Förordning (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket

SFS nr
1996:613
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:976
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1124

Uppgifter

1 § Rättsmedicinalverket är central förvaltningsmyndighet för
rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk
verksamhet i den utsträckning sådana frågor inte skall handläggas av
någon annan statlig myndighet.

2 § Rättsmedicinalverket skall särskilt svara för

1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg
som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,

2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska
undersökningar,

3. verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen
(2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,

4. rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol,
länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet,

5. rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar,

6. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter
och enskilda,

7. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,

8. utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för
verksamheten, och

9. utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.
Förordning (2006:1124).

3 § Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om krav på
särskild läkarkompetens för att utföra en sådan rättsmedicinsk
undersökning som avses i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

Rättsmedicinalverket får också meddela föreskrifter om förfarandet
vid sådan undersökning samt om protokoll och utlåtande över
undersökningen.

4 § Rättsmedicinalverket får inom sitt ansvarsområde utföra uppdrag
om verksamheten i övrigt medger det. Uppdragen skall utföras mot
ersättning som motsvarar kostnaden för sådan verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Rättsmedicinalverket med undantag av 4 § andra stycket och 32 §.
Förordning (1998:1066).

Myndighetens ledning

6 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelse

7 § Rättsmedicinalverkets styrelse består av högst sju personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1995:1322). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i
övrigt av större vikt.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Rättsmedicinalverket.

Anställningar m.m.

10 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.

Anställning inom verket som är förenad med en professur inom
högskolan beslutas på det sätt som gäller för professuren. Innan den
berörda tjänsteförslagsnämnden inom högskolan ger förslag skall
nämnden samråda med Rättsmedicinalverket. En förenad anställning får
endast ges till den som är behörig till båda anställningarna.

Annan personal anställs av Rättsmedicinalverket.

Överklagande

11 § Rättsmedicinalverkets beslut i andra ärenden än
personalärenden får överklagas endast om det följer av en annan
bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223).
Förordning (1998:1066).