Förordning (1996:614) med instruktion för Folkhälsoinstitutet

SFS nr
1996:614
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:309
Upphävd
2001-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:62

Uppgifter

1 § Folkhälsoinstitutet är ett nationellt organ med uppgift att
förebygga sjukdomar och annan ohälsa och att främja en god hälsa för
alla. Institutets verksamhet syftar till att för alla skapa
likvärdiga förutsättningar för god hälsa. Särskild vikt skall fästas
vid sådana förhållanden som främjar hälsan hos de grupper som är
utsatta för de största hälsoriskerna. Verksamheten skall ha
vetenskaplig förankring.

2 § Verksamheten skall

1. vara ett stöd för lokalt och regionalt folkhälsoarbete i kommuner
och landsting samt i företag, organisationer och utbildningsväsende,

2. på nationell nivå främja samarbete mellan olika organ för att
påverka förhållanden av betydelse för folkhälsan,

3. utformas i kontakt med alla samhällssektorer som har betydelse
för hälsan.

3 § Institutet skall särskilt

1. följa utvecklingen av folkhälsan och de förhållanden som
berör denna samt ta de initiativ som utvecklingen ger anledning
till,

2. tillsammans med andra berörda förse regeringen med underlag
som belyser hälsokonsekvenserna av planerade beslut,

3. utveckla, ställa samman och sprida kunskap om och
erfarenheter av åtgärder som har betydelse för att förbättra
folkhälsan,

4. ta initiativ till försöksverksamhet och utvecklingsarbete,
omvandla forskningens resultat till praktisk tillämpning och
förmedla kontakt mellan forskare och praktiskt verksamma,

5. aktivt medverka i det internationella folkhälsoarbetet,

6. samarbeta med Läkemedelsverket och Statens livsmedelsverk i
frågor som rör medel som används för missbruksändamål.

Folkhälsoinstitutet skall bevaka och utreda behovet av
narkotikaklassificering av sådana varor som inte utgör
läkemedel samt behovet av kontroll av varor enligt lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Om det finns
ett sådant behov skall institutet genast anmäla detta till
regeringen.

Folkhälsoinstitutet skall vara nationell enhet för det
Europeiska centret för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (EMCDDA). Förordning (1999:62).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Folkhälsoinstitutet med undantag av 4 § andra stycket och 35 §.

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelse

6 § Folkhälsoinstitutets styrelse består av högst elva personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta om riktlinjer för bidragsgivning.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Folkhälsoinstitutet.

Överklagande

9 § Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat
ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande
35 § verksförordningen (1995:1322).