Förordning (1996:971) om farligt avfall

SFS nr
1996:971
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1996-09-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1063
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:622

Definitioner

1 § Termer och begrepp som används i denna förordning har samma
betydelse som i 15 kap. miljöbalken och
renhållningsförordningen (1998:902).

I denna förordning avses med

farligt avfall: sådant avfall som finns upptaget i bilaga 2
till denna förordning eller annat avfall som företer någon
eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna
förordning,

behandling: sådana bortskaffnings- och återvinningsförfaranden
som anges i bilaga 4 och 5 till denna förordning.
Förordning (1998:948).

Tillämpningsområdet

2 § Denna förordning skall tillämpas på hantering av farligt
avfall som anges i 1 §. Undantagna från detta är följande
avfallsslag på vilka dock 4 § skall tillämpas.

Avfallsslag Typbeteckning, bilaga 2
– kasserad ammunition 16 04 01
– kasserade fyrverkeripjäser 16 04 02
– andra kasserade explosiva
varor 16 04 03

Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får en
central tillsynsmyndighet som anges i 13 § förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken inom sitt
tillsynsområde, efter samråd med övriga berörda
tillsynsmyndigheter, föreskriva att denna förordning skall
tillämpas också på andra slag av avfall än sådana som avses i
bilaga 2.

Länsstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att ett visst
avfall som omfattas av denna förordning inte skall anses som
farligt. En sådan dispens får medges om det finns särskilda
skäl och om innehavaren visar att avfallet inte har någon av de
farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning.
Kopia av länsstyrelsens beslut om dispens skall sändas till den
ansvariga centrala tillsynsmyndigheten. Förordning (1998:948).

3 § Denna förordning skall inte tillämpas

1. när farligt avfall ingår som beståndsdel i hushållsavfall
enligt 15 kap. 2 § miljöbalken, eller

2. när oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg
tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg eller förordning (1980:789) om
åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

Förordningen skall inte heller tillämpas på använt kärnbränsle
eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet. Förordning (2001:622).

4 § Utöver bestämmelserna i denna förordning finns det
bestämmelser i fråga om hantering av avfall i

– 9, 14 och 15 kap. miljöbalken,

– lagen (1982:821) om transport av farligt gods,

– hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

– smittskyddslagen (1988:1472),

– tandvårdslagen (1985:125),

– epizootilagen (1980:369),

– lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur,

– lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,

– förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av
avfall

– förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall,

– förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. samt
föreskrifter som meddelats med stöd av dessa författningar.
Förordning (1998:948).

Försiktighetsmått vid hantering av farligt avfall

5 § Farligt avfall får inte blandas med annat slag av farligt
avfall, med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material.

6 § Om farligt avfall har blandats med annat farligt avfall eller
andra slag av avfall eller med andra ämnen eller material skall de
olika slagen av avfall separeras från varandra och från andra ämnen
och material. Detta gäller om det behövs från miljöskyddssynpunkt och
om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

7 § Farligt avfall får, trots vad som sägs i 5 § och 6 §, blandas
med annat farligt avfall, med andra slag av avfall eller med ämnen
eller material, om det görs på ett sätt som kan godtas från
miljöskyddssynpunkt och särskilt om syftet med blandningen är att
förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning.

Skyldighet att föra anteckningar

8 § Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer skall
föra anteckningar om

1. den mängd avfall som uppkommer årligen,

2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och

3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.

9 § Den som transporterar farligt avfall skall föra anteckningar om

1. varifrån de olika avfallsslagen kommer,

2. till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras,

3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in, och

4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras.

10 § Den som utövar verksamhet där farligt avfall mellanlagras
eller behandlas skall föra anteckningar om

1. den mängd och det slag av avfall som mellanlagras årligen,

2. den mängd och det slag av avfall som behandlas årligen,

3. de behandlingsmetoder som används för olika slag av
avfall,

4. varifrån avfallet kommer, och

5. var mellanlagrat eller behandlat avfall avlämnats
Förordning (1997:236).

Avfallslämnarens skyldighet att kontrollera tillstånd

11 § Den som lämnar över farligt avfall för transport är skyldig att
kontrollera att transportören har tillstånd enligt 12 § och att
mottagaren av avfallet har det tillstånd som är nödvändigt för
verksamheten.

Tillstånds- eller anmälningsplikt för transport av
farligt avfall

12 § Farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet får
transporteras endast av den som har särskilt tillstånd.
Förordning (2000:747).

13 § Frågan om ett tillstånd enligt 12 § prövas av länsstyrelsen i
det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga
delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den
huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan
om ett tillstånd enligt 12 § av länsstyrelsen i det län där avfallet
hämtas eller lämnas.

