Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

SFS nr
1996:810
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1996-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1266

Inledande bestämmelser

1 § Riksdagsförvaltningen ska inrätta och föra ett register för
det ändamål som anges i 5 §. Registret får föras med hjälp av
automatisk databehandling.

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som utförs enligt denna lag.
Lag (2008:38).

2 § Vad som sägs i lagen om ledamot gäller även beträffande
ersättare för talman eller för statsråd samt annan ersättare som
utövar uppdrag som ledamot och som beräknas tjänstgöra under minst
tre månader i följd.

3 § Registrering sker efter anmälan av riksdagsledamot.

4 § En ledamot ska till registret anmäla alla vid
anmälningstillfället relevanta uppgifter om sådana förhållanden
som anges i 8 §.

En ledamot som inte har något sådant åtagande eller intresse
som avses i 8 § ska anmäla detta till registret. Lag (2008:38).

Ändamål

5 § Registret skall ge en samlad information om riksdagsledamöters
åtaganden och ekonomiska intressen i den omfattning som är motiverad
av ett befogat allmänt intresse.

Anmälan

6 § En anmälan enligt 4 § ska göras skriftligen till riksdagens
kammarkansli. Anmälan ska göras inom fyra veckor från det att
riksdagen sammanträtt första gången efter ett val eller från
den senare tidpunkt då uppdraget som riksdagsledamot
påbörjades. Lag (2008:38).

7 § Nya registreringspliktiga uppgifter eller ändringar av
registrerade uppgifter skall anmälas skriftligen inom fyra
veckor efter det att de uppkommit. Lag (2008:38).

8 § Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning
och valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om
registrering.

För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

Art av åtagande eller Uppgifter som ska
ekonomiskt intresse registreras

1. Innehav av aktier i ett Bolagets, föreningens
aktiebolag, andel i ett handelsbolag eller den utländska
eller en ekonomisk förening utom juridiska personens
bostadsrättsförening samt andel i en namn.
motsvarande utländsk juridisk person,
om värdet av aktierna eller andelen
beträffande varje bolag eller
förening eller motsvarande
juridiska person vid
anmälningstillfället överstiger två
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken. Med
aktier jämställs sådana finansiella
instrument som berättigar till
förvärv av aktier.

2. Ägande, helt eller delvis, av Fastighetens beteckning.
näringsfastighet enligt 2 kap.
14 § inkomstskattelagen (1999:1229).

3. Avlönad anställning som inte är Befattningens art samt
av endast tillfällig karaktär. arbetsgivarens namn.

4. Avtal av ekonomisk karaktär med Avtalets art och
tidigare arbetsgivare, såsom avtal arbetsgivarens namn.
om löne- eller pensionsförmån eller
annan förmån som utgår under tid som
omfattas av uppdraget som
riksdagsledamot.

5. Avtal av ekonomisk karaktär med Avtalets art och
en arbetsgivare eller arbetsgivarens eller
uppdragsgivare, även om avtalet får uppdragsgivarens namn.
effekt först efter det att uppdraget
som riksdagsledamot har upphört.

6. Inkomstbringande självständig Arten av verksamhet
verksamhet som bedrivs vid sidan av samt i förekommande
uppdraget som riksdagsledamot. fall namnet på den
juridiska person i
vilken verksamhet
bedrivs.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag som Uppdragets art samt
revisor i aktiebolag, handelsbolag, bolagets, föreningens
ekonomisk förening eller motsvarande eller den utländska
utländsk juridisk person. juridiska personens
namn.

8. Styrelseuppdrag och uppdrag som Uppdragets art samt
revisor i en ideell förening som har föreningens,
till syfte att främja medlemmarnas stiftelsens eller den
ekonomiska intressen, i en stiftelse utländska juridiska
som bedriver rörelse eller annan personens namn.
ekonomisk verksamhet eller i en
motsvarande utländsk juridisk
person.

9. Statligt, primärkommunalt och Uppdragets art och
landstingskommunalt uppdrag som inte uppdragsgivarens namn.
är av endast tillfällig karaktär.

10. Stadigvarande materiell förmån Arten av förmån samt
samt sekreterar- eller den som har bekostat
utredningshjälp som inte har den.
betalats av ledamoten själv och som
har anknytning till uppdraget som
riksdagsledamot.

Uppgifterna i registret ska vara offentliga.
Lag (2010:1266).

9 § För ledamot som har anmält att det inte förekommer någon
uppgift att registrera skall registret innehålla en anteckning
om det. Lag (2008:38).

Registerinnehåll

10 § Innan anmälda uppgifter får registreras ska i förekommande
fall enskilda och juridiska personer samt offentliga organ som
avses i 8 § andra stycket 3-5, 7, 8 eller 10 beredas tillfälle
att yttra sig över uppgifter som berör dem. Om ett sådant
yttrande innehåller en erinran mot en lämnad uppgift, ska
riksdagsledamoten beredas tillfälle att ändra eller komplettera
sin anmälan. Lag (2008:38).

11 § Uppgifterna i en anmälan skall, om det inte möter hinder
på grund av förfarande enligt 10 §, registreras senast tre
veckor efter anmälan. Lag (2008:38).

Underrättelse

Underlåtenhet att göra anmälan

12 § Talmannen ska vid ett kammarsammanträde meddela att en
ledamot inte fullgjort skyldigheten att anmäla uppgifter till
registret enligt 6 och 7 §§. Lag (2008:38).

Tidpunkt för registrering

13 § Som sökbegrepp får användas endast en ledamots namn.
Lag (2008:38).

Sökbegrepp

14 § Uppgifterna ska utgå ur registret när en valperiod har
löpt ut. Även uppgifterna om den som under en valperiod lämnar
sitt uppdrag ska utgå ur registret. Vid registreringen av
förändringar av i registret antecknade förhållanden ska de
gamla uppgifterna utgå ur registret. Lag (2008:38).

Gallring

15 § Uppgifter som har utgått ur registret skall arkiveras enligt
arkivlagen (1990:782). Lag (2008:38).

Rättelse och skadestånd

16 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag. Lag (2008:38).

Överklagande

17 § Ett beslut av riksdagsförvaltningen i en fråga om rättelse
enligt 16 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vid
överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Lag (2008:38).

Övergångsbestämmelser

1996:810

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. För den vid ikraftträdandet löpande valperioden skall i stället
för vad som anges i 6 § en anmälan om registrering göras inom fyra
veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången under
riksmötet 1996/97.

1999:1295

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid
före ikraftträdandet.

2008:38

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

2. En ledamot som vid ikraftträdandet inte har gjort anmälan
till registret ska, i stället för vad som anges i 6 §, göra
sådan anmälan inom fyra veckor från ikraftträdandet av denna
lag.