Förordning (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden

SFS nr
1996:880
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-08-15

Inledande bestämmelser

1 § För att främja den industriella tillväxten i Sverige får
stiftelsen Industrifonden delta i finansieringen av företag enligt
denna förordning.

Vid beslut om finansiering till företag som bedriver rörelse inom
vissa industriella sektorer skall Europeiska gemenskapens särskilda
branschregler beaktas.

2 § Finansiering får ske i form av lån, utvecklingskapital,
kreditgaranti eller projektgaranti till små och medelstora företag
för utveckling av nya produkter, processer och system samt för
marknadssatsningar. Finansiering får ske även i form av
medelstillskott till små och medelstora företag genom teckning av
aktier och andra typer av andelar för att stärka företagets
kapitalbas.

Med små och medelstora företag avses i denna förordning företag som
har högst 250 anställda och antingen en årsomsättning på högst 40
miljoner ecu eller en balansomslutning på högst 27 miljoner ecu och
som till högst 25 procent ägs av ett eller flera företag som inte
motsvarar de här angivna begränsningarna.

Om det finns särskilda skäl, får lån, utvecklingskapital,
kreditgaranti eller projektgaranti lämnas även till andra företag än
de som anges i andra stycket för utveckling av nya produkter,
processer och system.

3 § Finansieringen får avse endast projekt eller verksamheter som
bedöms kunna ge företagsekonomisk lönsamhet.

4 § Fonden får inte delta i finansieringen av ett projekt eller en
verksamhet med större belopp än som behövs för att syftet med
finansieringen skall nås.

Särskilda bestämmelser om lån

5 § Finansiering med lån får ske för

1. utveckling av ny eller förbättrad teknik samt nya och förbättrade
produkter och system,

2. marknadsföring av nya produkter, processer eller system i
tillfälliga projekt,

3. utbildning av företagets ledning och övrig personal i sådant som
ekonomi, ny teknologi, miljö och skydd av immateriella rättigheter.

6 § Lån får inte lämnas med större belopp än vad som motsvarar 50
procent av den beräknade kostnaden för det projekt som lånet avser.
Lån till sådana företag som avses i 2 § tredje stycket får dock uppgå
till högst 40 procent av den beräknade kostnaden.

Vid bestämningen av de i första stycket angivna nivåerna skall
hänsyn tas till annan offentlig finansiering som kan ha lämnats för
samma ändamål. Den sammanlagda finansieringen får inte överstiga de
angivna nivåerna.

7 § Lån enligt 5 § får endast avse

1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som
behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader, såsom materielkostnader och lager,
beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att
genomföra projektet,

3. instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som
tillgångarna utnyttjas uteslutande för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta
forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

5. övriga omkostnader som uppstår till följd av projektet.

Lån som avser marknadssatsningar får endast avse utgifter av
engångskaraktär. Ett sådant lån får inte avse sedvanliga
driftskostnader eller andra exportåtgärder än de som är nödvändiga
för introduktion av en ny produkt eller av en sedan tidigare
tillgänglig produkt på en ny marknad.

8 § Ett lån skall förenas med de villkor som behövs. Säkerhet
behöver normalt inte ställas.

Lånetid och återbetalningsvillkor skall bestämmas med hänsyn till
projektets risk och beräknade ekonomiska utfall.

9 § I den mån återbetalningen inte regleras enligt 10 § skall
marknadsmässig ränta tas ut på lånet från dagen för utbetalningen.
Anstånd med räntebetalningen får lämnas, varvid upplupen ränta läggs
till lånebeloppet.

10 § Om det bedöms lämpligt, får återbetalningen av ett lån helt
eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift.
Ersättningen skall bestämmas till lägst det erhållna lånet jämte
marknadsmässig ränta.

11 § Återbetalningsskyldigheten kan efterskänkas helt eller delvis,
om förutsättningar uppenbarligen saknas för att utnyttja projektets
resultat lönsamt.

Särskilda bestämmelser om utvecklingskapital

12 § Finansiering med utvecklingskapital får ske för sådana åtgärder
som anges i 5 §.

Utvecklingskapital får inte lämnas med större belopp än vad som
motsvarar 50 procent av den beräknade kostnaden för det projekt som
avses. Utvecklingskapital till sådana företag som avses i 2 § tredje
stycket får dock uppgå till högst 40 procent av den beräknade
kostnaden.

Vid bestämningen av de i andra stycket angivna nivåerna skall hänsyn
tas till annan offentlig finansiering som kan ha lämnats för samma
ändamål. Den sammanlagda finansieringen får inte överstiga de angivna
nivåerna.

13 § Utvecklingskapital enligt 12 § får endast avse sådana kostnader
som anges i 7 §.

