Lag (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak

SFS nr
1996:598
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1996-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:506
Upphävd
1998-07-01

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Bestämmelserna i denna lag gäller vid kontroll av att det som är
eller kan antas vara yrkesmässig transport av varor genomförs i
enlighet med bestämmelserna i

1. lagen (1994:1776) om skatt på energi såvitt avser
mineraloljeprodukter enligt 1 kap. 3 a § nämnda lag,

2. lagen (1994:1564) om alkoholskatt och

3. lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

2 § Begreppet ledsagardokument har i denna lag samma innebörd som
det har i de i 1 § angivna lagarna. Begreppet innefattar även
förenklade ledsagardokument.

Med bevis om ställd säkerhet avses i denna lag sådan dokumentation
om ställd säkerhet för skatt som föreskrivs i de i 1 § angivna
lagarna.

Med skattskyldig avses i denna lag den som är skattskyldig enligt de
lagar som anges i 1 §.

Med transportmedel avses varje slag av fordon som används för
transport på väg.

Kontroll av transporter m.m.

3 § Av de i 1 § angivna lagarna följer att ledsagardokument och
bevis om ställd säkerhet i vissa fall skall medfölja vid transporter
mellan länderna i Europeiska unionen.

4 § För kontroll av att transporter av varor genomförs i enlighet
med bestämmelserna i de lagar som anges i 1 § är förare av
transportmedel skyldig att legitimera sig och att i förekommande fall
tillhandahålla beskattningsmyndigheten ledsagardokument samt bevis om
ställd säkerhet.

Föraren är vidare skyldig att på förfrågan av
beskattningsmyndigheten lämna upplysningar om vem som är eller kan
antas vara skattskyldig för de transporterade varorna, vem som är
uppdragsgivare, vem som är mottagare, varifrån varorna har
transporterats, varornas destination samt att även i övrigt lämna
upplysningar och tillhandahålla medförda handlingar som kan ha
betydelse för beskattningen.

5 § Beskattningsmyndigheten får vid kontrollen undersöka
transportmedel samt behållare, containrar, lådor och andra utrymmen
där varor kan förvaras under transport. Myndigheten får vidare
granska ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet samt undersöka
och ta prov på varorna.

För uttagna prov betalas inte ersättning.

Kontrollen skall genomföras på sådant sätt att den inte onödigt
hindrar transporten.

Transporttillägg

6 § Om ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet inte
medföljer transporten skall beskattningsmyndigheten, om det
föreligger en skyldighet att medföra sådana dokument enligt någon av
de i 1 § nämnda lagarna, påföra den skattskyldige en särskild avgift
(transporttillägg). Transporttillägget är tjugo procent av de
punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på varorna.

7 § Om föraren av transportmedlet inte medför eller tillhandahåller
ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet och det föreligger en
skyldighet att medföra sådana dokument enligt någon av de i 1 §
nämnda lagarna skall beskattningsmyndigheten påföra honom
transporttillägg med 5 000 kronor.

8 § Om den skattskyldige eller föraren inkommer med ledsagardokument
eller bevis om ställd säkerhet till beskattningsmyndigheten, skall
transporttillägget undanröjas.

9 § Transporttillägg får efterges om det framstår som uppenbart
oskäligt att ta ut tillägget.

10 § Bestämmelserna om undanröjande och eftergift av
transporttillägg skall beaktas även om yrkande om detta inte har
framställts.

11 § Transporttillägg tas ut på samma sätt som skatt enligt 5 kap.
lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter är tillämplig beträffande transporttillägg.

Behörighet att fatta beslut m.m.

12 § Av 1 kap. 5 § 1 lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter framgår att Skattemyndigheten i Kopparbergs
län är beskattningsmyndighet beträffande de i 1 § angivna lagarna.

Skattemyndigheten i Kopparbergs län får uppdra åt annan
skattemyndighet att i visst ärende eller i viss grupp av ärenden
fatta beslut i dess ställe enligt denna lag.

13 § Polisen skall på begäran lämna biträde vid genomförandet av
kontroll enligt denna lag. Förare av transportmedel är skyldig att
stanna på polismans anmaning.

Tullmyndighet skall medverka i beskattningsmyndighetens
kontrollverksamhet genom att utöva kontroll i gränsnära områden.
Därvid har tullmyndighet samma befogenheter som sådan myndighet har
enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Med gränsnära område avses det område inom vilket tullmyndigheten
får ge anmaning att stanna enligt 5 § lagen om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen.

Straff

14 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter
bli att stanna på en anmaning enligt 13 § första stycket.

Omprövning och överklagande

15 § Bestämmelserna om omprövning i 4 kap. 3-12 §§ lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i tillämpliga delar
beslut om transporttillägg.

16 § Beslut om transporttillägg kan överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Övriga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag får inte
överklagas.

17 § Bestämmelserna om överklagande i 8 kap. lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i tillämpliga delar
beslut om transporttillägg.

18 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 4 och 8 kap. lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter förstås med

1. beskattningsår; det år under vilket beslutet om transporttillägg
fattades,

2. skattskyldig; den som påförts transporttillägg och

3. beskattningsbeslut; beslut om transporttillägg.