Lag (1996:945) om sammanläggningsdelegerade för Skåne läns landsting

SFS nr
1996:945
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1996-10-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:627
Upphävd
1999-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om sammanläggningsdelegerade vid
bildandet av Skåne läns landsting. Bestämmelserna gäller utan hinder
av vad som föreskrivs i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och landsting.

2 § Kristianstads läns landsting och Malmöhus läns landsting skall
bestå till utgången av år 1998.

3 § Skåne läns landsting skall, på det sätt som anges i 7 och 8 §§,
företrädas av sammanläggningsdelegerade från den dag regeringen
bestämmer till och med den 31 oktober 1998. Från och med den 1
november 1998 företräds Skåne läns landsting av det nyvalda
fullmäktige.

Kristianstads läns landsting och Malmöhus läns landsting skall under
tiden den 1 november-31 december 1998 företrädas av fullmäktige i
Skåne läns landsting.

Val av sammanläggningsdelegerade

4 § Delegerade och ersättare för dessa skall senast den dag
regeringen bestämmer väljas av fullmäktige i Kristianstads läns
landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun.

När valen har ägt rum, skall ordföranden i fullmäktige i Malmöhus
läns landsting underrättas om vilka som har valts.

5 § Antalet delegerade skall uppgå till 87, varav 23 skall väljas av
Kristianstads läns landsting, 45 av Malmöhus läns landsting och 19 av
Malmö kommun. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet
delegerade och väljas på samma sätt som dessa.

6 § Valbar är den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige i
Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting eller Malmö
kommun. Föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt skall tillämpas vid valet.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet också
bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring.

Behörigheten att fatta beslut

7 § Utöver vad som i övrigt framgår av denna lag skall
sammanläggningsdelegerade

1. under år 1997

— besluta om Skåne läns landstings indelning i valkretsar,

— fastställa antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige i Skåne
läns landsting,

— anta grunderna för ersättning för resekostnader och andra utgifter
som föranleds av uppdrag enligt denna lag samt arvode, pension och
andra ekonomiska förmåner till den som fullgör ett sådant uppdrag,
samt

— upprätta och fastställa budget för sin verksamhet under budgetåret
1998,

2. under år 1998

— anta förslag till budget för Skåne läns landsting avseende
budgetåret 1999, samt

— besluta i andra ärenden där besluten sträcker sina verkningar
efter utgången av år 1998.

8 § Fullmäktige i Kristianstads läns landsting och Malmöhus läns
landsting får under tiden den 1 januari-31 oktober 1998 besluta
endast i sådana ärenden som uteslutande avser dem själva och där
besluten inte sträcker sina verkningar efter utgången av år 1998. För
Malmö kommun gäller motsvarande begränsning under tiden den 1
januari-31 december 1998 i frågor som den 1 januari 1999 skall föras
över till Skåne läns landsting.

9 § Sammanläggningsdelegerade får uppdra åt ett arbetsutskott eller
en kommitté som avses i 21 § att besluta på
sammanläggningsdelegerades vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. I sådana fall får sammanläggningsdelegerade besluta
att arbetsutskottet eller en kommitté i sin tur får uppdra åt en
eller flera ledamöter eller ersättare i arbetsutskottet eller i
kommittén eller åt en anställd hos Kristianstads läns landsting,
Malmöhus läns landsting eller Malmö kommun att besluta på
sammanläggningsdelegerades vägnar.

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till sammanläggningsdelegerade,
liksom yttranden med anledning av att ett beslut av arbetsutskottet
eller en kommitté i dess helhet eller av sammanläggningsdelegerade
har överklagats, samt

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

10 § Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 9 § skall
anmälas till sammanläggningsdelegerade, som bestämmer hur detta skall
ske.

Medel för verksamheten

11 § Kristianstads läns landsting och Malmöhus läns landsting skall
tillhandahålla medel för sammanläggningsdelegerades verksamhet i
förhållande till det antal skattekronor och skatteören som enligt
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m. skall ligga till grund för
landstingens bestämmande av skattesatsen för uttag av skatt för år
1996.

Malmö kommun skall på motsvarande sätt tillhandahålla medel i
förhållande till den verksamhet som kommunen skall överföra till
Skåne läns landsting.

Ekonomisk förvaltning

12 § Vad som föreskrivs i 8 kap. kommunallagen (1991:900) om mål för
den ekonomiska förvaltningen, medelsförvaltningen, utgiftsbeslut
under budgetåret samt räkenskapsföring och redovisning skall i
tillämpliga delar gälla för sammanläggningsdelegerades ekonomiska
förvaltning.

