Förordning (1996:608) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik

SFS nr
1996:608
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1085
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:987

Uppgifter

1 § Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik har till
uppgift att för hela landet utvärdera tillämpade och nya medicinska
metoder ur medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv.

Beredningen skall sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och
lättfattligt sätt som gör det möjligt för vårdgivare och andra
berörda att tillägna sig den kunskap som vunnits. Beredningen skall
dokumentera hur denna kunskap har använts och vilka resultat som
nåtts.

Myndighetens ledning

2 § Beredningen leds av en styrelse som består av högst tio
personer. En av ledamöterna är ordförande.

Organisation

3 § Vid beredningen finns ett kansli som leds av en direktör.
Beredningen bestämmer i övrigt sin organisation.
Förordning (1997:987).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på beredningen med
undantag av 3, 4, 14, 17 och 32 §§.

Det som gäller för myndighetens chef enligt 6-9 §§ verksförordningen
skall gälla för styrelsen.

Ärendenas handläggning

5 § Styrelsen avgör sina ärenden vid sammanträde om inte annat
följer av andra stycket.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna
till en anställd eller till ett beredande eller rådgivande organ att
avgöra ärenden som inte behöver prövas av styrelsen.

6 § När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande. I övrigt gäller 14 § verksförordningen
(1995:1322).

7 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

Anställningar

8 § Direktören anställs genom beslut av regeringen.

Andra anställningar beslutas av beredningen. Förordning (1997:987).