Lag (1996:742) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1997

SFS nr
1996:742
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1996-06-19

Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets
fordran enligt 4-a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m.m., skall fordran vid ingången av år 1997 minskas med 5,7 procent.