Förordning (1996:826) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk

SFS nr
1996:826
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-07-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1298
Upphävd
1998-01-01

Uppgifter

1 § Statens lokalförsörjningsverk skall

— informera regeringskansliet och de statliga
myndigheterna i lokalförsörjningsfrågor,

— på uppdrag förse regeringen med underlag för bedömning av de
statliga myndigheternas resursanspråk såvitt avser lokalförsörjning,

— på uppdrag bistå regeringen med utredningar i
lokalförsörjningsärenden,

— efter överenskommelse biträda departement, kommittéer och
arbetsgrupper inom regeringskansliet i lokalförsörjningsfrågor samt

— svara för utredningar av byggnadsprojekt i tidiga skeden.

2 § Statens lokalförsörjningsverk får på uppdrag tillhandahålla
statliga myndigheter tjänster inom lokalförsörjningsområdet.

Avgifter

3 § Verksamheten enligt 2 § skall finansieras genom avgifter.
Avgifterna fastställs av verket.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med
undantag av 4, 5 och 11-14 §§.

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för verket.

Rådet och dess uppgifter

6 § Vid verket finns ett råd som består av högst tolv personer.
Generaldirektören ingår i rådet och är dess ordförande.

7 § Rådet skall ge generaldirektören de råd han behöver för att
kunna bedriva verksamheten effektivt och enligt syftet med
verksamheten.

Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

Anställning m.m.

9 § Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

10 § Bestämmelsen i 6 § anställningsförordningen (1994:373) behöver
inte tillämpas vid anställning i verket.