Säkerhetsskyddslag (1996:627)

SFS nr
1996:627
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:592

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller vid verksamhet hos

1. staten, kommunerna och landstingen,

2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över
vilka staten, kommuner eller landsting utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande, och

3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets
säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism.
Lag (1999:952).

2 § För riksdagen och dess myndigheter gäller endast 11-29 §§.

3 § har upphävts genom lag (1999:952).

4 § Staten, kommuner och landsting skall anses utöva ett
rättsligt bestämmande inflytande enligt 1 § 2, om de ensamma
eller tillsammans

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk
förening med fler än hälften av samtliga röster i bolaget eller
föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många
röster i bolaget eller föreningen,

2. har rätt att utse eller avsätta fler än hälften av
ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en förening eller
en stiftelse, eller

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett
handelsbolag.

Vid tillämpningen av 1-3 skall inflytande anses vara utövat av
staten, om inflytandet utövas av en juridisk person över vilken
staten bestämmer på det sätt som anges i punkterna. Det som här
sägs om staten gäller också kommuner och landsting.
Lag (1999:952).

Säkerhetsskydd

5 § I verksamhet där lagen gäller skall det säkerhetsskydd finnas
som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga
omständigheter.

Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande av enskildas rätt att
enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar.

6 § Med säkerhetsskydd avses

1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota
rikets säkerhet,

2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som
rör rikets säkerhet, och

3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott (terrorism), även om brotten inte
hotar rikets säkerhet. Lag (2009:464).

7 § Säkerhetsskyddet skall förebygga

1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets
säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs
(informationssäkerhet),

2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång
till uppgifter som avses i 1 eller där verksamhet som har betydelse
för rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och

3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar
i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet
(säkerhetsprövning).

Säkerhetsskyddet skall även i övrigt förebygga terrorism.

Säkerhetsskyddsavtal

8 § När staten avser att begära in anbud eller träffa avtal om
upphandling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till
rikets säkerhet omfattas av sekretess, skall staten träffa ett
skriftligt avtal (säkerhetsskyddsavtal) med anbudsgivaren eller
leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda
fallet. Detsamma gäller för kommuner och landsting.

Om säkerhetsskyddslagen gäller för anbudsgivaren eller
leverantören på grund av 1 § 2 eller 3, kan anbudsgivarens
eller leverantörens skyldigheter enligt lagen inte göras mindre
långtgående genom villkoren i säkerhetsskyddsavtalet.
Lag (1999:952).

Informationssäkerhet

9 § Vid utformningen av informationssäkerheten skall behovet av
skydd vid automatisk informationsbehandling beaktas särskilt.

Tillträdesbegränsning

10 § Tillträdesbegränsningar ska utformas så att den enskildes
rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.

Bestämmelser som möjliggör förbud mot tillträde till vissa
byggnader,andra anläggningar, områden och andra objekt finns i
skyddslagen (2010:305). Lag (2010:309).

Säkerhetsprövning

11 § Säkerhetsprövning skall göras innan en person genom
anställning eller på något annat sätt deltar i verksamhet som
har betydelse för rikets säkerhet eller anlitas för uppgifter
som är viktiga för skyddet mot terrorism. Säkerhetsprövning får
göras även under pågående anställning eller annat pågående
deltagande i verksamheten. Prövningen skall klarlägga om
personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i
denna lag och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.

Säkerhetsprövningen skall omfatta registerkontroll och särskild
personutredning under de förutsättningar som anges i 13-19 §§.
Lag (2006:347).

Registerkontroll

12 § Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett
register som omfattas av lagen (1998:620) om
belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister
eller lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister.
Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som
behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).
Lag (2010:365).

13 § Registerkontroll ska göras vid säkerhetsprövning som
gäller anställning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt, utbildning, besök eller
något annat deltagande i verksamhet, om anställningen eller
deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass.

