Förordning (1996:615) med instruktion för Institutet för psykosocial medicin

SFS nr
1996:615
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:715
Upphävd
2007-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:565

Uppgifter

1 § Institutet för psykosocial medicin har till uppgift att
bedriva och främja forskning i psykosocial medicin.
Förordning (2004:565).

2 § Institutet skall särskilt

1. bedriva forskning som är inriktad på praktisk tillämpning
inom social-, hälsovårds- och arbetsmarknadsområdena samt på
problem med anknytning till dessa områden,

2. ägna uppmärksamhet åt teori- och metodutveckling för
vetenskaplig forskning inom institutets verksamhetsområde,

3. fullgöra forskningsuppdrag för i första hand statliga och
kommunala myndigheter och organ samt arbetsmarknadens parter,

4. samverka med myndigheter, institutioner och organisationer
inom området för institutets verksamhet i syfte att åstadkomma
ett effektivt utnyttjande av de samlade resurserna inom området
psykosocial medicin,

5. biträda Socialstyrelsen i dess utvecklingsarbete inom den
psykosociala medicinen,

6. verka för att erfarenheter och rön från den psykosociala
medicinska forskningen blir kända och nyttiggjorda.
Förordning (2004:565).

3 § Institutet får ta betalt för sina tjänster enligt grunder som
beslutas av institutet.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med
undantag av 4 § andra stycket, 19, 20 och 32 §§.

Myndighetens ledning

5 § Föreståndaren är chef för myndigheten.

Styrelse

6 § Institutets styrelse består av högst elva personer,
föreståndaren medräknad. Föreståndaren är styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

Anställningar m.m.

8 § Föreståndaren anställs genom beslut av regeringen. Annan
personal anställs av institutet.

Vid anställning av enhetschef skall yttrande från sakkunniga
inhämtas. Förordning (2004:565).