Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

SFS nr
1996:506
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:115

1 § Regeringen får till de kommittéer och organ som anges i
2 § överlåta förvaltningsuppgifter i den omfattning som
framgår av ett fastställt operativt program. Uppgifter som får
överlåtas får innefatta myndighetsutövning. Lag (2010:115).

2 § Överlåtelse får ske till

1. en övervakningskommitté som är inrättad i enlighet med
artikel 63 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11
juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG)
nr 1260/1999,

2. en sådan gemensam övervakningskommitté som avses i
kommissionens förordning (EG) nr 951/2007 av den 9 augusti
2007 om fastställande av tillämpningsbestämmelser för program
för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen
för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för
upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och
partnerskapsinstrument,

3. ett organ i en annan medlemsstat vilket enligt ett
fastställt operativt program för europeiskt territoriellt
samarbete ska vara förvaltande eller attesterande myndighet
för det programmet i enlighet med artikel 59 i rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 14 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av
den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och
om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999,

4. ett organ i en annan medlemsstat vilket enligt ett
fastställt gemensamt operativt program för gränsöverskridande
samarbete ska vara gemensam förvaltande myndighet för det
programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om
fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av
ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument och
kommissionens förordning (EG) nr 951/2007,

5. en styrkommitté som inrättats för genomförande av ett
fastställt operativt program för europeiskt territoriellt
samarbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1080/2006, eller

6. en urvalskommitté som inrättats för att fullgöra uppgifter
inom ramen för ett fastställt gemensamt operativt program för
gränsöverskridande samarbete i enlighet med kommissionens
förordning (EG) nr 951/2007. Lag (2010:115).