Lag (1996:946) om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Skåne län

SFS nr
1996:946
Departement/myndighet
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1996-10-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1416
Upphävd
1998-01-01

Med avvikelse från vad som föreskrivs i lagen (1976:891) om val av
ledamöter i länsstyrelsens styrelse skall val av ledamöter och
ersättare i styrelsen för Länsstyrelsen i Skåne län förrättas av
fullmäktige i Kristianstads läns landsting och Malmöhus läns
landsting samt Malmö kommun med den fördelning mellan dem som
regeringen bestämmer efter befolkningstalen.

Valen skall avse en period av två år, räknat från den 1 januari
1997.

Övergångsbestämmelser

1996:1416

Tjänstgöringstiden för ledamöter och ersättare som valts med stöd
av den upphävda lagen skall upphöra vid utgången av år 1997.