Förordning (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS nr
1996:570
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1202
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1407

Uppgifter

1 § Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet
som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och annan medicinsk
verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till
vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel,
allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan
statlig myndighet att handlägga sådana ärenden.

Socialstyrelsen skall verka för god hälsa och social välfärd samt
omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela
befolkningen.

1 a § Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
handikappfrågor med anknytning till Socialstyrelsens
verksamhetsområde. Socialstyrelsen skall inom ramen för detta
ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande
till övriga berörda parter. Förordning (2001:793).

2 § Socialstyrelsen skall särskilt

1. följa utvecklingen inom och utvärdera verksamheterna samt
därvid samverka med andra samhällsorgan i den utsträckning det
behövs,

2. vaka över verksamheterna vad gäller kvalitet och säkerhet
samt den enskildes rättigheter,

3. svara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling i vård
och omsorg,

4. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso-
och sjukvård vad gäller barn och ungdom,

5. med hjälp av det epidemiologiska centret och på annat sätt
följa, analysera och rapportera om hälsoutvecklingen i landet
samt belysa epidemiologiska konsekvenser av olika åtgärder,

6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild
betydelse inom sitt ansvarsområde och verka för att sådant
arbete kommer till stånd,

7. svara för tillsyn i frågor som gäller hälsoskydd enligt 2,
5, 6 och 9 kap. miljöbalken samt tillhandahålla underlag för
tillämpningen av 3-4 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10),

8. ha det övergripande ansvaret för hälsofrågor inom samtliga
miljökvalitetsmål,

9. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,

10. delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,

11. fortlöpande ta fram underlag för sin analys avseende
tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal,
särskilt vad gäller läkare med specialistkompetens,

12. genom det nationella kunskapscentret för frågor om dentala
material svara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling om
dentala material,

13. samverka med Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och
Arbetsmiljöverket i syfte att uppnå en effektivare användning
av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet,

14. med hjälp av Institutet för utveckling av metoder i socialt
arbete främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i
socialt arbete genom systematisk prövning och värdering av
utfall och effekter av socialtjänstens insatser samt förmedla
kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,

15. efter samråd med Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor utarbeta den särskilda information som behövs
för bedömning av ett hems lämplighet att ta emot ett barn med
hemvist utomlands i syfte att adoptera det, och

16. genom Socialstyrelsens institut för särskilt
utbildningsstöd följa och utvärdera den verksamhet som bedrivs
med statligt bidrag som administreras av institutet.
Förordning (2006:1146).

3 § Föreskrifter om Socialstyrelsens medverkan i totalförsvaret
finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap.

Härutöver skall Socialstyrelsen samordna och övervaka
planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens,
hälsoskyddets, smittskyddets samt socialtjänstens beredskap.
Socialstyrelsen skall samordna förberedelserna för
försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd
beredskap och för att upprätthålla en katastrofmedicinsk
beredskap. Förordning (2006:963).

4 § Socialstyrelsen får utfärda sådana föreskrifter som behövs
för att den katastrofmedicinska beredskapen och
beredskapsplanläggningen inför höjd beredskap enligt 3 § andra
stycket skall få en samordnad inriktning. Förordning (2002:527).

5 § har upphävts genom förordning (1996:921).

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Socialstyrelsen med undantag av 17, 21 och 32 §§.
Förordning (2006:1407).

Myndighetens ledning

7 § Socialstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Vid Socialstyrelsen finns en överdirektör som är
generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2004:1357).

Organisation

8 § Inom myndigheten finns Socialstyrelsens råd för vissa
rättsliga sociala och medicinska frågor, Epidemiologiskt
centrum, ett nationellt kunskapscentrum för frågor om dentala
material, Institutet för utveckling av metoder i socialt
arbete, Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation,
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd,
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, Rådet för
samordning av insatser mot hiv/aids, Rikssjukvårdsnämnden samt
regionala tillsynsenheter.

Socialstyrelsen bestämmer i övrigt sin organisation.
Förordning (2006:1128).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Socialstyrelsen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i
övrigt av större vikt.

