Förordning (1996:612) med instruktion för Alkoholinspektionen

SFS nr
1996:612
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:310
Upphävd
2001-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:10

Uppgifter

1 § Alkoholinspektionen är central förvaltningsmyndighet för
tillståndsgivning, kontroll och tillsyn avseende hanteringen av
alkoholdrycker och sprit i enlighet med vad som anges i alkohollagen
(1994:1738).

2 § Alkoholinspektionen skall särskilt

1. svara för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn enligt vad
som föreskrivs i alkohollagen (1994:1738),

2. löpande kontrollera att den som har meddelats tillstånd av
inspektionen följer de bestämmelser som gäller enligt
alkohollagen,

3. följa upp kommunernas tillståndsgivning m.m. beträffande
serveringstillstånd,

4. meddela föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av
alkohollagen inom de områden där inspektionen utövar central
tillsyn,

5. bevaka och sprida kännedom om rättstillämpningen,

6. utforma och insamla den statistik som behövs för att
kontrollera och följa upp alkoholhanteringen,

7. samverka med skattemyndigheter och andra myndigheter som
uppbär eller driver in skatter eller avgifter,

8. samråda med Konsumentverket i frågor som rör marknadsföring
av alkoholdrycker, samt

9. svara för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom det
internationella samarbetet.

Alkoholinspektionen skall verka för att berörda myndigheter
samt de som har meddelats tillstånd av inspektionen har
nödvändig kunskap och information om det alkoholpolitiska
regelverket, samt verka för att utbildningsmaterial tas fram
för innehavare av serveringstillstånd och för
serveringspersonal.

Alkoholinspektionen skall ha ansvar för kontrollen av dokument
m.m. och meddela föreskrifter, som har anknytning till
kontrollen, för vintransporter i enlighet med vad som anges i
förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter. Förordning (2000:10).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Alkoholinspektionen med undantag av 4 §.

Myndighetens ledning

4 § Alkoholinspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Alkoholinspektionen.