Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982

SFS nr
1996:519
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-05-30

En dom eller ett beslut, som har meddelats enligt Förenta
nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och som
enligt bestämmelse i konventionen skall kunna verkställas i varje
konventionsstat, verkställs här i landet som en svensk domstols
lagakraftägande dom.

Om ett fartyg skall frisläppas enligt ett beslut som har meddelats
med stöd av artikel 292 i konventionen och de villkor för
frisläppandet som anges i beslutet har uppfyllts, får fartyget inte
hållas kvar i Sverige.