Förordning (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden

SFS nr
1996:595
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1996-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1451
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1237

Uppgifter och organisation

1 § Insättningsgarantinämnden har till uppgift att handlägga
frågor om insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti och frågor om investerarskydd enligt lagen
(1999:158) om investerarskydd. Förordning (1999:211).

2 § Insättningsgarantinämnden består av högst sju ledamöter, som
utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser en av ledamöterna att vara ordförande och en att
vara vice ordförande.

3 § Vid Insättningsgarantinämnden finns ett kansli som leds av en
chef.

Nämnden anställer den personal som nämnden behöver för att utföra
sina uppgifter.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Insättningsgarantinämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

17 § om myndighetens organisation,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 9 §, 13 § 1-3 och 15 § verksförordningen (1995:1322).

Nämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-8 §§ verksförordningen.

Chefen för kansliet har under nämndens ordförande det ansvar för
verksamheten och de uppgifter som anges i 7 och 8 §§
verksförordningen.

Samverkan med andra myndigheter m.m.

6 § Insättningsgarantinämnden skall i frågor som berör
Finansinspektionen samråda med den myndigheten.

Vid samråd enligt första stycket skall nämnden lämna
Finansinspektionen de uppgifter som behövs.

7 § Insättningsgarantinämnden skall samarbeta med behöriga
myndigheter och företrädare för ersättningssystem i andra
länder. Förordning (1999:211).

Ärendenas handläggning

8 § Insättningsgarantinämnden är beslutför när mer än hälften av
ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är
närvarande.

9 § Insättningsgarantinämnden får i arbetsordningen eller i
särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon annan
som tjänstgör hos nämnden att avgöra brådskande ärenden eller ärenden
som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Sådana
beslut skall i den utsträckning nämnden bestämmer anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt
9 § inte behöver föredras.

Bemyndigande

10 a § Insättningsgarantinämnden skall meddela de föreskrifter
som behövs för att beräkna avgiften enligt 29 § lagen
(1999:158) om investerarskydd. Förordning (1999:211).

Placering av avgiftsmedel

11 § Avgifter och andra medel som betalas till
Insättningsgarantinämnden skall

1. redovisas under en inkomsttitel på statsbudgeten med ett
belopp motsvarande nämndens förvaltningskostnader för
insättningsgarantin och investerarskyddet, och i övrigt

2. om nämnden inte placerat dem enligt 15 § första stycket
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 31 § första
stycket lagen (1999:158) om investerarskydd, användas till att
betala tillbaka eventuella lån i Riksgäldskontoret som nämnden
har tagit med stöd av 15 § andra stycket lagen om
insättningsgaranti eller 31 § andra stycket lagen om
investerarskydd. Förordning (2002:136).

12 § Insättningsgarantinämnden skall samråda med företrädare för de
institut som omfattas av garantin i viktigare frågor om placering av
avgifter och andra medel som betalats in till nämnden för
insättningsgarantin.

Beslut om utländska instituts filialer i Sverige

13 § När nämnden fattar sådana beslut som avses i 3 § andra
stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 4 § tredje
stycket, 5 § första stycket och 6 § första och andra styckena
lagen (1999:158) om investerarskydd, skall nämnden tillförsäkra
sig rätt att få sådana uppgifter om institutet och dess
verksamhet vid filialen som den behöver. Förordning (1999:211).

Intern revision

14 § Insättningsgarantinämnden skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228) med undantag av 2 §
andra stycket.

Det som anges i 5 och 9-11 §§ internrevisionsförordningen om
chefen för myndigheten och styrelsen, skall i stället gälla
nämnden. Förordning (2006:1237).

Övergångsbestämmelser

1996:595

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996, då förordningen
(1993:890) om insättningsgaranti och statligt stöd till banker och
andra kreditinstitut skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i 7 § den upphävda förordningen gäller fortfarande
i fråga om avgifter för Bankstödsnämndens förvaltningskostnader för
första halvåret 1996 avseende stöd till banker och andra
kreditinstitut.