14 § Ett tillstånd kan avse ett visst slag av farligt avfall eller
sådant avfall i allmänhet och meddelas för viss tid, längst fem år.

Ett tillstånd får förenas med de villkor som behövs från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt.

15 § Tillstånd som avses i 12 § får beviljas endast sådana sökande
som

1. visar att de har personella, tekniska och ekonomiska
förutsättningar att transportera det avfall som avses med ansökan på
ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredställande sätt, och

2. innehar de tillstånd som kan behövas för verksamheten enligt
annan lagstiftning.

16 § har upphävts genom förordning (2000:747).

17 § Tillstånd som avses i 12 § krävs inte om den som bedriver
verksamhet där farligt avfall uppkommer själv transporterar det
farliga avfallet och den mängd som transporteras uppgår till
högst

– 2 fat (400 liter) oljeavfall per år,

– 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år,

– 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år,

– 300 st. hela lysrör eller andra ljuskällor per transport,

– 300 kg använt köldmedium per transport, samt

– sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år.

Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB,
kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra
ljuskällor), cyanid eller kadmium. Förordning (2000:747).

18 § Den som avser att transportera sitt eget avfall enligt vad
som sägs i 17 § första stycket skall anmäla detta till
länsstyrelsen. En sådan anmälan skall göras vart femte år så
länge transporterna utförs.

Anmälan till länsstyrelsen skall också göras av den som avser
att transportera farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig
verksamhet och som inte kräver tillstånd enligt 12 § och inte
omfattas av anmälningsplikt enligt första stycket.
Förordning (1998:948).

19 § En avsändare är skyldig att upprätta ett transportdokument
för varje transport. Dokumentet skall innehålla uppgift om
avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd
samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av
mottagaren.

Naturvårdsverket får efter samråd med övriga berörda
tillsynsmyndigheter enligt 13 § förordningen (1998:900) om
tillsyn enligt miljöbalken meddela ytterligare föreskrifter om
utformningen och handläggningen av transportdokument.
Förordning (1998:948).

20 § Bestämmelserna i 12-17 §§ gäller inte för

Avfallsslag Typbeteckning, bilaga 2

– avfall som innehåller
jordbrukskemikalier 02 01 05
– flygaska från oljeförbränning 10 01 04
– smittförande avfall 18 01 03
18 02 02
– asbestinnehållande avfall 06 07 01
17 06 01
– avfall från förbränning eller
pyrolys av hus- 19 01 03
hållsavfall och liknande handels-,
industri- och 19 01 04
institutionsavfall 19 01 05
19 01 06
19 01 07
19 01 10
Förordning (2000:747).

Skyldighet att anmäla icke tillståndspliktiga transporter

21 § har upphävts genom förordning (1998:948).

22 § Farligt avfall får mellanlagras, återvinnas eller bortskaffas
yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.

23 § Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där
anläggningen är belägen.

24 § Ett tillstånd kan avse en viss årlig mängd av farligt avfall
och meddelas för viss tid. Ett tillstånd får förenas med de villkor
som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

25 § Tillstånd får beviljas endast om sökandena visar att de
har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att
behandla eller mellanlagra avfallet på ett från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.

Ett tillstånd till mellanlagring får, utöver vad som sägs i
första stycket, beviljas endast om sökandena ställer godtagbar
ekonomisk säkerhet. Säkerheten kan tas i anspråk för att
bekosta bortskaffandet av det avfall som förvaras hos honom
eller henne, om tillståndshavaren efter det att tillstånd
meddelats inte längre uppfyller kraven i första stycket.

Kravet på säkerhet i andra stycket gäller inte kommuner.
Förordning (1997:1127).

26 § Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka
förutsättningar en tillståndsmyndighet får återkalla ett
tillstånd. Förordning (1998:948).

27 § En ansökan om tillstånd skall vara skriftlig och innehålla

1. uppgifter om art och mängd av det farliga avfall som sökanden
avser att behandla eller mellanlagra,

2. uppgifter om varifrån avfallet kommer,

3. uppgifter om var och på vilket sätt avfallet skall behandlas
eller mellanlagras,

4. ritningar, tekniska beskrivningar och uppgifter om de övriga
förhållanden som är av betydelse för bedömningen av verksamhetens
art, omfattning och miljöeffekter.

28 § Länsstyrelsen skall inhämta kommunens yttrande över en ansökan
om tillstånd. Om ansökan avser en anläggning som är av stor betydelse
från nationell synpunkt, skall länsstyrelsen även inhämta yttrande
från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen eller Statens
jordbruksverk, inom respektive myndighets ansvarsområde.
Förordning (1998:948).

29 § Om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.
miljöbalken har meddelats för den anläggning där behandlingen
eller mellanlagringen skall äga rum, skall beslutet om
tillstånd fogas till ansökan.

