Förordning (1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen

SFS nr
1996:830
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1996-07-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:52
Upphävd
2009-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:842

Förordningens syfte

1 § Genom denna förordning genomförs Europaparlamentets och rådets
beslut 95/3052/EG av den 13 december 1995 för att fastställa ett
förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som
avviker från principen om fri rörlighet för varor inom
gemenskapen.

Tillämpningsområde

2 § Förordningen gäller sådana åtgärder som direkt eller indirekt
innebär att en viss produktmodell eller produkttyp som är lagligen
tillverkad eller tillhandahållen i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen

1. inte får tillhandahållas,

2. får tillhandahållas bara om den ändras, eller

3. måste återkallas från marknaden.

Underrättelseskyldighet

3 § En statlig förvaltningsmyndighet som beslutar om en sådan
åtgärd som avses i 2 § skall genast underrätta Kommerskollegium
om det. Detta gäller även om beslutet har överklagats.

Detsamma gäller en kommunal förvaltningsmyndighet som beslutar
om en sådan åtgärd med stöd av livsmedelslagen (2006:804).

Myndigheten skall också lämna kollegiet den ytterligare
information som behövs. Förordning (2006:842).

4 § Underrättelseskyldigheten gäller inte en åtgärd som

1. grundar sig på föreskrifter som har meddelats för
att uppfylla skyldigheter enligt bindande EG-rättsakter,

2. enligt särskilda föreskrifter skall anmälas till EG-kommissionen
direkt eller genom någon annan myndighet,

3. genomförs till skydd för allmän ordning, eller

4. rör en begagnad produkt och grundar sig på att produktens
egenskaper har förändrats till följd av användning eller ålder.

Detsamma gäller, om förvaltningsmyndigheten tidigare på samma
grunder har beslutat om samma åtgärd mot samma produktmodell eller
produkttyp och också har underrättat Kommerskollegium om det.

Kommerskollegiums åtgärder

5 § När Kommerskollegium har underrättats om ett sådant beslut som
avses i 3 §, skall kollegiet anmäla beslutet till EG-kommissionen.
Kollegiet skall göra denna anmälan inom 45 dagar från det att
förvaltningsmyndigheten meddelade sitt beslut.

6 § Kommerskollegium skall ta emot information om motsvarande
anmälningar som andra medlemsländer lämnar till EG-kommissionen.

7 § Kommerskollegium skall hålla regeringen och berörda myndigheter
underrättade om de anmälningar som kollegiet lämnar och den
information som kollegiet tar emot.

Verkställighetsföreskrifter

8 § Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.