Förordning (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

SFS nr
1996:581
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1996-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:63
Upphävd
2000-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:59

1 § De tröskelvärden, exklusive mervärdesskatt, som anges i ecu
i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall
motsvaras av följande avrundade belopp i svenska kronor.

ecu kronor
200 000 1 728 000
400 000 3 457 000
600 000 5 185 000
750 000 6 482 000
5 000 000 43 214 000

De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter (sdr) i
2-5 kap. lagen om offentlig upphandling skall motsvaras av
följande belopp i svenska kronor.

sdr kronor
130 000 1 157 000
200 000 1 780 000
400 000 3 561 000
5 000 000 44 515 000

Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast
för varu- eller tjänsteupphandling enligt 2 och 5 kap. i lagen
om offentlig upphandling som görs av statliga myndigheter.
Förordning (1998:59).

2 § Värdet i nationella valutor av de tröskelvärden som anges i 1 §
fastställs av EG-kommissionen i princip vartannat år sedan den 1
januari 1988. Kommissionen grundar sitt beslut på den genomsnittliga
dagskursen av de nationella valutorna uttryckt i ecu och av en ecu
uttryckt i särskilda dragningsrätter under en 24 månaders period som
går ut den sista dagen i augusti månad före januari månad det år det
nya reviderade motvärdet tillämpas. Detta värde publicerar
EG-kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning under
november månad året före det år de nya värdena skall tillämpas.

Övergångsbestämmelser

2000:63

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för upphandlingar
som har påbörjats före den 1 april 2000.