Lag (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården

SFS nr
1996:786
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:532
Upphävd
1999-01-01

Allmänt

1 § Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av
Socialstyrelsen.

För tillsyn över hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten finns
särskilda bestämmelser.

2 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag sådan verksamhet som
omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen
(1985:125).

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag sådan personal
som omfattas av lagen (1994:953) om åligganden för personal inom
hälso- och sjukvården.

Med vårdgivare avses i denna lag fysisk eller juridisk person som
bedriver hälso- och sjukvård.

3 § Den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag
från hälso- och sjukvården avseende provtagning, analys eller annan
utredning som utgör led i bedömningen av en patients hälsotillstånd
eller behandling, står i denna verksamhet också under tillsyn av
Socialstyrelsen.

4 § Socialstyrelsens tillsyn skall främst syfta till att förebygga
skador och eliminera risker i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen
skall genom sin tillsyn stödja och granska verksamheten och hälso-
och sjukvårdspersonalens åtgärder.

5 § Om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning
inom hälso- och sjukvården drabbats av eller utsatts för risk att
drabbas av allvarlig skada eller sjukdom skall vårdgivaren snarast
göra anmälan till Socialstyrelsen. Om en patient drabbats av eller
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom genom
sådan verksamhet som avses i 3 §, skall även den som bedriver sådan
verksamhet göra anmälan till Socialstyrelsen.

I 7 a § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården finns bestämmelser om skyldighet för personalen att
rapportera till vårdgivaren om en patient drabbats av eller utsatts
för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

6 § Den som på grund av anställning, uppdrag eller annan liknande
grund deltar eller har deltagit i verksamhet som omfattas av denna
lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om en
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som
obehörigt röjande anses inte att någon fullgör uppgiftsskyldighet som
följer av lag eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen
(1980:100).

För den som tillhör eller har tillhört hälso- och
sjukvårdspersonalen inom den enskilda vården gäller bestämmelserna i
lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården.

Anmälan av verksamhet m. m.

7 § Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av
Socialstyrelsens tillsyn enligt denna lag skall anmäla detta till
Socialstyrelsen senast en månad innan verksamheten påbörjas.

8 § Anmälan enligt 7 § skall innehålla uppgift om

1. verksamhetens inriktning,

2. var verksamheten skall bedrivas,

3. verksamhetschefen,

4. vem som svarar för anmälningsskyldighet enligt 5 §,

5. verksamhet som avses i 3 § som anlitas eller avses anlitas,

6. patientförsäkring som tecknats för verksamheten.

9 § Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller
flyttas, skall detta anmälas till Socialstyrelsen inom en månad efter
genomförandet. Om verksamheten läggs ned, skall det utan dröjsmål
anmälas till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens befogenheter

10 § Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna
lag och den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att
på Socialstyrelsens begäran lämna handlingar, prover och annat
material som rör verksamheten samt ge styrelsen de upplysningar om
verksamheten som styrelsen behöver för sin tillsyn.

Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten eller
den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna vad som
begärs. I föreläggandet får vite sättas ut.

11 § Socialstyrelsen eller den som styrelsen förordnar har rätt att
inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag och
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Den som utför
inspektion har rätt att få tillträde till lokaler eller andra
utrymmen, dock inte bostäder, som används för verksamheten. Den som
utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar,
prover och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet
eller yrkesutövning inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som
behövs vid inspektionen.

12 § Vid inspektion som avses i 11 § har den som utför inspektionen
rätt att av polismyndigheten få det biträde som behövs för att
inspektionen skall kunna genomföras.

Åtgärder mot vårdgivare m.fl.

13 § Om Socialstyrelsen får kännedom om att någon har brutit mot en
bestämmelse som gäller verksamhet som står under Socialstyrelsens
tillsyn, skall styrelsen vidta åtgärder för att vinna rättelse och,
om det behövs, göra anmälan till åtal.

14 § Om Socialstyrelsen finner att en vårdgivare inte uppfyller
kraven på god vård och missförhållandena är av betydelse för
patientsäkerheten, får styrelsen förelägga vårdgivaren att avhjälpa
påtalade missförhållanden. I föreläggandet får vite sättas ut. Detta
gäller även verksamhet som avses i 3 § om verksamheten medför fara
för patientsäkerheten.

15 § Ett föreläggande enligt 14 § skall innehålla uppgift om de
åtgärder Socialstyrelsen anser nödvändiga för att de påtalade
missförhållandena skall kunna avhjälpas.

