Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:515) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

SFS nr
1996:515
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:808
Upphävd
1996-07-16

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen
(1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med
instruktion för Riksgäldskontoret.

På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet
skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 4 procent
årlig ränta.

För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det
insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än
som sägs i första stycket, dock lägst 0,25 procent.