Sammanläggningsdelegerades arbetsformer

13 § Ordföranden i fullmäktige i Malmöhus läns landsting skall
snarast efter det att delegerade och ersättare har valts utse en av
de delegerade att utfärda kungörelse om det första sammanträdet med
sammanläggningsdelegerade och att föra ordet där till dess ordförande
har valts.

14 § Vid det första sammanträdet skall sammanläggningsdelegerade för
sin tjänstgöringstid bland de delegerade välja en ordförande och en
eller flera vice ordförande.

15 § Sammanläggningsdelegerades ordförande skall utfärda en
kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen skall innehålla uppgift
om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som skall
behandlas.

Kungörelsen skall anslås på anslagstavlan i Kristianstads läns
landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun minst en vecka
före sammanträdesdagen samt inom samma tid på lämpligt sätt lämnas
till varje delegerad och ersättare.

Kungörelsen skall inom samma tid införas i de ortstidningar där
landstingen och kommunen inför sådana tillkännagivanden som avses i 5
kap. 10 § kommunallagen (1991:900).

16 § Om en delegerad är förhindrad att inställa sig till ett
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en
ersättare tjänstgöra i den delegerades ställe. När ersättarna
tjänstgör har de samma rättigheter som de delegerade.

I fråga om ersättarnas tjänstgöring skall föreskrifterna i 5 kap.
13-15 §§ kommunallagen (1991:900) tillämpas.

17 § Sammanläggningsdelegerade får kalla en förtroendevald eller en
anställd hos Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting
eller Malmö kommun eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett
sammanträde med sammanläggningsdelegerade för att lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sådant sammanträde får, om
sammanläggningsdelegerade beslutar det, delta i överläggningarna men
inte i besluten.

18 § Sammanläggningsdelegerade skall i en arbetsordning meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för sammanträdena och
handläggningen av ärenden.

19 § Ärenden hos sammanläggningsdelegerade får väckas av

1. arbetsutskottet,

2. en kommitté,

3. en delegerad genom motion,

4. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med
revisionsuppdraget, eller

5. fullmäktige eller styrelsen i Kristianstads läns landsting,
Malmöhus läns landsting eller Malmö kommun.

Sammanläggningsdelegerade skall besluta i ärenden som har väckts
enligt första stycket.

20 § Utöver vad som anges i denna lag gäller följande bestämmelser i
kommunallagen (1991:900) för delegerade och deras ersättare:

– 4 kap. 10 § om återkallande av uppdraget,

– 4 kap. 11 § om rätt till ledighet från anställning,

– 4 kap. 19-22 §§ om omröstning, beslut och reservation,

– 5 kap. 18-20 §§ om beslutförhet och jäv,

– 5 kap. 26, 28, 29 och 31-33 §§ om hur ärendena bereds,

– 5 kap. 36-46 §§ om bordläggning, offentlighet och ordning vid
sammanträdena, hur ärendena avgörs och proportionella val, samt

– 5 kap. 57-62 §§ om protokollet.

Beredning och verkställighet

21 § För beredning och verkställighet skall
sammanläggningsdelegerade utse ett arbetsutskott. För sådana
uppgifter får de dessutom utse en eller flera kommittéer.

22 § Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och i en kommitté
väljs av sammanläggningsdelegerade till det antal och för den tid som
sammanläggningsdelegerade bestämmer, dock längst till utgången av år
1998.

Valbar till ledamot och ersättare i arbetsutskottet eller en
kommitté är den som fyller 18 år senast på dagen för valet och som är
folkbokförd i en kommun inom området för Skåne läns landsting. Den
som inte är svensk medborgare är valbar bara om han har varit
folkbokförd i Sverige den 1 november de tre åren närmast före
valåret.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet också
bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring.

23 § Sammanläggningsdelegerade skall för tid som anges i 22 § bland
ledamöterna i arbetsutskottet och i en kommitté välja en ordförande
och en eller två vice ordförande.

24 § Det förslag till budget för Skåne läns landsting som
sammanläggningsdelegerade enligt 7 § 2 skall besluta om upprättas av
arbetsutskottet.

I fråga om budgeten tillämpas i övrigt bestämmelserna i 8 kap. 5 och
8-11 §§ kommunallagen (1991:900).

