Tillkännagivande (1996:905) av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen

SFS nr
1996:905
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-09-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:881
Upphävd
2001-12-04

Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om domstols
behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område
(Luganokonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 1 januari
1993. Konventionens svenska, engelska och franska texter har
publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:45).
Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) med
anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen. Övriga
texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.

Enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till konventionen skall
konventionsstaterna till depositarien översända sådana lagtexter som
innebär ändringar antingen i de bestämmelser som det hänvisas till i
konventionen eller i förteckningarna över de domstolar som anges i
avdelning III, avsnitt 2 i konventionen. Enligt 8 § lagen med
anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen skall
regeringen tillkännage innehållet i underrättelser som avses i
artikel VI. Följande sådana underrättelser finns att tillkännage.

_____________________________________________________________________
Stat Artikel i kon- Innehållet i underrättelsen
ventionen
_____________________________________________________________________

Finland 32.1 Ansökan skall göras vid
tingsrätt. Gäller fr.o.m.
1993-07-01.

Island 3 Hänvisningen skall avse
artikel 32, fjärde stycket.
Gäller fr.o.m 1992-01-01.

Österrike 32.1, 37.1 och Ansökan och överklagande
40.1 skall göras hos Bezirksgericht.
Gäller fr.o.m. 1995-10-01.