Om en sådan verksamhet har prövats enligt 9 eller 17 kap.
miljöbalken, skall de frågor som regleras i tillstånd enligt
angivna kapitel inte prövas på nytt. Förordning (1998:948).

30 § Bestämmelserna i 22-29 §§ gäller inte för sådant avfall
som avses i 20 §, om anläggningen där avfallet återvinns eller
bortskaffas har tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9
kap. miljöbalken. Förordning (1998:948).

Tillsyn

31 § Den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning
skall utövas av följande myndigheter inom nedan angivna områden.
___________________________________________________________________________
Tillsynsmyndighet Tillsynsområde
___________________________________________________________________________

Naturvårdsverket Skydd för den yttre miljön i samband
med hantering av farligt avfall.

Socialstyrelsen Tillsyn över hantering av avfallsslag med
typeteckning 18 01 03 i bilaga 2 från
förlossningsavdelningar, diagnos,
behandling eller förebyggande av
sjukdomar hos människor där
det ställs särskilda krav på insamling
och bortskaffande på grund av
smittfara.

Statens jordbruksverk Tillsyn över hantering av avfallsslag
med typbeteckning 18 02 02 i bilaga 2
från forskning, diagnos, behandling
eller förebyggande av djursjukdomar där
det ställs särskilda krav på insamling
och bortskaffande på grund av smittfara.
__________________________________________________________________________
Förordning (1998:948).

32 § Regional och lokal tillsyn utövas av Arbetsmiljöverket när det
gäller arbetsmiljön och av generalläkaren när det gäller
Försvarsmakten i frågor som inte tillhör Arbetsmiljöverkets område.

I övrigt utövas den regionala tillsynen inom länet av länsstyrelsen
och den lokala tillsynen inom varje kommun av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta i tillsynsarbetet när det är
påkallat. Förordning (2000:1079).

33 § Sådana uppgifter som finns i anteckningar enligt 8-10 §§ skall
efter anmodan lämnas till tillsynsmyndigheten.

Anteckningar enligt 9 § skall bevaras i minst ett år. Anteckningar
enligt 8 § och 10 § skall bevaras i minst fem år.

34 § Om det vid hantering av avfall uppkommit skador på människors
hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter eller finns
risk för sådana skador, får den ansvariga tillsynsmyndigheten trots
bestämmelserna i denna förordning meddela de beslut om tillfälliga
åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga sådana
skador.

35 § Behöriga myndigheter enligt artikel 6 i rådets direktiv
91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall är de
myndigheter som avses i 12, 13 och 15 §§
renhållningsförordningen (1998:902). Förordning (1998:948).

36 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning meddelas av Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och
Statens jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde.
Förordning (1998:948).

Översändande av beslut m.m.

36 a § Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om
tillstånd enligt 12 § till den kommunala nämnd som utövar
tillsyn över transporten.

Länsstyrelsen skall även underrätta den kommunala nämnden om
anmälan enligt 18 §. Förordning (1998:948).

36 b § Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd
enligt 22 § till Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens
jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde.
Förordning (1998:948).

Överklagande

37 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande.

Ett beslut av länsstyrelsen om tillstånd enligt 22 § får
överklagas av Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens
jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde.
Förordning (1998:948).

38 § har upphävts genom förordning (1998:948).

39 § har upphävts genom förordning (1998:948).

Straff och förverkande

40 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande. Förordning (1998:948).

Avgifter

41 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.
Förordning (1998:948).

Övergångsbestämmelser

1996:971

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då
förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall upphör att gälla.

2. Beslut om tillstånd, villkor eller föreskrift som meddelats
enligt äldre bestämmelser skall anses meddelade med stöd av denna
förordning om inte regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer förordnar annat.

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER FARLIGT AVFALL

Endast kategori betecknad med sex siffror utgör avfallslag. Övriga
kategorier betecknar bransch och process eller liknande.

EWC-kod

02 Avfall från råvaruproduktion inom jordbruk,
trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenbruk samt
från bearbetning och beredning av livsmedel

02 01 Avfall från råvaruproduktion

02 01 05 Avfall som innehåller jordbrukskemikalier

03 Avfall från träförädling och tillverkning av papper,
papp, pappersmassa, plattor och möbler

03 02 Avfall från träskyddsbehandling

03 02 01 Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel
03 02 02 Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar
03 02 03 Träskyddsmedel som innehåller organiska
metallföreningar
03 02 04 Oorganiska träskyddsmedel

04 Avfall från läder- och textilindustri

04 01 Avfall från läderindustri

04 01 03 Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan
flytande fas
04 01 04 Kromhaltiga garvmedel
04 01 06 Slam som innehåller krom

