Förordning (1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

SFS nr
1996:65
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-02-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:435

1 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för
försäljnings- och serviceavtal för motorfordon gruppundantag enligt
17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 § Förordningen tillämpas på sådana avtal i vilka endast två
företag är parter och enligt vilka den ena avtalsparten förbinder sig
att inom ett visst område inom den gemensamma marknaden för
återförsäljning leverera 1) endast till den andra parten, eller 2)
endast till den andra parten och till ett angivet antal andra företag
inom säljorganisationen vissa med tre eller flera hjul försedda
motorfordon avsedda för användning på allmänna vägar samt reservdelar
till dessa.

3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 1475/95 av den 28 juni 1995 om tillämpning
av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings-
och serviceavtal för motorfordon1 på motsvarande sätt, med
undantag av artiklarna 1, 7, 8, 11 och 13. Dock skall i artikel
4.2 ”artikel 85.1” ersättas med ”6 § konkurrenslagen (1993:20)”
samt i artikel 5.2.2 ”denna giltighetstid förkortas” ersättas
med ”denna uppsägningstid förkortas”. Vidare skall hänvisningar
till artikel 1 avse 1 § i förening med 2 §. Förordning (1999:723).

Övergångsbestämmelser

1996:65

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996 och gäller till
utgången av september 2002.

Förordningen (1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen
(1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon, som
enligt förordningen (1995:1385) om fortsatt giltighet av förordningen
(1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för
försäljnings- och serviceavtal för motorfordon gäller till utgången
av februari 1996, skall under perioden från och med den 1 mars 1996
till och med den 30 september 1996 fortfarande gälla beträffande
avtal som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning.

2002:871

3. Intill utgången av september 2003 skall förordningen
(1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen
(1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon,
som gäller till utgången av 2002, fortfarande tillämpas på
avtal som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om
avtalen inte uppfyller villkoren i den här förordningen men
villkoren i den äldre förordningen.