Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

SFS nr
1996:565
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:858

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till de huvudmän inom skolväsendet som tar emot utlandssvenska
elever för utbildning i sin skola.

Av 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att med
utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare
stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är
svensk medborgare.

Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlandssvenska
elever ska göras utifrån förhållandena när eleven börjar
utbildningen och ska gälla hela skolgången i årskurserna 7–9 i
grundskolan eller grundsärskolan respektive hela tiden i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, även om de faktiska
förhållandena för eleven ändras under studietiden.
Förordning (2011:523).

2 § För utlandssvenska elever som väljer att få sin utbildning
i Sverige lämnas statsbidrag till respektive huvudman för
elevens skolgång i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan
eller gymnasiesärskolan. Bidraget lämnas för utbildning från
och med årskurs 7 i grundskolan eller grundsärskolan till och
med gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.
Förordning (2011:523).

3 § Statsbidrag beräknas för ett bidragsår i sänder. Bidragsåret
utgörs av ett kalenderår.

4 § För elever i grundskolan eller grundsärskolan lämnas
bidrag för varje bidragsår med ett belopp per termin och elev
som beslutas särskilt av regeringen. Förordning (2011:523).

5 § Bidrag lämnas för varje bidragsår med ett belopp per
termin och elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.
Bidraget beräknas terminsvis och uppgår till hälften av det
belopp per elev och läsår för respektive program och i
förekommande fall inriktning som Statens skolverk har
föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen
(2010:2039) eller, i de fall ett särskilt belopp har
beslutats enligt 16 kap. 51 § tredje stycket eller 55 § andra
stycket skollagen (2010:800), hälften av det beloppet.

Bidrag för elever på introduktionsprogram lämnas med ett
belopp per elev och bidragsår som beslutas särskilt av
regeringen.

Bidrag för elever i vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år lämnas för varje bidragsår med ett belopp per
termin och elev som uppgår till hälften av det belopp som
lämnas till en huvudman enligt 11 kap. 6 § förordningen
(2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt
år och statsbidrag för sådan utbildning.
Förordning (2014:858).

6 § Bidrag för höstterminen lämnas för den som är elev i
utbildningen den 15 september. Bidrag för vårterminen lämnas för den
som är elev i utbildningen den 15 februari.

7 § Bidraget för ett bidragsår söks hos Statens skolverk senast en
månad före bidragsårets utgång.

Skolverket skall snarast möjligt besluta om och betala ut bidraget.

8 § Statens skolverks beslut enligt 7 § får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1996:565

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande
skall omfatta tiden den 1 juli-31 december 1996.

2002:397

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas
första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2003.

2011:523

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och ska
tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.

2. För utbildning som har påbörjats tidigare ska äldre
bestämmelser tillämpas.

2014:858

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Bestämmelserna i 5 § tredje stycket tillämpas första
gången på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2015.