Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg

SFS nr
1996:517
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1996-05-31

1 § I denna lag föreskrivs med anledning av Förenta nationernas
havsrättskonvention av den 10 december 1982 vissa begränsningar i
fråga om tillämpningen av svensk lag.

2 § Om ett brott mot bestämmelser i svensk lag om förebyggande,
begränsning och kontroll av förorening av den marina miljön begås på
ett fartyg registrerat i en främmande stat när fartyget befinner sig
utanför svenskt inre vatten, får inte strängare straff än böter dömas
ut.

Detta gäller dock inte allvarliga och uppsåtliga gärningar som avser
förorening i territorialhavet.

3 § Påföljd för brott som avses i denna lag får endast dömas ut om
den misstänkte häktats eller fått del av åtal för brottet inom tre år
från det att brottet begicks. Om påföljd för brottet faller bort
tidigare enligt 35 kap. 1 § brottsbalken gäller i stället den
bestämmelsen.