Med undantag för offentliga ombud enligt 27 kap. 27 §
rättegångsbalken och integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen
(2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol ska
registerkontroll inte göras när det gäller uppdrag som
offentlig försvarare eller ombud inför domstol.
Registerkontroll ska inte heller göras när det gäller ledamot
i riksdagen eller i fullmäktige eller liknande uppdrag.
Lag (2009:1021).

14 § Registerkontroll får göras även i andra fall, om det behövs för
skyddet mot terrorism och det finns särskilda skäl. Föreskrifter om
detta meddelas av regeringen, utom såvitt gäller riksdagen och dess
myndigheter.

15 § Registerkontroll får göras efter framställan från en annan
stat, om

1. den person som framställan gäller har eller har haft hemvist
i Sverige,

2. personen skall delta i en verksamhet på det sätt som anges i
13 § första stycket, och

3. det för deltagandet gäller regler i den andra staten om
registerkontroll som motsvarar reglerna i denna lag.

Skall en person som har eller har haft hemvist i Sverige delta
i en säkerhetskänslig verksamhet hos en mellanfolklig
organisation där Sverige är medlem, får registerkontroll göras,
om organisationen har gjort en framställan om kontroll.
Lag (2006:347).

16 § Registerkontroll får underlåtas, om det står klart att någon
kontroll inte behövs, därför att den som säkerhetsprövningen avser
tidigare har kontrollerats på motsvarande sätt.

Säkerhetsklasser

17 § En anställning eller ett annat sådant deltagande i verksamhet
som avses i 13 § första stycket skall placeras i säkerhetsklass, om
den anställde eller den som annars deltar i verksamheten

1. i stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess
och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsklass 1),

2. i en omfattning som inte är obetydlig får del av sådana uppgifter
som avses i 1 (säkerhetsklass 2), eller

3. i övrigt får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som
är av betydelse för rikets säkerhet, om ett röjande av uppgifterna
kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa
(säkerhetsklass 3).

Särskild personutredning

18 § En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll
som avser anställning eller annat deltagande i verksamhet, om
anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i
säkerhetsklass 1 eller 2. Detta gäller också när en framställan om
registerkontroll har gjorts av en annan stat eller en mellanfolklig
organisation enligt 15 §. Personutredningen skall omfatta en
undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt
skall undersökningen ha den omfattning som behövs.

Samtycke

19 § Den som säkerhetsprövningen gäller skall ha gett sitt samtycke
innan registerkontroll och särskild personutredning får göras. Ett
samtycke skall anses gälla också förnyade kontroller och utredningar
så länge som den kontrollerade skall inneha samma anställning.

Beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklass

20 § Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i
säkerhetsklass och om registerkontroll såvitt avser riksdagens
förvaltningsområde. För anställda vid riksdagen bestämmer
riksdagsförvaltningen efter samråd med krigsdelegationens
sekreterare om placering i säkerhetsklass och om
registerkontroll.

I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass och
om registerkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter
och andra, för vilka bestämmelserna om registerkontroll gäller,
beslutar om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll.
Denna beslutanderätt får dock tilldelas sådana bolag,
föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 eller sådana
enskilda som anges i 1 § 3 och 8 § endast om det finns
särskilda skäl. Den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta om registerkontroll enligt 15 §. Lag (2006:347).

Utlämnande av uppgifter

21 § Utlämnande av uppgifter vid registerkontroll får omfatta

1. för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns
tillgänglig om den kontrollerade och, om det är oundgängligen
nödvändigt, om make eller sambo, och

2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i
belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som
behandlas hos Säkerhetspolisen. Lag (2010:365).

22 § Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta
alla uppgifter om den kontrollerade som finns i
belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som
behandlas hos Säkerhetspolisen. Lag (2010:365).

23 § Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även
andra uppgifter än sådana som avses i 21 och 22 §§.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar i varje
enskilt fall om utlämnande av uppgifter enligt denna paragraf.
Lag (2007:984).

24 § En uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller
särskild personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast
om den kan antas ha betydelse för prövningen av den kontrollerades
pålitlighet från säkerhetssynpunkt.

