Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

SFS nr
1996:933
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-09-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1373

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för verksamhetschef
som
anges i 29 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

2 § Verksamhetschefen skall ansvara för

1. att någon närstående omedelbart underrättas när en patient
avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras,

2. att den som varit intagen på sjukhus på begäran avgiftsfritt får
intyg om orsaken till intagningen och om tiden för intagningen och
utskrivningen,

3. att överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas
behöva god man eller förvaltare enligt föräldrabalken samt när ett
förvaltaruppdrag bör upphöra,

4. att om en patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är
farlig för någon annans personliga säkerhet eller sitt eget liv,
någon närstående till patienten omedelbart underrättas och att, om
patienten är farlig för viss person, även denna samt, om det behövs,
lämplig myndighet omedelbart underrättas.

3 § Verksamhetschefen ska utse en eller flera läkare att ha det
ansvar som avses i 7 kap. 2 § patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369). Förordning (2010:1373).