Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

SFS nr
1996:927
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-09-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1220

*1 kap. Förordningens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning gäller för sådan personal som tjänstgör i
Försvarsmakten.

Förordningen gäller dessutom för dem som är anställda som
yrkesofficerare vid andra myndigheter och som har en motsvarande
anställning vid Försvarsmakten.

2 § Om det i en författning som har beslutats av regeringen eller i
ett kollektivavtal finns en föreskrift som avviker från denna
förordning, gäller i stället den föreskriften.

3 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av
denna förordning.

2 kap. Personalens indelning m.m.

1 § I Försvarsmakten finns militär och civil personal. Den militära
personalen indelas i befäl och meniga.

2 § Den militära personalen består av följande grupper.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper
till grupperna yrkesofficerare och reservofficerare.

Grupp Omfattar

1. Yrkesofficerare Den som är anställd tills
vidare som militär tjänsteman i
Försvarsmakten enligt
officersförordningen
(2007:1268) och som tjänstgör
kontinuerligt.

2. Reservofficerare Den som är anställd tills
vidare som militär tjänsteman i
Försvarsmakten enligt 18 eller
20 § officersförordningen
(2007:1268) och tjänstgör
tidvis.

3. Anställda gruppbefäl,
soldater och sjömän Den som är tidsbegränsat
anställd eller
tillsvidareanställd som militär
tjänsteman och som tjänstgör
kontinuerligt eller tidvis och
som inte är yrkes- eller
reservofficerare.

4. Officersaspiranter Den som är antagen till eller
genomgår grundläggande
officersutbildning inom
Försvarsmakten eller utbildning
som leder till officersexamen
vid Försvarshögskolan.

5. Rekryter Den som är antagen till eller
genomgår militär utbildning
inom Försvarsmakten enligt
förordningen (2010:590) om
grundläggande och
kompletterande militär
utbildning inom Försvarsmakten.

6. Totalförsvarspliktig
personal Totalförsvarspliktiga som
enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt har skrivits
in eller krigsplacerats för
tjänstgöring i Försvarsmakten
och som inte tillhör någon av
grupperna under 1–5.

7. Krigsfrivillig personal Personal som med stöd av särskilda
föreskrifter har antagits såsom
krigsfrivilliga.
8. Hemvärnsmän Personal som ingått avtal enligt
5 § hemvärnsförordningen (1997:146).

9. Frivillig personal Personal som ingått avtal med
Försvarsmakten enligt 4 §
förordningen (1994:524) om
frivillig försvarsverksamhet.

10. Tjänstepliktig personal Personal som antingen såsom civila
tjänstemän vid Försvarsmakten eller
annars utan att tillhöra någon av
grupperna 1–9 har tagits i anspråk
för tjänstgöring i Försvarsmaktens
krigsorganisation.

11. Personal i Personal som tjänstgör i
Försvarsmaktens internationella militära
internationella insatser
militära insatser
Förordning (2010:652).

3 § Om tjänstegrader och befordran finns bestämmelser i
officersförordningen (2007:1268). Försvarsmakten bestämmer
villkoren för och beslutar om befordran av militär personal
som inte är anställd. Förordning (2010:589).

3 kap. Befälsrätt

1 § Befälsrätt innebär rätt och skyldighet för den som tillhör den
militära personalen att i tjänsten föra befäl över annan militär
personal. Befälsrätten kan vara begränsad till en viss
tjänsteutövning eller ett visst tjänsteuppdrag.

Den som har befälsrätt över någon annan är dennes förman.

2 § En chef har befälsrätt över den personal som tjänstgör under
honom eller henne. Befälsrätt över en chef medför också befälsrätt
över den personal som står under dennes befäl.

3 § En militär eller civil chef får begära av sin personal att den
skall biträda honom eller henne med personliga angelägenheter endast
under tjänstetid och om det behövs för att chefen skall kunna utöva
sina tjänsteåligganden effektivare.

4 § Befälsrätt över dem som har befattningar i Försvarsmakten som
läkare, veterinär, tandläkare, apotekare, psykolog, själavårdare
eller jurist omfattar inte medicinska, psykologiska, religiösa
respektive juridiska frågor.

5 § Den som har befälsrätt får inte ge en order som strider mot
svensk lagstiftning eller folkrätten.

4 kap. Soldaterinran m.m.

1 § När någon för första gången börjar militärtjänstgöring skall han
eller hon upplysas om vad som gäller för honom eller henne enligt
denna förordning och i övrigt under tjänstgöringen. Han eller hon
skall också upplysas om grunddragen i rikets säkerhets- och
försvarspolitik.

I upplysningen skall ingå en erinran (soldaterinran), som meddelas
på ett värdigt sätt av chefen för organisationsenheten eller den han
eller hon utser.

2 § Soldaterinran ska ha följande lydelse.

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av
Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär.

Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred.
Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår
frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur.
Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi
till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i
vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.

Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör därmed del
av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens
förmåga slutligen beror. Om vi blir angripna ska vi och övriga
invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla
medel försvara vårt land och vår frihet. När vi tjänstgör
utomlands är vi representanter för Sverige med det ansvar som
detta innebär. Vi ska alltid göra vårt yttersta, oavsett
uppgift och vårt handlande ska präglas av de värderingar som
vi är satta att försvara.

Som soldat i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt
land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på
dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din
utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter
är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett
föredöme för andra. Inom Försvarsmakten kommer du alltid att
vara del av en grupp. Gruppens styrka är avgörande för vår
förmåga att utföra de uppgifter som åligger oss. Du ska främja
sammanhållning och god anda och vara ett stöd för dina
kamrater. Kränkande behandling ska alltid motverkas och
respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthållas.

Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar
dig till Försvarsmakten.” Förordning (2010:589).

3 § Försvarsmaktens personal skall i sitt arbete iaktta de principer
som soldaterinran ger uttryck för och skall uppträda så att
Försvarsmaktens anseende främjas.

En chef i Försvarsmakten skall agera på ett sådant sätt att han
eller hon är ett föredöme för övrig personal.

5 kap. Skyldighet att tjänstgöra utomlands

1 § Bestämmelser om att sända en svensk väpnad styrka till ett
annat land finns i regeringsformen, lagen (2003:169) om väpnad
styrka för tjänstgöring utomlands och lagen (1994:588) om
utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Med de begränsningar
som följer av dessa bestämmelser får den som tjänstgör vid
Försvarsmakten beordras att fullgöra tjänsteuppgifter i ett
annat land. Förordning (2007:268).

6 kap. Klädsel

Klädsel i tjänsten

1 § Den militära personalen och civil personal som tjänstgör i vakt-
eller bevakningstjänst skall bära uniform.

Civil personal som inte tjänstgör i vakt- eller bevakningstjänst
skall bära uniform när det är särskilt påkallat.

I fred får Försvarsmakten medge undantag från första stycket i den
utsträckning som det bedöms lämpligt.

2 § Försvarsmakten får medge att uniform bärs också av militär
personal som tjänstgör vid andra myndigheter än de som sägs i 1 kap.
1 §.

Klädsel utom tjänsten

3 § Den som deltar i en politisk demonstration får inte bära
uniform.

4 § Den som är avstängd från arbetet, liksom den som avtjänar
frihetsstraff, får inte bära uniform.

5 § I övrigt får uniform bäras utom tjänsten enligt Försvarsmaktens
bestämmande.

7 kap. Hälsning och annan hedersbevisning

Hälsning av personal i uniform

1 § Personal i uniform skall hälsa på

1. Sveriges statschef och dennes gemål samt utländska statschefer
vid officiella tillfällen,

2. Sveriges flagga eller annat lands flagga förd som blottad fana,
en blottad förbandsfana, ett blottat förbandsstandar, en svensk eller
utländsk örlogsflagga när den hissas eller halas samt en tvärskuren
svensk eller utländsk flagga när den hissas eller halas vid ett
ceremoniellt tillfälle.

Personal i uniform skall i övrigt hälsa enligt Försvarsmaktens
bestämmande.

Hälsning utförs på det sätt som Försvarsmakten bestämmer.

Bärande av sorgetecken

2 § Vid statschefens eller dennes gemåls frånfälle skall den
anställda militära personalen bära sorgetecken till uniformen från
den tidpunkt då frånfället har tillkännagetts officiellt och under så
lång tid som bestäms särskilt.

Militärbegravning

3 § Om någon som tillhör den militära personalen förolyckas under
tjänsteutövning, skall han eller hon begravas genom militär
begravning. Sådan begravning får utföras också i andra fall enligt
Försvarsmaktens bestämmande.

Militärbegravning skall inte äga rum mot de anhörigas önskan.

8 kap. Försvarsinformation

1 § Personalen skall i den omfattning som Försvarsmakten bestämmer
medverka för att ge försvarsinformation inom och utom Försvarsmakten.
Sådan medverkan skall anses som tjänstgöring.

2 § Försvarsinformationens ändamål är att sprida kunskap om vår
säkerhetspolitik, om totalförsvaret och om det militära försvarets
roll i totalförsvaret. Försvarsinformationen skall ge ökad
förtrogenhet med uppgifterna i försvarets tjänst.

Försvarsinformation skall vara saklig och så fullständig som
säkerhetsföreskrifterna medger.

3 § Försvarsinformationen skall utgå från de mål för
säkerhetspolitiken som statsmakterna har fastställt. Den skall
inriktas på att belysa de uppgifter som statsmakterna har lagt på
Försvarsmakten och dess verksamhet och ha avseende på organisation,
materielanskaffning, utbildning och övningar samt de
utrikespolitiska, militärpolitiska och militärtekniska förhållanden
som har varit och är av betydelse för statsmakternas beslut.

