Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)

SFS nr
1996:633
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1150

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning ges bestämmelser till säkerhetsskyddslagen
(1996:627) utom när det gäller riksdagen och dess myndigheter.

2 § För Regeringskansliet gäller endast 8, 11-29, 32 och 33 §§
säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt 15 och 18-38 §§ denna
förordning. För sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i
kommittéförordningen (1976:119) gäller endast 11-29, 32 och 33 §§
säkerhetsskyddslagen samt 18-38 §§ denna förordning.
Förordning (1996:1517).

3 § Vad som i denna förordning föreskrivs om myndigheter gäller
också för kommuner och landsting om inte annat sägs.

Förordningen gäller vidare för sådana bolag, föreningar och
stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627)
samt sådana enskilda som avses i 1 § 3 säkerhetsskyddslagen.
Förordning (1999:905).

Definitioner

4 § I denna förordning avses med

1. hemlig uppgift: uppgift som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets
säkerhet,

2. hemlig handling: handling som innehåller hemlig uppgift,
samt

3. säkerhetskänslig verksamhet: verksamhet av betydelse för
rikets säkerhet. Förordning (2009:1152).

Säkerhetsanalys

5 § Myndigheter och andra som förordningen gäller för skall
undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som skall hållas hemliga
med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett
säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot
terrorism. Resultatet av denna undersökning (säkerhetsanalys) skall
dokumenteras.

Chef för säkerhetsskyddet

6 § Hos myndigheter och andra som förordningen gäller för skall det,
om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef
som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Vid myndigheter skall
säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef. Det
skall finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. Om det behövs
skall det vidare finnas en biträdande säkerhetsskyddschef.

Behörighet

7 § Om inte något annat följer av bestämmelser i lag, är endast den
behörig att ta del av hemliga uppgifter som

1. bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt,

2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och

3. behöver uppgifterna för sitt arbete i den verksamhet där de
hemliga uppgifterna förekommer.

8 § Den som tillåts ta del av hemliga uppgifter skall upplysas om
räckvidden och innebörden av sekretessen.

Informationssäkerhet

9 § Hemliga handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets
säkerhet skall inventeras minst en gång per år.

Andra hemliga handlingar skall inventeras i den omfattning som anges
i föreskrifter enligt 45 §.

10 § Om en hemlig uppgift kan ha röjts ska det skyndsamt
anmälas till Säkerhetspolisen, om röjandet kan antas medföra
men för rikets säkerhet som inte endast är ringa.
Förordning (2014:1150).

11 § Utrikesdepartementets kurirförbindelser ska anlitas för
försändelser med hemliga handlingar till utlandet.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får för sina respektive
tillsynsområden enligt 39 § besluta om undantag från första
stycket. Förordning (2014:1150).

12 § Innan en myndighet inrättar ett register, som ska föras
med hjälp av automatiserad behandling och som kan förutses
komma att innehålla sådana uppgifter att utlämnandet av dem
var för sig eller sammanställda kan skada totalförsvaret, ska
myndigheten samråda med Försvarsmakten och, om upp-gifternas
natur ger anledning till det, Säkerhetspolisen. I fråga om
uppgifter av betydelse för rikets säkerhet i övrigt ska i
motsvarande fall samråd ske med Säkerhetspolisen.

Ett system som av flera personer ska användas för
automatiserad behandling av hemliga uppgifter ska vara
försett med funktioner för behörighetskontroll och
registrering av händelser i systemet som är av betydelse för
säkerheten.

Systemet får inte tas i drift förrän det har godkänts från
säkerhetssynpunkt av den för vars verksamhet systemet
inrättas. Förordning (2014:1150).

13 § Myndigheter och andra som förordningen gäller för skall, innan
de sänder hemliga uppgifter i ett datanät utanför deras kontroll,
förvissa sig om att det för uppgifterna där finns en fullgod
informationssäkerhet.

Hemliga uppgifter får krypteras endast med kryptosystem som har
godkänts av Försvarsmakten.

Säkerhetsprövning

14 § Säkerhetsprövningen skall grundas på

1. den personliga kännedom som finns om den som prövningen gäller,

2. uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser, samt om
bestämmelserna om sådana åtgärder är tillämpliga

3. uppgifter som har kommit fram vid registerkontroll och särskild
personutredning.

Identitetskontroll skall göras, om det inte är obehövligt.

