Förordning (1996:610) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

SFS nr
1996:610
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1132
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:139

Uppgifter

1 § Statens institutionsstyrelse är central förvaltningsmyndighet
för sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM-hem).

2 § Statens institutionsstyrelse skall särskilt svara för

1. planering, ledning och drift av samt tillsyn över de
särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen,

2. anvisning av platser till hemmen,

3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,

4. metodutveckling, forskning och utvecklingsarbete.

Statens institutionsstyrelse fastställer årligen avgifter
enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).
Förordning (2001:945).

3 § Statens institutionsstyrelse får mot avgift utföra uppdrag
åt kommuner och landsting i samband med avgiftning av
missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser som
anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.
Statens institutionsstyrelse får också mot avgift
tillhandahålla sådana varor och tjänster som produceras
huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid sådana
hem som anges i 1 §.

Storleken på avgifterna enligt första stycket bestäms av
Statens institutionsstyrelse. Förordning (2003:139).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens
institutionsstyrelse med undantag av 32 och 35 §§.

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens
ordförande.

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Statens institutionsstyrelse.

Anställningar

7 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.

Chefer vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen anställs
av Statens institutionsstyrelse. Annan personal vid sådana hem
anställs av chefen för hemmet.

Annan personal anställs av Statens institutionsstyrelse.
Förordning (2003:139).

Överklagande

8 § Beslut som fattats av chefen för ett särskilt ungdomshem
eller av chefen för ett LVM-hem i ärenden som rör anställningar
får överklagas hos Statens institutionsstyrelse, vars avgörande
i ett sådant ärende inte får överklagas. I övrigt gäller om
överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).
Förordning (2003:139).