Förordning (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik

SFS nr
1996:645
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1163
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:438

Uppgifter

1 § Institutet har till uppgift att bedriva och främja forskning och
utvecklingsarbete samt mät- och registreringsverksamhet inom främst
ämnesområdet rymdfysik. Institutet skall medverka vid
forskarutbildning som anordnas vid universiteten i Uppsala och Umeå
och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och
högskolor.

Institutet är förlagt till Kiruna.

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med
undantag av 2, 19, 20, 32 och 35 §§.

Myndighetens ledning

3 § Institutets föreståndare är chef för institutet.

Personalföreträdare

4 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § andra
stycket verksförordningen.

Förordnanden och anställningar

6 § Föreståndaren utses för en bestämd tid genom beslut av
regeringen efter förslag av styrelsen.

Föreståndaren skall vara en professor vid institutet eller en annan
anställd där med forskningsledande uppgifter.

7 § En professor anställs vid institutet genom beslut av
regeringen efter förslag av styrelsen.

I anställningsärendet skall styrelsen hämta in yttrande från
den fakultetsnämnd till vars ansvarsområde anställningen
huvudsakligen hör.

Vid anställningen skall i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 18-22,
24 och 26 §§ högskoleförordningen (1993:100) gälla.
Förordning (1999:71).

8 § Styrelsens förslag skall anslås på institutets anslagstavla.

Sökandena skall beredas tillfälle att yttra sig över styrelsens
förslag inom tre veckor från den dag anslaget med förslaget sattes
upp på institutets anslagstavla. Styrelsen skall därefter överlämna
sitt förslag och handlingarna i ärendet till regeringen.

9 § I fråga om professorer som är anställda med fullmakt prövas
frågor som avses i 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning av
Statens ansvarsnämnd.

10 § Institutet beslutar om andra anställningar.

11 § För anställningar vid institutet skall motsvarande bestämmelser
om anställningar vid högskolor tillämpas.

Utbildning på forskarnivå

12 § Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskoleförordningen
(1993:100) skall en professor vid tillämpningen av 2 kap. 6 §
högskolelagen (1992:1434) anses som vetenskapligt kompetent
lärare inom en fakultetsnämnds ansvarsområde, om professorn
skall utföra huvuddelen av arbetet vid ett universitet eller en
högskola.

Regeringen beslutar vid vilket universitet eller vilken
högskola som en professor skall anses vara lärare. En professor
skall anses höra till den fakultetsnämnds ansvarsområde inom
vilket huvuddelen av arbetet vid universitetet eller högskolan
skall utföras. Förordning (1999:71).

13 § Har upphävts genom förordning (2001:1032).

Överklagande

14 § Institutets beslut får överklagas hos Överklagandenämnden för
högskolan, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter.
Nämndens beslut i överklagade ärenden får inte överklagas.

15 § Har upphävts genom förordning (1999:875).

Övergångsbestämmelser

1999:875

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före den 1 januari 2000.