En myndighet som beslutar om registerkontroll av någon som inte
skall anlitas i den egna verksamheten, skall vid behov samråda med
arbetsgivaren om säkerhetsprövningsåtgärderna utom såvitt avser
registerkontroll och särskild personutredning.

Förhandlingar om säkerhetsskyddsavtal

15 § Vid förhandlingar om sådana säkerhetsskyddsavtal som avses i 8 §
första stycket säkerhetsskyddslagen (1996:627) företräds det
allmänna av den myndighet som avser att begära in anbud eller träffa
avtal. Myndighetens säkerhetsskyddschef eller annan
säkerhetsansvarig skall medverka vid förhandlingen.

Överlåtelse av verksamhet som drivs av det allmänna

16 § När en myndighet skall överlåta verksamhet som är av betydelse
för rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism
till en enskild, skall myndigheten upplysa den enskilde om att
säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller för verksamheten.

Säkerhetsskyddsavtal vid internationellt samarbete

17 § Försvarets materielverk får träffa avtal om säkerhetsskydd med
ett svenskt företag, om det är nödvändigt för att företaget skall
kunna delta i internationellt samarbete om utveckling eller
produktion av försvarsmateriel.

Beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklasser

18 § Kommuner, landsting och de myndigheter som anges i bilaga
till denna förordning beslutar om placering i säkerhetsklasser
när det gäller anställning eller uppdrag hos en anbudsgivare
eller leverantör med vilken de har ingått säkerhetsskyddsavtal
enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627). Förordning (2001:221).

18 a § Har upphävts genom förordning (2013:851).

19 § Kommuner, landsting och de myndigheter som anges i
bilagan till denna förordning beslutar om

1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i
fråga om den egna verksamheten,

2. registerkontroll när det gäller anställning eller uppdrag
hos en anbudsgivare eller leverantör som de har ingått
säkerhetsskyddsavtal med enligt 8 § säkerhetsskyddslagen
(1996:627), och

3. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll
när det gäller bolag, föreningar och stiftelser som de utövar
ett rättsligt bestämmande inflytande över.

När en statlig myndighet som inte finns angiven i bilagan
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över ett bolag,
en förening eller en stiftelse, beslutas om placering i
säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll för bolaget,
föreningen eller stiftelsen

1. för elförsörjningsverksamhet: av Affärsverket svenska
kraftnät,

2. för flygtransportverksamhet: av Transportstyrelsen,

3. för verksamhet som avser elektronisk kommunikation: av
Post- och telestyrelsen, och

4. för andra verksamheter än sådana som anges i 1–3: av
länsstyrelsen i det län där bolaget, föreningen eller
stiftelsen har sitt säte.

Sveriges Radio Aktiebolag, Sveriges Television Aktiebolag,
Teracom AB och Teracom Boxer Group AB beslutar om placering i
säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll när det gäller
den egna personalen. Förordning (2014:1150).

19 a § Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass
2 och 3 samt registerkontroll när det gäller sådana kommittéer
och särskilda utredare som avses i kommittéförordningen
(1998:1474). Förordning (2008:919).

19 b § Har upphävts genom förordning (2014:1150).

20 § När det gäller enskilda som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet beslutar den myndighet som anges i 19 § andra
stycket om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om
registerkontroll. Förordning (2004:951).

21 § Myndigheter och andra som förordningen gäller för, men som inte
med stöd av 18 20 §§ får besluta om placering i säkerhetsklasser
eller om registerkontroll, skall begära att regeringen fattar sådana
beslut.

22 § Säkerhetspolisen beslutar om registerkontroll när en
framställan om detta har gjorts från en annan stat eller en
mellanfolklig organisation. Förordning (2014:1150).

23 § Innan en person får anställas eller på annat sätt delta i
verksamhet skall registerkontroll göras om anställningen eller
deltagandet har placerats i säkerhetsklass. Registerkontroll får
endast göras om den som säkerhetsprövningen avser kan antas komma att
anställas eller på annat sätt delta i den aktuella verksamheten. Om
det finns synnerliga skäl får kontroll göras utan ett sådant
antagande.

24 § Innan någon som redan har anlitats i anställning eller annat
deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass, får
anlitas i en högre säkerhetsklass, skall ny registerkontroll göras.

