Lag (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)

SFS nr
1996:637
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:545

1 § Ett kommunalt aktiebolag får, i enlighet med
bestämmelserna i denna lag, driva verksamhet som avses i 2 kap.
1 § andra stycket yrkestrafiklagen (1998:490) utan att
verksamheten har sådan anknytning till kommunen, landstinget
eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen
(1991:900).

Verksamheten får drivas endast på uppdrag av en kommun eller
ett landsting eller av en trafikhuvudman enligt lagen
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

Med kommunalt aktiebolag menas ett sådant aktiebolag som avses
i 3 kap. 16-19 §§ kommunallagen. Lag (1998:498).

2 § Uppdragsverksamheten skall drivas på affärsmässiga grunder.

Som underlag för uppdragsersättningen skall en ekonomisk kalkyl
upprättas. Kalkylen skall innehålla samtliga relevanta direkta och
indirekta kostnader samt intäkter.

3 § I aktiebolagets årsredovisning skall uppdragsverksamheten
redovisas särskilt. Upplysningar om intäkterna, kostnaderna och
resultatet av uppdragsverksamheten skall lämnas på det sätt som
anges i 5 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Av årsredovisningen skall också framgå vilka borgensförbindel-
ser och övriga ansvarsförbindelser som kommunen eller
landstinget har ingått för bolaget. Lag (2001:544).

4 § En kommun eller ett landsting får inte stödja
uppdragsverksamheten på ett sådant sätt att konkurrensen hämmas eller
i övrigt tillämpa annat konkurrensbegränsande förfarande.

5 § Ett aktiebolag som deltar i försöksverksamheten är skyldigt att
till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de
upplysningar och handlingar som behövs för uppföljning av
försöksverksamheten.