25 § Innan en uppgift som har kommit fram vid
registerkontroll eller särskild personutredning får lämnas ut
för säkerhetsprövning, ska den som uppgiften avser ges
tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock
inte om uppgiften omfattas av sekretess i förhållande till
den enskilde enligt någon annan bestämmelse i offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) än 35 kap. 3 §.

Även om uppgiften omfattas av sådan sekretess, ska den som
uppgiften avser ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften
lämnas ut, om hans eller hennes intresse av att få yttra sig
skäligen bör ha företräde framför det intresse som
sekretessen ska skydda. Lag (2009:464).

26 § En uppgift som lämnas ut vid registerkontroll får inte åtföljas
av något annat yttrande än en förtydligande kommentar till uppgiften.

Prövningen av de utlämnade uppgifterna

27 § Den som bestämmer om registerkontroll avgör självständigt om
den person som prövas skall få anlitas. Prövningen skall grundas på
den kunskap som finns om den som prövas, de uppgifter som har kommit
fram vid registerkontrollen och vid särskild personutredning, arten
av den verksamhet för vilken prövningen görs samt omständigheterna i
övrigt.

28 § Sedan ett beslut har fattats med anledning av en
säkerhetsprövning, ska de handlingar som kommit från
Säkerhetspolisen snarast återställas dit, om Säkerhetspolisen
inte har beslutat något annat. Lag (2014:592).

Krav på svenskt medborgarskap

29 § En säkerhetsklassad anställning vid staten, en kommun eller ett
landsting får innehas endast av den som är svensk medborgare.

Kravet på svenskt medborgarskap gäller inte sådant deltagande i
verksamhet som enligt 13 § första stycket vid sidan om anställning
skall föranleda registerkontroll.

Regeringen får i enskilda fall medge undantag från kravet på svenskt
medborgarskap.

Intern utbildning och kontroll

30 § Myndigheter och andra som lagen gäller för skall se till

1. att personalen får utbildning i frågor om säkerhetsskydd, och

2. att säkerhetsskyddet kontrolleras.

Tillsyn

31 § Den som regeringen bestämmer skall kontrollera
säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för
samt hos anbudsgivare och leverantörer som har träffat ett
säkerhetsskyddsavtal.

Därutöver skall staten, kommuner och landsting se till att det
finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd hos aktiebolag,
handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka de utövar
ett rättsligt bestämmande inflytande samt hos anbudsgivare och
leverantörer med vilka de har träffat ett säkerhetsskyddsavtal.
Lag (1999:952).

Undantag från lagens tillämpning

32 § Regeringen får i fråga om regeringskansliet förordna om
undantag från andra bestämmelser i lagen än sådana som gäller
registerkontroll.

Särskilda bestämmelser som rör statsministerns tjänstebostäder

32 a § I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor
vid statsministerns tjänstebostäder finns särskilda
bestämmelser om ansvar för tillträdesbegränsning och om
samrådsskyldighet inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas
och inför beslut om placering i säkerhetsklass.
Lag (2014:515).

Föreskrifter om verkställighet

33 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar de
närmare föreskrifter som behövs för lagens tillämpning.

Övergångsbestämmelser

1996:627

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996, då
personalkontrollkungörelsen (1969:446) skall upphöra att gälla.

2. Ett beslut om placering i skyddsklass enligt
personalkontrollkungörelsen (1969:446) skall gälla till dess ett
motsvarande beslut om säkerhetsklass enligt den nya lagen har
fattats, dock längst till utgången av år 1997. Skyddsklass 1 A, 1 B
och 2 enligt kungörelsen skall därvid anses motsvara säkerhetsklasserna
1, 2 respektive 3 enligt lagen.

1998:625

Denna lag träder i kraft såvitt avser 15 § den 1 juli 1998 och
i övrigt den dag regeringen bestämmer. Vid tillämpningen av 21
och 22 §§ i deras nya lydelse skall med belastningsregistret
även avses person- och belastningsregistret till dess samtliga
uppgifter utgått ur detta register.