25 § En ny registerkontroll skall göras minst vart femte år av den
som har anlitats i säkerhetsklass 1 eller 2. I övrigt skall en ny
kontroll göras när det finns särskild anledning till det.

Registerkontroll till skydd mot terrorism

26 § Registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen
(1996:627) får göras i fråga om den som ska anställas eller
på annat sätt delta i verksamhet vid sådana anläggningar,
byggnader, bostäder m.m. som avses i 27 §. Sådan
registerkontroll får också göras i fråga om

1. den som Polismyndigheten ska förordna enligt 16 § lagen
(2004:487) om sjöfartsskydd eller 4 kap. 3 § lagen
(2006:1209) om hamnskydd, och

2. den som ska anställas eller på annat sätt delta i
verksamhet som har betydelse för luftfartsskyddet, om det
följer av en internationell överenskommelse som Sverige
tillträtt eller av en bindande EU-rättsakt på området för
luftfartsskydd att säkerhetsprövningen ska omfatta
registerkontroll.

Registerkontroll enligt första stycket får endast göras om
den som säkerhetsprövningen avser kan antas komma att
anställas eller på annat sätt delta i den aktuella
verksamheten eller, i fall som avses i 1, förordnas. Om det
finns synnerliga skäl får kontroll göras utan ett sådant
antagande. Förordning (2014:1150).

26 a § Om det finns särskilda skäl, får registerkontroll
enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) göras även i andra
fall än som avses i 26 §. Regeringen beslutar i varje enskilt
fall om sådan registerkontroll.

Vid större evenemang, statsbesök eller andra liknande
händelser som särskilt behöver skyddas mot terrorism får
regeringen överlåta åt Säkerhetspolisen att besluta om
registerkontroll. Förordning (2011:1095).

27 § Registerkontroll av personer som avses i 26 § första
stycket första meningen beslutas

1. för civila flygplatser, flygstationer och
flygpassagerarterminaler: av Transportstyrelsen,

2. för statschefens och tronföljarens residens och bostäder,
statsministerns bostäder och statens egendom Harpsund: av
Säkerhetspolisen,

3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,

4. för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 1 skyddslagen
(2010:305) och som huvudsakligen disponeras av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt, för militära fartyg och luftfartyg som avses i
5 § 1 skyddslagen samt för sådana skyddsobjekt som avses i
5 § 4 skyddslagen: av Försvarsmakten,

5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är
skyddsobjekt: av Affärsverket svenska kraftnät,

6. för sådana anläggningar som används eller är avsedda för
elektronisk kommunikation och som är skyddsobjekt: av Post-
och telestyrelsen,

7. för sådana anläggningar inom flygtrafiktjänsten som är
skyddsobjekt och som inte ingår bland objekten i 1 eller 4:
av Luftfartsverket, och

8. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten
i 1–3 och för andra skyddsobjekt än sådana som anges i 4–7,
dock inte för byggnader, anläggningar eller områden som
används eller är avsedda för verksamhet inom kriminalvården
eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt, som har
beslutats vara skyddsobjekt enligt 4 § 5 skyddslagen eller
vattenområden som beslutats vara skyddsobjekt enligt 5 § 5
skyddslagen: av länsstyrelsen i det län där skyddsobjektet
finns.

Det som sägs i första stycket 8 gäller inte för riksdagens
eller riksdagens myndigheters byggnader.

Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till
skydd mot terrorism. Kontroll får endast göras om
skyddsbehovet inte kan tillgodoses på något annat sätt.
Förordning (2014:1150).

27 a § Registerkontroll av personer som avses i 26 § 1
beslutas av den myndighet som förordnar personen.

Registerkontroll av personer som avses i 26 § 2 beslutas av
Transportstyrelsen. Förordning (2013:851).

Samtycke

28 § Den som med stöd av 18 22 eller 27 § denna förordning beslutar
om registerkontroll skall inhämta samtycke enligt 19 §
säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Handläggningen av frågan om utlämnande av uppgifter

29 § Den som har beslutat om registerkontroll ska göra en
framställan till Säkerhetspolisen om utlämnande av uppgifter.
Säkerhetspolisen ska överlämna ärendet till Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden.

När det gäller en person som, enligt vad som är känt för
Säkerhetspolisen, har en anställning eller på annat sätt
deltar i säkerhetskänslig verksamhet ska myndigheten begära
att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden lämnar ut uppgift
som enligt myndighetens kännedom har tillförts polisregister
efter det att registerkontroll har gjorts.
Förordning (2014:1150).