14 § Mottagare av utvecklingskapital skall förbinda sig att ersätta
fonden med ett engångsbelopp, royalty eller annan löpande avgift.
Ersättningen skall bestämmas till lägst det beviljade
utvecklingskapitalet jämte marknadsmässig ränta. De närmare villkoren
bestäms med hänsyn till riskerna med projektet och det beräknade
ekonomiska utfallet.

Mottagaren kan befrias från sin ersättningsskyldighet, om
förutsättningar uppenbarligen saknas för att utnyttja projektets
resultat lönsamt.

15 § Ett beslut om att lämna utvecklingskapital skall i övrigt
förenas med de villkor som behövs. Säkerhet behöver normalt inte
ställas.

Särskilda bestämmelser om kreditgaranti

16 § Kreditgaranti får lämnas för lån hos bankaktiebolag, sparbank,
medlemsbank eller annan långivare som fonden godkänner.

17 § Kreditgaranti får inte lämnas för större belopp än vad som
motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden för det projekt som
garantin avser.

Kreditgarantin får inte omfatta mer än 80 procent av det utestående
kreditbeloppet.

18 § I fråga om kreditgaranti skall fonden svara gentemot långivaren
såsom för egen skuld.

Till täckning av fondens kostnader för garantigivningen och dess
förluster på grund av infriade garantiåtaganden skall den
kreditinrättning som beviljar lånet eller låntagaren betala en årlig
avgift till fonden. Avgiften, som skall utgöra lägst en procent av
utestående belopp, fastställs av fonden.

19 § Som villkor för kreditgaranti från fonden skall gälla att den
kreditinrättning som beviljar lånet beaktar fondens intresse som
garantigivare och inhämtar anvisningar från fonden, när frågor av
betydelse för fondens betalningsansvar på grund av garantiåtagandet
uppkommer.

20 § Beslut om kreditgaranti får ändras eller upphävas om
kreditinrättningen inte följer föreskrifterna i 18 § andra stycket
eller 19 §.

Särskilda bestämmelser om projektgaranti

21 § Fonden får utfästa sig att, om det vid en senare tidpunkt visar
sig att det uppenbarligen inte går att utnyttja ett projekts resultat
lönsamt, täcka kostnaderna för projektet (projektgaranti).

En projektgaranti skall förenas med de villkor som behövs. Vid en
utbetalning skall fonden fastställa vilka av de bestämmelser och
villkor som i övrigt gäller för lån eller utvecklingskapital, som
skall tillämpas.

22 § Den som får garantin skall betala en avgift till fonden.
Avgiften skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och
beräknade utfall samt de villkor som gäller för garantin. Den skall
uppgå till ett belopp motsvarande minst en procent per år av det
utfästa beloppet så länge garantin gäller.

Särskilda bestämmelser om medelstillskott genom aktieteckning m.m.

23 § Medel får tillföras ett företag genom att fonden eller av
fonden helt eller delvis ägt bolag i företaget

1. tecknar aktier,

2. tecknar konvertibla skuldebrev,

3. tecknar andelar i handels- eller kommanditbolag,

4. förvärvar förlagsinsatser i ekonomiska föreningar, eller

5. tecknar och förvärvar andra liknande finansiella instrument.

Fonden får teckna aktier enligt 1 endast om särskilda skäl
föreligger.

Teckning och förvärv enligt första stycket får endast ske på
marknadsmässiga villkor och när ett sådant förfarande i väsentlig
utsträckning bidrar till att lösa ett företags kapitalbehov.

Uppsägning och återkrav

24 § Ett lån kan sägas upp till omedelbar betalning,
utvecklingskapital omedelbart krävas åter och en projektgaranti
återtas, om

1. mottagaren genom en oriktig eller vilseledande uppgift har
föranlett att finansiering har lämnats,

2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de föreskrifter
och villkor som gäller för finansieringen, eller

3. sådana förhållanden inträffat att mottagaren, med hänsyn till
syftet med finansieringen, uppenbarligen inte längre bör få behålla
den lämnade finansieringen.

Förfarandet m.m.

25 § En ansökan om finansiering skall vara skriftlig och innehålla
uppgift om

1. det företag som ansökan avser, dess verksamhet och ekonomiska
ställning,

2. ändamålet med finansieringen och de skäl i övrigt som åberopas
för ansökan,

3. huruvida statligt stöd eller annan finansieringshjälp har sökts
eller erhållits för samma ändamål som ansökan avser.

26 § Fonden skall följa verksamheten hos de företag som har
beviljats finansiering och därvid utöva tillsyn över att
finansieringsvillkoren iakttas.

Övergångsbestämmelser

1996:880

1. Denna förordning träder i kraft den 15 september 1996, då
förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen
Industrifonden skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd
som har beslutats enligt den förordningen.