Förordning (1996:730) med instruktion för Registernämnden

SFS nr
1996:730
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
1996-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1076
Upphävd
2006-10-01
Ändring införd
t.o.m. 2002:1053

Uppgifter

1 § Registernämnden har till uppgift att i ärenden om
registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) pröva
frågor om utlämnande av

1. uppgifter från register som omfattas av lagen
(1998:620) om belastningsregister,

2. uppgifter från register som omfattas av lagen
(1998:621) om misstankeregister,

3. uppgifter från register som omfattas av
polisdatalagen (1998:622), eller

4. övriga uppgifter som Rikspolisstyrelsen eller
Säkerhetspolisen behandlar enligt polisdatalagen om de inte
ingår i en förundersökning eller särskild undersökning i
kriminalunderrättelseverksamhet.

Nämnden skall pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i
sådana fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om
bevakningsföretag m.m.

Nämnden skall vidare granska Säkerhetspolisens behandling av
uppgifter enligt polisdatalagen (1998:622), särskilt med
avseende på 5 § polisdatalagen. Förordning (1999:1138).

Sammansättning

2 § Nämnden består av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

3 § Säkerhetspolisen tillhandahåller nämnden kanslifunktioner,
sammanträdeslokaler och föredragande. Förordning (2002:1053).

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tilllämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

24 § om ärendenas avgörande,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., och

31 § om myndighetens beslut.
Förordning (1997:668).

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6 9 §§ verksförordningen (1995:1322).

Berättelse till regeringen

6 § Nämnden skall varje år före den 1 mars lämna en berättelse till
regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Ärendenas handläggning

7 § När en framställan om utlämnande av uppgifter har kommit in till
nämnden, skall nämnden sammanträda så snart det kan ske. Nämnden
skall vidare alltid sammanträda om någon av ledamöterna begär det.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden.

8 § Nämnden är beslutför om ordföranden och minst tre av de övriga
ledamöterna är närvarande.

9 § En uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om beslutet.
Anser någon av ledamöterna att uppgiften inte bör lämnas ut, får
ordföranden lämna över ärendet till regeringen, om ordföranden anser
att uppgiften ändå bör lämnas ut.

10 § har upphävts genom förordning (1997:668).

11 § För fullgörandet av sin tillsynsuppgift enligt 1 § tredje
stycket har nämnden rätt att få del av

1. uppgifter ur SÄPO-registret och

2. de övriga uppgifter Säkerhetspolisen behandlar enligt
polisdatalagen (1998:622). Förordning (1999:82).

12 § Nämnden får i arbetsordningen eller särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller vice ordföranden att besluta i ärenden av
brådskande eller enkel beskaffenhet. Nämnden får på samma sätt lämna
över till någon som tjänstgör vid nämnden att fatta beslut i ärenden
av enkel beskaffenhet, beslut av administrativ art eller beslut under
beredningen av ett ärende.

Förordnanden

13 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges
för en bestämd tid.

14 § Nämnden förordnar efter samråd med Rikspolisstyrelsen
föredragande för en bestämd tid.

Övergångsbestämmelser

1999:1138

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Vid
tillämpningen av 1 § skall med belastningsregister även avses
person- och belastningsregistret till dess samtliga uppgifter
utgått ur detta register.