30 § Om registerkontroll avser anställningar eller annat
deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1
eller 2 ska den som kontrolleras skriftligen lämna uppgifter
om sina personliga förhållanden till den som har beslutat om
kontrollen. Dessa upplysningar ska lämnas in till
Säkerhetspolisen tillsammans med begäran om utlämnande av
uppgifter. När frågan om utlämnande av uppgifter överlämnas
till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, ska dessa
upplysningar bifogas. Förordning (2014:1150).

31 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar om sådana
uppgifter som avses i 12 § säkerhetsskyddslagen (1996:627)
skall lämnas ut. Förordning (2007:1145).

32 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska avgöra om
den som en uppgift avser ska ges tillfälle att yttra sig över
uppgiften enligt 25 § säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Nämnden ska vid sin prövning av denna fråga överväga om ett
personligt samtal bör hållas med den kontrollerade.

Det som sägs i första stycket gäller även efter en sådan
begäran från Säkerhetspolisen som avses i 29 § andra
stycket. Förordning (2014:1150).

33 § Det får inte framgå av svaret till den som har beslutat om
registerkontrollen att det finns en uppgift om den kontrollerade som
inte lämnas ut.

Särskild personutredning

34 § Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i
de fall som anges i 18 § säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Förordning (2014:1150).

35 § När det gäller anställningar och annat deltagande i verksamhet
som har placerats i säkerhetsklass 1 skall en särskild
personutredning göras som omfattar även andra personliga förhållanden
än de rent ekonomiska, om det inte är obehövligt.

När det gäller anställningar och annat deltagande i verksamhet som
har placerats i säkerhetsklass 2 skall personutredningen ha den
omfattning som sägs i första stycket, om det finns särskilda skäl.

36 § När en särskild personutredning avser anställning eller
annat deltagande i verksamhet som har placerats i
säkerhetsklass 1, ska Säkerhetspolisen hålla ett personligt
samtal med den som säkerhetsprövningen gäller.
Säkerhetspolisen får avstå från att hålla ett sådant samtal
om det står klart att det inte behövs.

Om det behövs ska ett personligt samtal också hållas när
utredningen avser anställningar och annat deltagande i
verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 2.
Förordning (2014:1150).

37 § De uppgifter som har kommit fram vid en särskild
personutredning skall överlämnas till Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden. Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden skall besluta om de uppgifter som har
kommit fram skall lämnas ut. Vad som sägs i 32 § första stycket
gäller även uppgifter som har kommit fram vid en särskild
personutredning. Förordning (2007:1145).

Dokumentation

38 § Myndigheter och andra som förordningen gäller för och som har
beslutat om registerkontroll skall dokumentera resultatet av
säkerhetsprövningen när det gäller en person som har bedömts vara
pålitlig från säkerhetssynpunkt.

Tillsyn

39 § Säkerhetsskyddet ska kontrolleras av

1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och
Försvarshögskolan och de myndigheter som hör till
Försvarsdepartementet utom Kustbevakningen, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Statens haverikommission,
och

2. Säkerhetspolisen när det gäller Kustbevakningen,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens
haverikommission och övriga myndigheter utom
Justitiekanslern. Förordning (2014:1150).

40 § Säkerhetsskyddet hos bolag, föreningar och stiftelser som
avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt enskilda som
avses i 1 § 3 säkerhetsskyddslagen skall kontrolleras av den
myndighet som anges i 19 § andra stycket. Förordning (2002:475).

40 a § Har upphävts genom förordning (2013:851).

41 § Säkerhetsskyddet hos anbudsgivare och leverantörer som har
träffat säkerhetsskyddsavtal enligt 8 § första stycket
säkerhetsskyddslagen (1996:627) skall kontrolleras av den
avtalsslutande myndigheten.

42 § Kontroll av säkerhetsskyddet hos sådana bolag,
föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2
säkerhetsskyddslagen (1996:627) och enskilda som avses i 1 §
3 och 8 § säkerhetsskyddslagen kan även utföras av
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Kontrollen ska i dessa
fall utföras i samråd med de myndigheter som enligt 31 §
säkerhetsskyddslagen eller 40 eller 41 § denna förordning
utövar kontroll. Förordning (2014:1150).

