Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:809) om gällande räntesats för allemanssparandet

SFS nr
1996:809
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-06-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:843
Upphävd
1996-08-23

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen
(1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med
instruktion för Riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med
den 16 juli 1996 och tills vidare årlig ränta med 5 procent. Räntan
skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av
Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med
tre procentenheter.