Rådet för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor

11 § Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och
medicinska frågor avgör

– rättsmedicinska ärenden,

– ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd
till ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall,

– ärenden om tillstånd till sterilisering,

– ärenden om tillstånd till kastrering,

– ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,

– ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande
av havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),

– ärenden om tillstånd till insemination,

– ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband
med prövning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med
hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

– ärenden där Socialstyrelsen skall yttra sig över en sådan
utredning med ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet
som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på
livstid, samt

– andra ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran av en
domstol, en åklagarmyndighet eller en polismyndighet skall avge
utlåtande om någons hälsotillstånd.

Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet avgöra även andra
ärenden. Förordning (2006:1123).

Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation

11 a § Till uppgifterna för Nationella rådet för organ- och
vävnadsdonation hör att

– vara ett kunskapscentrum i donations- och
transplantationsfrågor,

– ha en opinionsbildande roll och svara för att allmänheten och
massmedierna får kontinuerlig information i donationsfrågor,

– följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations-
och transplantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge
anledning till,

– utforma riktlinjer för arbetet som donationsansvarig läkare
och kontaktansvarig sjuksköterska,

– medverka i kvalitetssäkring och utbildning,

– medverka i framtagandet av nyckeltal,

– ge vägledning i hithörande etiska frågor,

– svara för internationella kontakter, samt

– svara för driften av Donationsregistret och frågor som gäller
donationskort.

Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet även fullgöra andra
uppgifter. Förordning (2004:1357).

Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd

11 b § Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd
har till uppgift att

– administrera det statliga bidraget till särskilt
utbildningsstöd,

– administrera det statliga bidraget till verksamheten med
särskilda omvårdnadsinsatser i anslutning till gymnasieskola
med speciellt anpassad utbildning för svårt rörelsehindrade
ungdomar (Rh-anpassad utbildning),

– bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda
omvårdnadsinsatser för elever med Rh-anpassad utbildning med
administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och
hemlandsting betalar ersättning för vissa kostnader för
eleverna till dessa huvudmän enligt 5 kap. 31 a § skollagen
(1985:1100); ytterligare bestämmelser finns i 10 kap.
gymnasieförordningen (1992:394),

– svara för administrativt stöd åt Nämnden för Rh-anpassad
utbildning,

– administrera det statliga bidraget till vissa
handikappåtgärder inom folkbildningen,

– administrera bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag
vid korttidsstudier,

– följa och utvärdera de verksamheter som fått statligt stöd.

Om Socialstyrelsen bestämmer det får institutet även fullgöra
andra uppgifter. Förordning (2005:1079).

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring

11 c § Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring är ett
rådgivande organ till Socialstyrelsen och skall bistå styrelsen
med att

– utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 3 § förordningen
(1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område,

– stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i
specialiseringstjänstgöringen,

– främja utbildning av handledare inom
specialiseringstjänstgöringen,

– följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt

– utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa
att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för
att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet skall vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda
läkares kompetens i förhållande till fastställda
målbeskrivningar. Förordning (2005:1249).

Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids

11 d § Till uppgifterna för Rådet för samordning av insatser
mot hiv/aids hör att

– verka för samordning av de insatser som vidtas mot hiv/aids
och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar på
nationell, regional och lokal nivå,

– se till att information om utvecklingen av hiv/aids och andra
sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och om
omvärldsförändringar av betydelse för att kunna förebygga och
begränsa konsekvenserna av dessa sjukdomar följs upp och
analyseras,

– se till att utvecklingen av de insatser som vidtas inom
berörda samhällssektorer på lokal, regional och nationell nivå
följs upp och analyseras,

– verka för att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka
stigmatisering och diskriminering av hivsmittade och deras
anhöriga,

– identifiera utvecklingsbehov på lokal, regional och nationell
nivå och inom berörda samhällssektorer,

– identifiera behov av kunskapsutveckling och
kunskapsspridning,

– identifiera behov av kommunikations- och
informationsinsatser,

– verka för att utveckla ideella organisationers verksamhet
inom området,

– bidra till utvecklandet av övergripande prioriteringar och
villkor för statliga bidrag inom området,

– bidra till utvecklandet av övergripande principer för
uppföljning och utvärdering av de insatser som fått statligt
bidrag, samt

– verka för att utveckla det internationella samarbetet inom
området.

Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet även fullgöra andra
uppgifter. Förordning (2006:1057).

Rikssjukvårdsnämnden

11 e § Rikssjukvårdsnämndens uppgift är att fatta beslut om
rikssjukvård enligt 9 a och 9 b §§ hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763).

Om Socialstyrelsen bestämmer det får nämnden även fullgöra
andra uppgifter. Förordning (2006:1128).

Ärendenas handläggning

12 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, av Socialstyrelsens råd för vissa
rättsliga sociala och medicinska frågor, av styrelsen för
Epidemiologiskt centrum, av styrelsen för Institutet för
utveckling av metoder i socialt arbete, av Nationella rådet för
organ- och vävnadsdonation, av Socialstyrelsens institut för
särskilt utbildningsstöd, av Rådet för samordning av insatser
mot hiv/aids, av Rikssjukvårdsnämnden eller av
personalansvarsnämnden.

Socialstyrelsen bestämmer vilka ärenden som skall avgöras av
styrelsen för Epidemiologiskt centrum eller av styrelsen för
Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan
anställd. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

Andra och tredje styckena gäller inte föreskrifter.
Förordning (2006:1128).

13 § Socialstyrelsens styrelse utser ledamöter i rådet för vissa
rättsliga sociala och medicinska frågor.

Ordföranden i rådet och ställföreträdare för denne skall ha
erfarenhet som lagfaren domare.

13 a § Socialstyrelsens styrelse utser ledamöter i styrelsen
för Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete.
Förordning (2004:88).

13 b § Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation består
av en ordförande och sju andra ledamöter. Rådet utses av
regeringen för en bestämd tid. Förordning (2004:1357).

13 c § Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd
leds av en kanslichef. Besluten om statligt bidrag enligt
11 b § fattas av kanslichefen. Förordning (2005:1079).

13 d § Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring består
av en ordförande och sju andra ledamöter. De utses av
regeringen för en bestämd tid. Minst en av ledamöterna skall
utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av
Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på förslag av Svenska
Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges läkarförbund
och minst en från universitet och högskolor på förslag av
Högskoleverket. Förordning (2005:1249).

13 e § Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids består av
en ordförande och nio andra ledamöter. Ordföranden i rådet
utses av regeringen och övriga ledamöter utses av
Socialstyrelsens styrelse för bestämd tid.
Förordning (2006:1057).

13 f § Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio
andra ledamöter, varav sex skall representera landstingen, en
skall representera Statens beredning för medicinsk utvärdering
och en skall representera Vetenskapsrådet. Socialstyrelsens
styrelse utser ledamöterna i nämnden.

Ordförande i nämnden och ställföreträdare för denne är en
representant från Socialstyrelsen. Förordning (2006:1128).

Anställningar

14 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Överdirektören anställs genom beslut av regeringen.
Anställningen får begränsas till att gälla tills vidare, dock
längst till en viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutas av Socialstyrelsen.
Förordning (2004:1357).

Överklagande av beslut om fördelning av bidrag

15 § Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag
får inte överklagas. Förordning (2006:1407).

Rapportering

16 § Socialstyrelsen skall i fråga om sitt miljömålsarbete
enligt 2 § 8 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2006:1146).

1998:1065

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1998:1241

Denna förordning träder i kraft i fråga om 7 och 12 §§ den 1
november 1998 och i övrigt den 1 januari 1999.

2005:1079

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Beslut som
Statens institut för särskilt utbildningsstöd fattat under år
2005 om sådant statligt bidrag som avses i 11 b § förordningen
och som rör läsåret 2005/06 eller kalenderåret 2006 gäller även
för Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd.

2006:1407

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.