Förordning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.

SFS nr
1996:882
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1996-08-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:605
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:36

Förordningens tillämpningsområde

1 § Förordningen gäller för myndigheter som lyder omedelbart under
regeringen. För affärsverken gäller 2 och 6 §§, 7 § första stycket,
8 § samt 20-22 §§. I de fall affärsverken disponerar anslag på
statsbudgeten gäller även 12 och 15 §§.

2 § Förordningen skall tillämpas bara om något annat inte följer av
lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

Gemensamma bestämmelser om årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag

3 § Myndigheten skall årligen upprätta och till regeringen lämna
årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag.

Myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag skall
kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller
budgetering av myndighetens verksamhet.

4 § Årsredovisningen, delårsrapporten och budgetunderlaget skall
avse all den verksamhet som myndigheten ansvarar för, oavsett hur
verksamheten finansieras eller i vilken form verksamheten bedrivs.

Årsredovisningen

5 § Myndigheten skall senast den 1 mars varje år lämna en
årsredovisning till regeringen avseende det senast avslutade
räkenskapsåret.

Årsredovisningen skall bestå av

– resultatredovisning,

– resultaträkning,

– balansräkning,

– anslagsredovisning,

– finansieringsanalys, samt

– noter.

Myndighetens årsredovisning skall även innehålla en sammanställning
över väsentliga uppgifter från resultaträkning, balansräkning och
anslagsredovisning. Sammanställningen skall även innehålla uppgifter
om låneram, anslagskredit samt vissa nyckeltal.

6 § Myndigheten skall i årsredovisningen redovisa de skattepliktiga
ersättningar och andra förmåner som betalats ut under räkenskapsåret
samt de framtida åtaganden som avtalats för var och en av

1. ledamöterna i myndighetens styrelse,

2. de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av regeringen, och

3. de ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts av
regeringen.

För dessa personer skall myndigheten också uppge uppdrag som
styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag
som styrelseledamot i aktiebolag. Förordning (1996:1202).

7 § Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i
enlighet med god redovisningssed. Årsredovisningshandlingarna skall
upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska
ställning. Samma principer för värdering, klassificering och
indelning av de olika posterna i årsredovisningen skall konsekvent
tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

Av årsredovisningens resultatredovisning skall framgå hur
verksamhetens kostnader och intäkter fördelar sig enligt den
indelning för återrapportering av verksamheten som regeringen
beslutat.

Myndigheten skall i årsredovisningen även lämna information om andra
förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och
prövning av verksamheten.

8 § Årsredovisningen skall skrivas under av myndighetens chef och i
de fall myndigheten har en styrelse, av samtliga styrelseledamöter.

9 § Myndigheten skall, samtidigt som den lämnar
årsredovisningen till regeringen, lämna kopior av
årsredovisningen till Riksrevisionsverket och
Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:444).

Resultatredovisningen

10 § Myndigheten skall redovisa och kommentera verksamhetens
resultat i förhållande till de mål och i enlighet med de krav på
återrapportering som regeringen har angett i regleringsbrev eller i
något annat beslut.

I de fall regeringen inte beslutat om krav på återrapportering skall
myndigheten redovisa och kommentera hur prestationerna har utvecklats
med avseende på volym, intäkter, kostnader och kvalitet.

Resultaträkningen och balansräkningen

11 § Resultaträkningen och balansräkningen skall utformas enligt
bestämmelserna i bokföringsförordningen (1979:1212).

Anslagsredovisningen och finansieringsanalysen

12 § I anslagsredovisningen skall myndigheten redovisa utfallet på
de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten
redovisar mot i enlighet med den indelning som framgår av
regleringsbrev eller något annat beslut av regeringen eller myndighet
som har fördelat dispositionsrätt. Utfallet skall ställas mot
tilldelade eller fördelade belopp per anslag eller anslagspost
respektive beräknade belopp per inkomsttitel. Avvikelser skall
analyseras.

Av anslagsredovisningen skall även framgå i vilken utsträckning
myndigheten med stöd av ett tilldelat särskilt bemyndigande beställt
varor eller tjänster eller beslutat om bidrag, ersättning, lån eller
liknande som medför utgifter följande budgetår men som saknar
täckning av anslag som myndigheten disponerar.

Av anslagsredovisningen skall också framgå hur myndigheten har
uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett.
Förordning (1996:1202).

13 § Finansieringsanalysen skall visa myndighetens betalningar
fördelade på drift, investeringar, uppbörd och transfereringar. Av
analysen skall framgå hur dessa verksamheter har finansierats och hur
myndighetens likvida ställning har förändrats. I anslutning till
finansieringsanalysen skall myndigheten lämna de kommentarer och
förklaringar som är nödvändiga för att bedöma finansieringsanalysen.

Delårsrapport

14 § Myndigheten skall senast den 15 augusti varje år lämna en
delårsrapport till regeringen. Delårsrapporten skall avse de
första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret.