4 § Försvarsinformation skall inte innehålla partipolitiska
ställningstaganden. De partier som är representerade i riksdagen och
deras ungdoms- och kvinnoförbund bör dock ges tillfälle att informera
Försvarsmaktens personal om sin syn på säkerhets- och
försvarspolitiken.

9 kap. Personalens medverkan i ceremonier, idrottstävlingar m.m.

1 § Militär personal svarar för vakttjänsten vid statschefens
residens.

Närmare bestämmelser om högvakten meddelas av Försvarsmakten.

2 § Försvarsmakten får besluta att personalen skall medverka i
tjänsten vid statsceremonier eller vid andra ceremonier som anordnas
i anslutning till utländska officiella besök här i landet eller vid
liknande tillfällen.

3 § Försvarsmakten får besluta att personalen skall medverka i
tjänsten vid utställningar eller liknande evenemang, om medverkan
tjänar ett militärt eller annat allmännyttigt intresse.

4 § Om det inte medför någon särskild kostnad för staten, får
Försvarsmakten bestämma att personalen skall medverka som
funktionärer vid idrottstävling eller liknande tävling under
ordinarie arbets- och övningstid, om sådan medverkan kan inordnas som
ett led i och är likvärdig med den militära utbildningen eller om
tävlingen är av militär betydelse och medverkan är nödvändig för att
tävlingen skall kunna genomföras.

5 § Deltagande i och träning inför en idrottstävling eller en
liknande tävling får enligt Försvarsmaktens bestämmande anses som
tjänstgöring.

10 kap. Upprätthållande av ordning

1 § En förman skall, i den mån omständigheterna kräver det och med
de inskränkningar som anges i 3 och 4 §§, ingripa på sätt sägs i 6 §
mot underlydande, som inom ett område eller utrymme som används av
Försvarsmakten eller på allmän plats stör ordningen inom
Försvarsmakten eller allmän ordning eller utgör en fara för
disciplinen.

2 § Den skyldighet som en förman har enligt 1 § har också annan
personal i uniform med lägst löjtnants tjänstegrad i fråga om
ingripanden mot personal som har lägre tjänstegrad eller saknar sådan
grad.

3 § På allmän plats får ingripanden enligt 1 och 2 §§ göras endast
mot personal i uniform.

4 § Om ett ingripande på allmän plats kan antas orsaka större
allmän uppmärksamhet, får ingripandet göras endast om
förseelsen är att anse som allvarlig.

Ingripanden på allmän plats för att upprätthålla allmän
ordning får göras endast om någon polisman, vaktpersonal
eller ordningspatrull inte är omedelbart tillgänglig eller om
ingripandet görs för att hjälpa dessa. Förordning (2014:1220).

5 § Den som ingriper skall, om det kan antas att han eller hon inte
känns igen av den som ingripandet riktas mot, uppge sin tjänstegrad
och sitt namn och även kunna legitimera sig.

6 § Den som ingriper skall uppmana den som ingripandet riktas mot
att upphöra med sin ordningsstörande verksamhet. Blir han eller hon
inte åtlydd skall han eller hon, om det krävs, ta befälet över den
som ingripandet riktas mot samt utöva detta tills syftet med
ingripandet har nåtts.

7 § För övervakning av den militära personalens uppförande på
allmän plats får Försvarsmakten på begäran av
Polismyndigheten sända ut en särskild ordningspatrull.

På tåg, fartyg eller luftfartyg tjänstgör ordningspatruller
enligt Försvarsmaktens bestämmande på begäran av det berörda
trafikföretaget. Förordning (2014:1220).

8 § Vaktpersonalen skall utöver vad som följer av 1 och 2 §§ ingripa
mot militär personal i uniform som i närheten av ett post- eller
vaktställe stör ordningen inom Försvarsmakten eller allmän ordning
eller utgör en fara för disciplinen.

9 § Ordnings- och vaktpersonalen skall informeras noga om i vilken
utsträckning våld får användas.

11 kap. Vissa åtgärder beträffande rättsärenden m.m.

1 § Bestämmelserna i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m. och i förordningen (1995:241) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m. skall gås igenom med de
totalförsvarspliktiga i den omfattning som behövs. Detsamma gäller
bestämmelserna i lagen (1994:260) om offentlig anställning och lagen
(1994:261) om fullmaktsanställning beträffande den anställda militära
och civila personalen.

För var och en skall göras klart vilka disicplinpåföljder som kan
komma i fråga samt vilka bestämmelser som finns om åtalsanmälan,
överklagande och omprövning samt om omhändertagande och
kroppsvisitation och annan undersökning.

Övergångsbestämmelser

1999:694

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1999.

2. Äldre bestämmelser tillämpas beträffande den som vid
förordningens ikraftträdande är antagen till grundläggande
yrkesofficersutbildning enligt äldre bestämmelser i
officersförordningen (1994:882).