Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:514) om gällande räntesats för allemanssparandet

SFS nr
1996:514
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:809
Upphävd
1996-07-16

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen
(1983:890) om allemanssparande samt 1§ förordningen (1989:248) med
instruktion för Riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med
den 24 juni 1996 och tills vidare årlig ränta med 5,5 procent. Räntan
skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av
Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med
tre procentenheter.