
2008-01-01

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och fullgör dokumentära
uppgifter och serviceuppgifter. Biblioteket skall

— samla, förvara, beskriva och hålla till handa den svenska
tryckproduktionen i dess helhet samt vissa elektroniska dokument och
därvid fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument samt förordningen (1993:1439) om
pliktexemplar av dokument,

— samla, förvara, beskriva och hålla till handa utomlands utgivna
publikationer med svensk anknytning,

— samla, förvara, beskriva och hålla till handa en representativ
samling utländsk litteratur,

— vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och
annat tryck, handskrifter, kartor och bilder,

— svara för mikrofilmning av svensk dagspress,

— framställa nationalbibliografiska produkter,

— ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur till
landets forskningsbibliotek samt svara för utbyte av bibliografisk
information med utländska bibliografiska centraler,

— svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS,

— främja internationellt samarbete och därvid samverka med utländska
institutioner och internationella organisationer,

— ha ett nationellt ansvar för frågor om samverkan mellan
forskningsbibliotek bl.a. i fråga om försörjning med litteratur samt
utnyttjande och utveckling av tjänster baserade på
informationsteknik,

— i det sammanhanget utarbeta den rapport som nämns i 7 § första
stycket, och

— svara för vissa funktioner som är gemensamma för
forskningsbiblioteken inom Stockholmsregionen.

2 § Biblioteket skall svara för samordning, utveckling och visst
utredningsarbete inom biblioteksområdet samt utse ansvarsbibliotek.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på biblioteket med
undantag av 2 § och 4 § andra stycket.

Myndighetens ledning

4 § Riksbibliotekarien är chef för biblioteket.

Styrelsen

5 § Bibliotekets styrelse består av högst tio ledamöter,
riksbibliotekarien inräknad.

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
biblioteket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen (1995:1322)
har styrelsen till uppgift att vart tredje år till regeringen ge in
en rapport med en analys av utvecklingen inom forskningsbiblioteken i
landet.

Styrelsen får överlåta till riksbibliotekarien att besluta om
föreskrifter som inte är av principiell art eller i övrigt av större
vikt.