16 § Om föreläggande enligt 14 § inte följs och missförhållandena är
allvarliga, får Socialstyrelsen helt eller delvis förbjuda
verksamheten.

17 § Om det är fara för patienters liv, hälsa eller personliga
säkerhet i övrigt, får Socialstyrelsen utan föregående föreläggande
helt eller delvis förbjuda verksamheten.

18 § Om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller
delvis kommer att förbjudas enligt 16 eller 17 § och ett sådant
beslut inte kan avvaktas, får Socialstyrelsen tills vidare helt eller
delvis förbjuda verksamheten.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det
finns synnerliga skäl får beslutets giltighetstid förlängas med
ytterligare sex månader.

Åtgärder mot hälso- och sjukvårdspersonal

19 § Om Socialstyrelsen finner att det finns skäl att ifrågasätta
disciplinpåföljd, återkallelse av legitimation eller annan behörighet
att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning av
förskrivningsrätt enligt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m.
på hälso- och sjukvårdens område, skall styrelsen göra anmälan om
detta hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

20 § Socialstyrelsen skall, om inte annat följer av 33 § lagen
(1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens
område, göra anmälan till åtal, om den mot vilken disciplinpåföljd
kan ifrågasättas är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha
begått brott, för vilket fängelse är föreskrivet.

Särskilda regler gäller för åtal för brott enligt 6 § lagen
(1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa.

Ansvar

21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar verksamhet
eller i väsentlig del ändrar tidigare verksamhet utan att ha gjort
föreskriven anmälan till Socialstyrelsen döms till böter.

22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet fortsätter att bedriva
verksamhet i strid med förbud enligt 16-18 §§ döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Överklagande m. m.

23 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om
inte annat anges i beslutet.

24 § Socialstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, om beslutet gäller

1. föreläggande enligt 10 § att lämna upplysningar, handlingar eller
annat material,

2. föreläggande enligt 14 § att avhjälpa missförhållanden i
verksamheten,

3. förbud att driva verksamhet enligt 16 eller 17 §, eller

4. förbud tills vidare att driva verksamhet enligt 18 §.

Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Register

25 § Socialstyrelsen skall föra ett register med hjälp av automatisk
databehandling över verksamheter som anmälts enligt lagen. Registret
får användas för tillsyn och forskning samt för framställning av
statistik.

26 § Registret får innehålla uppgift om

1. namn eller firma och personnummer eller organisationsnummer för
den som bedriver verksamheten,

2. var verksamheten bedrivs,

3. verksamhetens inriktning,

4. verksamhetens omfattning,

5. antalet yrkesutövare och deras yrkestitlar,

6. namn, adress och telefonnummer till verksamhetschefen,

7. patientförsäkring,

8. när inspektion företagits,

9. datum för Socialstyrelsens beslut angående verksamheten,

10. när anmälan enligt 5 § gjorts.

Registret får inte innehålla uppgifter om enskilda patienter.

27 § Uppgifter enligt 26 § första stycket 8-10 som har tagits in i
registret skall tas bort efter fem år eller då verksamheten lagts
ned. Övriga uppgifter som har tagits in i registret skall tas bort
när ny uppgift kommer in eller då anmälan görs om att verksamheten
lagts ned.

Bemyndiganden

28 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Socialstyrelsen får, om det är av särskilt värde för tillsynen,
föreskriva att anmälan enligt 7 § skall innehålla uppgifter utöver
dem som anges i 8 §.

29 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hur
anmälningsskyldigheten enligt 5 § första stycket skall fullgöras.

Övergångsbestämmelser

1996:786

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 då stadgan (1970:88)
om enskilda vårdhem m. m. upphör att gälla.

2. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet som
omfattas av lagen skall anmäla detta till Socialstyrelsen. Detta
gäller inte den som erhållit tillstånd för verksamhet enligt stadgan
(1970:88) om enskilda vårdhem m. m.

3. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen
meddelar föreskrifter om när och hur anmälan enligt punkt 2 skall
fullgöras. Sådan föreskrift får inte innebära att anmälan får göras
senare än tre år efter lagens ikraftträdande.

4. För den som vid lagens ikraftträdande erhållit tillstånd för
verksamhet enligt stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m. m. och som
inte uteslutande bedriver hälso- och sjukvård finns bestämmelser i
punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1996:791) om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620).