Delårsrapporten skall bestå av

– resultaträkning,

– balansräkning,

– anslagsredovisning, samt

– prognos för det pågående räkenskapsåret över utfallet på
anslag och inkomsttitlar samt verksamhetens kostnader och
intäkter.

Delårsrapporten skall skrivas under av myndighetens chef. För
delårsrapporten gäller i övrigt 7 § första och tredje styckena
samt 9 §. Förordning (1999:36).

Budgetunderlaget

15 § Myndigheten skall senast den 1 mars varje år lämna ett
budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget skall
innehålla myndighetens förslag till finansiering av
verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren. Underlaget
skall även innehålla de förslag till bemyndiganden som
myndigheten behöver för att få göra åtaganden om framtida
utgifter som inte täcks av beräknade tilldelade anslag.

Om den ackumulerade anslagsbehållningen på ett anslag
myndigheten disponerar vid det senaste räkenskapsårets slut
uppgår till mer än tre procent av anslaget, skall myndigheten
redovisa den planerade användningen av anslagsbehållningen
under såväl det pågående som de tre följande räkenskapsåren.

Myndighetens förslag skall rymmas inom ramen för regeringens
beslut om verksamheten. Förordning (1997:1004).

Underlag för fördjupad prövning

16 § Regeringen beslutar varje år vilka verksamheter som skall
genomgå fördjupad prövning.

Underlaget för regeringens fördjupade prövning skall lämnas i en
särskild rapport senast den 15 januari det år regeringen bestämmer.

17 § Underlaget för fördjupad prövning skall innehålla en
sammanfattande resultatanalys och förslag till inriktning och
finansiering av verksamheten för det eller de budgetår underlaget
avser. I resultatanalysen skall verksamheten utvärderas och redovisas
i förhållande till de mål för verksamheten som regeringen fastställt.

Underlaget skall även innehålla en sammanfattande omvärldsanalys och
resursanalys.

Gemensamma bestämmelser om budgetunderlag och underlag för fördjupad
prövning

18 § Om myndigheten lämnar förslag som beräknas leda till ökade
kostnader eller minskade intäkter, skall den redovisa förslag till
åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande
minskning av kostnaderna. Om det finns särskilda skäl får förslagen
även avse andra verksamheter.

19 § Myndigheten skall pröva ändamålsenligheten i de regler som styr
verksamheten. Om myndighetens förslag förutsätter ändringar i en
författning skall förslag till ändring redovisas. Författningsförslag
skall utformas enligt principerna för författningsskrivning.

Särskilda bestämmelser för affärsverken

20 § Affärsverket skall senast den 1 april varje år till regeringen
lämna en av Riksrevisionsverket granskad årsredovisning avseende det
senast avslutade räkenskapsåret. Årsredovisningen skall omfatta
affärsverket och, i förekommande fall, affärsverkskoncernen.
Årsredovisningen skall bestå av

–förvaltningsberättelse,

–resultaträkning,

–balansräkning,

–finansieringsanalys, och

–noter.

Den underskrivna årsredovisningen skall senast den 15 mars lämnas
till Riksrevisionsverket för granskning. Förordning (1996:1202).

21 § Affärsverket skall senast den 1 juli och den 1 november varje
år till regeringen lämna delårsrapport för affärsverket eller, i
förekommande fall, affärsverkskoncernen. Rapporterna skall avse fyra
respektive åtta månader av det pågående räkenskapsåret.

Delårsrapporten skall innehålla en resultaträkning samt en
balansräkning i sammandrag. Resultaträkningen skall utformas på samma
sätt som i årsredovisningen och baseras på samma principer.
Utvecklingen av omsättning, resultat m.m. skall kommenteras, liksom
under perioden inträffade händelser av väsentlig betydelse för
affärsverket eller affärsverkskoncernen.

Den delårsrapport som skall lämnas senast den 1 november skall vara
granskad av Riksrevisionsverket.

22 § Affärsverket skall senast den 1 mars varje år till regeringen
lämna förslag till verksamhetsplan för de tre följande
räkenskapsåren. I verksamhetsplanen skall verket beskriva sin
verksamhet och redogöra för vilka strategier verket beslutat för att
uppnå de verksamhetsmål och ekonomiska mål som har lagts fast för
verket. Verksamhetsplanen skall också innehålla en investeringsplan,
samt i de fall verket disponerar anslag på statsbudgeten,
anslagsredovisning och budgetunderlag.

I investeringsplanen skall verket redovisa inriktningen av
investeringarna och planerad fördelning på olika investeringsområden
samt hur investeringarna avses finansieras.

Tillämpningsföreskrifter

23 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.
Förordning (1998:444).

Övergångsbestämmelser

1996:882

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Genom
förordningen upphävs förordningen (1993:134) om myndigheters
årsredovisning och anslagsframställning.

2. I fråga om årsredovisningen för räkenskapsåret 1995/96 gäller
9-13 §§ förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och
anslagsframställning samt 3-9 §§ denna förordning.