Föreskrifter och råd

43 § Säkerhetspolisen får meddela närmare föreskrifter om
verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (1996:627) i fråga
om förfarandet vid registerkontroll. Föreskrifter som avser
kontroll av personal vid Försvarsmakten ska beslutas efter
samråd med Försvarsmakten. Förordning (2014:1150).

44 § Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får meddela
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av
säkerhetsskyddslagen (1996:627) för sina respektive
tillsynsområden enligt 39 §.

Första stycket gäller inte omfattningen av inventeringen av
hemliga handlingar enligt 9 § andra stycket.
Förordning (2014:1150).

44 a § Har upphävts genom förordning (2013:851).

45 § Myndigheterna skall meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (1996:627) i fråga om
säkerhetsskyddet inom sina verksamhetsområden, om det inte är
uppenbart obehövligt. Om det behövs skall myndigheterna innan dess
samråda med den myndighet som enligt 43 och 44 §§ meddelar
föreskrifter för myndighetens område.

Myndigheternas föreskrifter får avvika från föreskrifterna enligt 43
och 44 §§ endast om detta har medgivits av den myndighet som har
meddelat dessa föreskrifter.

46 § Har upphävts genom förordning (2009:1152).

47 § Säkerhetspolisen ska på begäran lämna råd om
säkerhetsskydd till Regeringskansliet, riksdagen och dess
myndigheter och till Justitiekanslern. Förordning (2014:1150).

Anmälan till regeringen

48 § Om det vid utövandet av tillsynen över säkerhetsskyddet enligt
39 och 42 §§ konstateras brister som trots påpekanden inte rättas
till, skall tillsynsmyndigheten anmäla förhållandet till regeringen.
Detta gäller dock inte brister hos sådana enskilda som avses i 8 §
första stycket säkerhetsskyddslagen (1996:627).

49 § Om det vid säkerhetsprövning hos en statlig myndighet kommer
fram att en person som redan är anställd vid myndigheten måste anses
olämplig från säkerhetssynpunkt för sin befattning, skall myndigheten
anmäla detta till regeringen.

Överklagande

50 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2010:527

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. För sådana skyddsobjekt som avses i punkten 3 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen
(2010:305) gäller 27 § i sin äldre lydelse.

Bilaga

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i
säkerhetsklasser och registerkontroll i enlighet med vad som
anges i 18 och 19 §§.

Affärsverket svenska kraftnät,

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverket,

Arbetsmiljöverket,

Brottsförebyggande rådet,

Datainspektionen,

Domstolsverket,

E-hälsomyndigheten,

Ekobrottsmyndigheten,

Ekonomistyrningsverket,

E-legitimationsnämnden

Elsäkerhetsverket,

Energimarknadsinspektionen,

Exportkreditnämnden,

Finansinspektionen,

Folke Bernadotteakademin,

Folkhälsomyndigheten,

Fortifikationsverket,

Försvarets materielverk,

Försvarets radioanstalt,

Försvarsexportmyndigheten,

Försvarshögskolan,

Försvarsmakten,

Försvarsunderrättelsedomstolen,

Försäkringskassan,

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,

Havs- och vattenmyndigheten,

Inspektionen för strategiska produkter,

Justitiekanslern,

Konkurrensverket,

Kriminalvården,

Kronofogdemyndigheten,

Kustbevakningen,

Lantmäteriet,

Luftfartsverket,

Läkemedelsverket,

länsstyrelserna,

Migrationsverket,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,

Naturvårdsverket,

Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten,

Polismyndigheten,

Post- och telestyrelsen,

Regeringskansliet,

Riksarkivet,

Riksgäldskontoret,

Rymdstyrelsen,

Sjöfartsverket,

Skatteverket

Socialstyrelsen,

Statens energimyndighet

Statens fastighetsverk,

Statens haverikommission,

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,

Statens jordbruksverk,

Statens livsmedelsverk,

Statens servicecenter,

Statens tjänstepensionsverk,

Statens veterinärmedicinska anstalt,

Statens överklagandenämnd,

Statistiska centralbyrån,

Statskontoret,

Strålsäkerhetsmyndigheten,

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

Sveriges geologiska undersökning,

Sveriges lantbruksuniversitet,

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

Säkerhetspolisen,

Totalförsvarets forskningsinstitut,

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,

Trafikverket,

Transportstyrelsen,

Tullverket,

Valmyndigheten, och

Åklagarmyndigheten.
Förordning (2014:1150).