Förordning (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

SFS nr
1996:611
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1205
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1147

Uppgifter

1 § Läkemedelsverket är central förvaltningsmyndighet för
kontroll och tillsyn av läkemedel, medicintekniska produkter
och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller
användning står läkemedel nära, i den utsträckning sådana
frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet.

Läkemedelsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
miljöfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde.
Verket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter. Förordning (2006:1147).

2 § Läkemedelsverket skall

1. svara för kontrollen och tillsynen enligt läkemedelslagen
(1992:859), lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av
den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, rådets förordning
(EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för
övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjeländer, lagen (1996:1152) om handeln med
läkemedel m.m. och övriga läkemedelsförfattningar i fråga om
tillverkare, importörer, distributörer och andra som tar
befattning med läkemedel,

2. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om vissa
produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står
läkemedel nära,

3. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om teknisk sprit,
alkoholhaltiga preparat samt kosmetiska och hygieniska
produkter,

4. svara för föreskrifter och allmänna råd i fråga om läkemedel
och andra produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller
tillsyn,

5. svara för information inom sitt ansvarsområde till andra
myndigheter som skall handlägga läkemedelsfrågor, hälso- och
sjukvården, apoteksväsendet, veterinärkåren samt enskilda,

6. svara för stöd till Socialstyrelsens tillsynsverksamhet och
styrelsens beredskapsplanering på läkemedelsområdet,

7. svara för internationellt samarbete på läkemedelsområdet,

8. svara för forskning på områden av betydelse för den kontroll
och tillsyn som skall bedrivas,

9. svara för tillsyn i fråga om medicintekniska produkter i
enlighet med lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och
förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter samt de
föreskrifter som verket meddelat med stöd av lagen,

10. utföra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet
enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om
förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds
till Europeiska unionen,

11. utföra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de
nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för
konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av
sådana regler som verket har tillsyn över,

12. utföra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet
enligt artiklarna 14 och 16.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om
tvångslicensiering av patent för tillverkning av
läkemedelsprodukter för export till länder med
folkhälsoproblem,

13. samarbeta med Statens folkhälsoinstitut och Statens
livsmedelsverk i frågor som rör medel som används för
missbrukarändamål, och

14. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.
Förordning (2006:1147).

3 § Läkemedelsverket får inom sitt ansvarsområde och om verksamheten
i övrigt medger detta utföra uppdrag inom eller utom landet.
Uppdragen skall utföras mot ersättning som motsvarar kostnaden för
sådan verksamhet.

3 a § Läkemedelsverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete
enligt 2 § 14 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2006:1147).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Läkemedelsverket med undantag av 4 § andra stycket.
Förordning (2006:35).

Myndighetens ledning

5 § Läkemedelsverkets generaldirektör är chef för myndigheten och
styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Läkemedelsverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1995:1322). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i
övrigt av större vikt.

Anställningar m.m.

8 § Läkemedelsverkets generaldirektör beslutar om anställning
av professor vid Läkemedelsverket efter yttrande från minst tre
sakkunniga. Läkemedelsverket utser de sakkunniga efter samråd
med berörd fakultetsnämnd vid Uppsala universitet. Var och en
av de sakkunniga skall utifrån de bedömningsgrunder som gäller
för anställningen redogöra för skickligheten hos de sökande som
de anser i första hand bör komma i fråga för anställning, ange
ordningen mellan dem samt motivera sitt val.

I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av
professor gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 4 kap.
5 § och 15-17 §§ högskoleförordningen (1993:100). Med högskola
och fakultetsnämnd eller motsvarande organ avses vid
tillämpning av bestämmelserna i 4 kap. 5 § och 15-17 §§
högskoleförordningen Läkemedelsverket. Förordning (2006:35).