25 § För beredning och verkställighet av ärenden som avser Skåne
läns landsting får det nyvalda fullmäktige i detta landsting under
perioden den 1 november-31 december 1998 anlita
sammanläggningsdelegerades arbetsutskott och kommittéer samt nämnder
och beredningar i Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns
landsting och Malmö kommun.

26 § Utöver vad som anges i denna lag gäller följande bestämmelser i
kommunallagen (1991:900) för arbetsutskottet och en kommitté:

– 4 kap. 11 § om ledighet från anställning,

– 4 kap. 19-22 §§ om omröstning, beslut och reservation,

– 4 kap. 23 § om närvarorätt,

– 6 kap. 18 och 19 §§ om tidpunkt för sammanträde och närvarorätt
för utomstående,

– 6 kap. 23-26 §§ om beslutförhet och jäv, samt

– 6 kap. 28-31 §§ om hur ärendena avgörs samt om protokoll och
delgivning.

Interpellationer och frågor

27 § Interpellationer och frågor får ställas av de delegerade samt
av ledamöterna i fullmäktige i Kristianstads läns landsting, Malmöhus
läns landsting och Malmö kommun. De skall riktas till
sammanläggningsdelegerades, arbetsutskottets eller en kommittés
ordförande.

28 § Interpellationer och frågor skall avse ämnen som hör till
sammanläggningsdelegerades, arbetsutskottets eller en kommittés
handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.

29 § Den ordförande till vilken en interpellation eller en fråga har
ställts får överlåta besvarandet av denna till en annan delegerad
eller till en ledamot i arbetsutskottet eller en kommitté. Svaret
skall lämnas vid sammanträde med det fullmäktige vars ledamot har
ställt interpellationen eller frågan. I det fall en delegerad har
ställt en interpellation eller en fråga skall den besvaras vid ett
sammanträde med sammanläggningsdelegerade.

30 § Utöver vad som föreskrivs i denna lag om interpellationer och
frågor gäller bestämmelserna i 5 kap. 50 och 51 §§, 54 § första
stycket samt 55 och 56 §§ kommunallagen (1991:900).

Uppdragets upphörande

31 § Om en delegerad, en ledamot i arbetsutskottet eller i en
kommitté eller en ersättare för någon av dessa avgår under
tjänstgöringstiden, skall bestämmelserna i 6 kap. 14 § första och
andra styckena kommunallagen (1991:900) tillämpas.

Bestämmelsen i 4 kap. 7 § kommunallagen gäller för delegerade,
ledamöter i arbetsutskottet och i en kommitté samt deras ersättare.

32 § Om en delegerad, en ledamot i arbetsutskottet eller i en
kommitté eller en ersättare för någon av dessa upphör att vara
valbar, upphör också uppdraget genast.

Sammanläggningsdelegerade skall befria en delegerad, en ledamot i
arbetsutskottet eller i en kommitté eller en ersättare för någon av
dessa från uppdraget när denne önskar avgå, om det inte finns
särskilda skäl mot det.

Revision

33 § Sammanläggningsdelegerade skall för den tid som
sammanläggningsdelegerade bestämmer, dock längst till utgången av år
1998, välja minst tre revisorer och lika många revisorsersättare för
att granska arbetsutskottets och kommittéernas verksamhet.

Valbar till revisor eller revisorsersättare är den som är valbar
enligt 22 §.

Om revisorsersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet
även bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till
tjänstgöring.

34 § Om en revisor eller en revisorsersättare upphör att vara
valbar, upphör också uppdraget genast.

Sammanläggningsdelegerade skall befria en revisor eller
revisorsersättare från uppdraget när denne önskar avgå, om det inte
finns särskilda skäl mot det.

35 § Revisorerna skall år 1999 till fullmäktige i Skåne läns
landsting avge en berättelse om resultatet av den revision som avser
verksamheten under år 1998. Fullmäktige skall vid sammanträde före
utgången av år 1999 besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller om
någon åtgärd för att bevara landstingets rätt skall vidtas.

36 § Utöver vad som föreskrivs i denna lag om revision gäller 9 kap.
kommunallagen (1991:900).

Laglighetsprövning

37 § Bestämmelserna om överklagande i 10 kap. kommunallagen
(1991:900) gäller i fråga om ett beslut som har fattats av
sammanläggningsdelegerade, arbetsutskottet eller en kommitté. Ett
sådant beslut får överklagas såväl av Kristianstads läns landsting,
Malmöhus läns landsting och Malmö kommun som av deras medlemmar.

Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas även
av Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting, Malmö
kommun och av deras medlemmar.