Lag (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

SFS nr
1996:725
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1293
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1014

Inledande bestämmelser

1 § Skattereduktion enligt denna lag medges ägare till bostadshus
eller innehavare av bostadsrätt som haft utgifter av det slag som
avses i 2 §, om inte annat framgår av 4 § fjärde stycket. Med ägare
avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) skall likställas med ägare.

I fråga om handelsbolag tillkommer rätten till skattereduktion i
stället delägarna.

Med bostadshus avses byggnad som vid fastighetstaxeringen betecknats
som småhus eller hyreshus, i fråga om hyreshus dock endast till den
del det utgör en värderingsenhet för bostäder.

Med bostadsrätt avses lägenhet eller småhus som upplåtits till
medlem i förening eller delägare i aktiebolag
(bostadsrättsinnehavare) om föreningen eller bolaget är av det slag
som avses i 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
(bostadsföretag). Avgörandet vid denna bedömning är de förhållanden
som rådde vid ingången av det kalenderår då de åtgärder som avses i 2 §
första stycket utfördes.

Underlag för skattereduktion

2 § Underlag för skattereduktion är utgifter för reparation och
underhåll samt utgifter för om- och tillbyggnad av bostadshus
(byggnadsarbete). Som byggnadsarbete räknas inte åtgärder som
enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller
installationer eller rengöring.

I underlaget inräknas inte utgifter för material och utrustning
och inte heller värdet av byggnadsarbete som utförts av
fastighetsägaren eller bostadsrättsinnehavaren eller, i fall
som avses i 1 § andra stycket, delägarna i handelsbolaget. Med
ägare eller innehavare jämställs i detta hänseende företag som
ingår i samma koncern eller annars står under i huvudsak
gemensam ledning med fastighetsägaren eller
bostadsrättsinnehavaren.

I underlaget inräknas inte heller utgifter för åtgärder för
vilka försäkringsersättning lämnats eller för vilka bidrag
beviljats enligt

– förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i
egna hem,

– förordningen (1991:1933) om räntebidrag för ny- och ombyggnad
av bostäder,

– förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,

– förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga
om bostäder för äldre m.fl.,

– förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och
mögelskador i småhus, m.m.,

– förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd för
förbättring av bostäder,

– förordningen (1994:2030) om bidrag för förbättring av
inomhusklimatet i bostäder,

– förordningen (1995:802) om bidrag för förbättring av
inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler,

– förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering
för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till
fjärrvärme eller

– förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa
investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och
vissa lokaler. Lag (1997:957).

3 § Underlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter
för byggnadsarbete som har utförts under tiden den 15 april
1996-31 mars 1999 och som är betalda vid tidpunkten för
ansökan.

Utgifter för byggnadsarbete inräknas i underlaget endast om
arbetet utförts av någon som innehar F-skattesedel vid den
tidpunkt när avtalet om arbete träffades eller när ersättningen
utbetalades.

En uppgift om innehav av en F-skattesedel får tas för god om
den lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon därmed
jämförlig handling, som även innehåller uppgifter om
utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller
andra för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om
betalningsmottagarens personnummer eller organisationsnummer.
Detta gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen
känner till att uppgiften om innehav av en F-skattesedel är
oriktig. Lag (1998:1014).

Skattereduktionens storlek

4 § Skattereduktionen uppgår till 30 procent av underlaget.
Skattereduktionen får dock sammanlagt inte överstiga

1. för småhus som utgör en taxeringsenhet 14 000 kronor,

2. för hyreshus som utgör en taxeringsenhet det högsta av
beloppen 27 000 kronor och ett belopp motsvarande fyra gånger
fastighetsskatten för bostadsdelen för hela kalenderåret 1996,

3. för en bostadsrätt 7 000 kronor om inte annat framgår av
fjärde stycket.

Om sökandens underlag inte uppgår till sammanlagt minst 2 000
kronor medges inte någon skattereduktion.

I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera småhus
som till övervägande del upplåtits med hyresrätt får reglerna
tillämpas som om småhusen tillsammans utgör ett hyreshus, om
skattereduktionen därigenom blir högre.

I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera småhus
som upplåtits med bostadsrätt, skall varje
bostadsrättsinnehavare medges skattereduktion som om han eller
hon ägde det med bostadsrätt upplåtna småhuset. I sådant fall
har fastighetsägaren inte rätt att erhålla skattereduktion.

Skattereduktionen för en delägare i en fastighet eller i en
bostadsrätt utgör högst så stor andel av den totala
skattereduktionen för fastigheten eller bostadsrätten som
svarar mot hans eller hennes andel i fastigheten eller
bostadsrätten när arbetet utfördes. Lag (1998:1014).

Ansökan

5 § Ansökan om skattereduktion görs skriftligen hos en
skattemyndighet.

6 § Ansökningen skall innehålla uppgift om

1. sökandens personnummer eller organisationsnummer samt, om
sökanden är bostadsrättsinnehavare, föreningens eller bolagets
organisationsnummer,

2. fastighetens beteckning samt om sökanden är
bostadsrättsinnehavare, lägenhetens eller småhusets beteckning,

3. sökandens andel i fastigheten eller i bostadsrätten när
arbetet utfördes,

4. det byggnadsarbete som utförts på fastigheten eller på
bostadsrätten och när arbetet utförts,

5. underlaget för den skattereduktion som begärs,

6. organisationsnummer eller personnummer för den som utfört
byggnadsarbetet samt

7. huruvida sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 §
tredje stycket har beviljats.

Om sökanden har förvärvat fastigheten eller bostadsrätten under
något av åren 1996, 1997, 1998 eller 1999, skall ansökningen
också innehålla uppgift om förvärvet och om den som fastigheten
eller bostadsrätten förvärvats från.

Till ansökningen skall fogas kopia av faktura eller motsvarande
handling utvisande vilket byggnadsarbete som utförts och
utgiften för detta arbete, uppgift om utgiften för material och
utrustning samt, om sökanden är bostadsrättsinnehavare, intyg
från föreningen eller bolaget som visar att han eller hon är
medlem i föreningen eller delägare i bolaget och
bostadsrättsinnehavare. Av ansökningen eller en handling som
fogas till denna skall framgå när betalning har ägt rum.
Lag (1998:1014).

7 § Ägs fastigheten eller innehas bostadsrätten av ett handelsbolag
skall i ansökningen uppges hur skattereduktionen skall fördelas
mellan delägarna.

8 § Utgår sådan ersättning eller beviljas sådant stöd som avses i 2 §
tredje stycket efter det att ansökan om skattereduktion lämnats in
skall sökanden, inom en månad från den dag ersättningen eller stödet
beviljades, anmäla detta till den skattemyndighet som handlägger
ansökningen eller till vilken ansökningen har lämnats in.

9 § Om en fastighet eller en bostadsrätt har bytt ägare eller
innehavare och två eller fler ägare eller innehavare på grund av
detta är berättigade till skattereduktion skall den vars ansökan
först kom in till en skattemyndighet i första hand medges
skattereduktion. Kom ansökningarna in till en eller flera
skattemyndigheter samma dag, skall skattereduktionen fördelas mellan
sökandena i förhållande till storleken av de underlag för
skattereduktion, beräknade med beaktande av 4 § andra stycket, som
ansökningarna avser.

10 § Ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till en
skattemyndighet senast den 1 mars 2000.

Om en ansökan om skattereduktion har kommit in före den 1 mars
1997 skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av
skatt på grund av 1997 eller 1998 års taxering efter vad som
anges i ansökningen. Har ansökan kommit in efter den 28
februari 1997 men före den 1 mars 1998 skall skattereduktionen
tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av 1998 eller
1999 års taxering efter vad som anges i ansökningen. Har
ansökan kommit in efter den 28 februari 1998 men före den 1
mars 1999 skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering
av skatt på grund av 1999 eller 2000 års taxering efter vad som
anges i ansökan. Kommer ansökningen in senare tillgodoräknas
skattereduktionen vid debitering på grund av 2000 års taxering.
Lag (1998:1014).

Beslut

11 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Riksskatteverket bestämmer vilken eller vilka skattemyndigheter
som beslutar i ärenden enligt denna lag.

Sedan en skattemyndighet avgjort ett sådant ärende får en ny
ansökan inte prövas förrän efter utgången av år 1999, om inte
ansökningen avser utgifter på minst 1 000 kronor som ingår i
sökandens underlag för skattereduktion. Lag (1998:1014).

Omprövning och överklagande

12 § Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får omprövas,
förutom i fall som anges i förvaltningslagen (1986:223), om
sökanden har lämnat oriktig uppgift eller sådan ersättning
eller sådant stöd som avses i 2 § tredje stycket har beviljats
efter det att ansökningen gjordes. Beslut får också omprövas om
det föranleds av ett annat beslut av skattemyndighet eller
förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag,
fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt.

Beslut får vidare, på begäran av sökanden, omprövas om denne
begärt att skattereduktion skall tillgodoräknas honom eller
henne vid debitering av skatt på grund av 1997, 1998 eller 1999
års taxering och beslutad skattereduktion därefter inte fullt
ut kunnat tillgodoräknas honom eller henne vid denna
debitering.

Omprövning får ske intill utgången av femte kalenderåret efter
det år då beslut om skattereduktion meddelades. Omprövning
enligt första stycket andra meningen får ske även efter den tid
som anges i föregående mening men senast sex månader efter det
beslut som föranleder ändringen. Lag (1998:1014).

13 § Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos
den

länsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats, inom tre
veckor från det sökanden fått del av beslutet.
Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket
hos samma länsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet.

Om länsrätten helt eller delvis bifallit ett överklagande av
sökanden, får skattemyndigheten överklaga länsrättens beslut.
Riksskatteverket får överklaga ett beslut av länsrätten eller
kammarrätten även om verket inte tidigare har fört det
allmännas talan i målet.

Om sökanden överklagar ett beslut, förs det allmännas talan i
länsrätten och kammarrätten av skattemyndigheten. Överklagar
Riksskatteverket skall det allmännas talan föras av verket.
Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Riksskatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid en
skattemyndighet att företräda verket i allmän
förvaltningsdomstol. Lag (1997:1105).

Övriga bestämmelser

14 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad
som gäller om skattereduktion i 11 kap. 11 §
skattebetalningslagen (1997:483) om inte annat är föreskrivet.
Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas den
skattskyldige före skattereduktion enligt lagen (1995:1623) om
skattereduktion för riskkapitalinvesteringar och
skattereduktion enligt skattebetalningslagen. Lag (1997:957).

15 § Skattereduktion enligt denna lag skall inte beaktas vid
beräkning av preliminär skatt eller jämkning av sådan skatt.
Lag (1997:957).

16 § Bestämmelser om registrering av uppgifter och beslut enligt
denna lag finns i skatteregisterlagen (1980:343).

Övergångsbestämmelser

1998:1014

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. För byggnadsarbete som utförts under tiden den 15 april
1996-18 mars 1998 gäller 4 § i dess äldre lydelse.

1999:1293

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om byggnadsarbete
som har utförts under tiden den 15 april 1996-den 31 mars 1999 och
betalats senast den 1 mars 2000.