04 02 Avfall från textilindustri

04 02 11 Halogenerat avfall från appretering och
efterbehandling

04 02 12 Icke-halogenerat avfall från appretering och
efterbehandling
04 02 13 Färgämnen och pigment

05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och
kolpyrolys

05 01 Oljeslam och fast oljeavfall

05 01 03 Bottenslam från tankar
05 01 04 Surt alkylslam
05 01 05 Oljespill
05 01 06 Slam från underhåll av anläggning och utrustning
05 01 07 Sur tjära
05 01 08 Andra former av tjära
05 01 99 Andra former av tjära

05 04 Förbrukad filterlera

05 04 01 Förbrukad filterlera

05 06 Avfall från kolpyrolys

05 06 01 Sur tjära
05 06 03 Andra former av tjära

05 07 Avfall från naturgasrening

05 07 01 Kvicksilverhaltigt slam

05 08 Avfall från oljeregenerering

05 08 01 Använd filterlera
05 08 02 Sur tjära
05 08 03 Andra former av tjära
05 08 04 Vattenfasen från oljeregenerering

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer

06 01 Avfall som utgörs av sura lösningar

06 01 01 Svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02 Saltsyra
06 01 03 Fluorvätesyra
06 01 04 Fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05 Salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 99 Annat avfall

06 02 Avfall som utgörs av alkaliska lösningar

06 02 01 Kalciumhydroxid
06 02 02 Natriumhydroxid
06 02 03 Ammoniak
06 02 99 Annat avfall

06 03 Avfall som utgörs av salter och lösningar av salter

06 03 11 Salter och saltlösningar som innehåller cyanideró ó­

06 04 Metallhaltigt avfall
06 04 02 Metallsalter (utom 06 03)
06 04 03 Arsenikhaltigt avfall
06 04 04 Kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05 Avfall som innehåller andra tungmetaller

06 07 Avfall från kemiska processer där halogenföreningar
ingår

06 07 01 Asbesthaltigt avfall från elektrolys
06 07 02 Aktivt kol från klorproduktion

06 13 Avfall från andra oorganisk-kemiska processer
06 13 01 Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel
06 13 02 Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)

07 Avfall från organisk-kemiska processer

07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska baskemikalier

07 01 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 01 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 01 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 01 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 01 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 01 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 01 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer

07 02 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 02 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 02 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 02 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 02 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 02 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 02 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 03 Avfall från tillverkning, formulering,
distribrution och användning av organiska
färgämnen och pigment (utom 06 11)

07 03 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 03 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 03 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 03 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 03 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 03 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 03 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska bekämpningsmedel
(utom 02 01 05)

07 04 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 04 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 04 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 04 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 04 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 04 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 04 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av farmaceutiska produkter

07 05 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 05 03 Halogenerade organiska lösningsmedel,
tvättvätskor och moderlutar
07 05 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 05 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 05 08 Andra destillations-och reaktionsrester
07 05 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 05 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel,
desinfektionsmedel och kosmetika

07 06 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 06 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 06 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 06 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 06 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 06 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 06 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av finkemikalier och kemiska produkter

07 07 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 07 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 07 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 07 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 07 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 07 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 07 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim,
fogmassa och tryckfärg

08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av färg och lack

08 01 01 Färg- och lackavfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 01 02 Färg- och lackavfall som innehåller icke- halogenerade
lösningsmedel
08 01 06 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel från
färg- och lackborttagning
08 01 07 Slam som innehåller icke- halogenerade lösningsmedel
från färg- och lackborttagning

08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av tryckfärg

08 03 01 Tryckfärgsavfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 03 02 Tryckfärgsavfall som innehåller icke-halogenerade
organiska lösningsmedel
08 03 05 Tryckfärgsslam som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 03 06 Tryckfärgsslam som innehåller icke-halogenerade
organiska lösningsmedel

08 04 Avfall från tillverkning, formulering,
distribution och användning av lim och fogmassa (även
impregneringsmedel)

08 04 01 Lim och fogmassa som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 04 02 Lim och fogmassa som innehåller icke-halogenerade
organiska lösningsmedel
08 04 05 Lim- och fogmasseslam som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 04 06 Lim- och fogmasseslam som innehåller icke-halogenerade
organiska lösningsmedel

09 Avfall från fotografisk industri

09 01 Avfall från fotografisk industri

09 01 01 Vattenbaserad framkallare och aktivator
09 01 02 Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar’
09 01 03 Lösningsmedelsbaserad framkallare
09 01 04 Fixerbad
09 01 05 Blekbad och blek-fixerbad
09 01 06 Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt
avfall vid produktionsstället
09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller
silver eller silverföreningar

10 Oorganiskt avfall från termiska processer

10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar
(utom 19)
10 01 04 Flygaska från oljeförbränning
10 01 09 Svavelsyra

10 02 Avfall från järn- och stålindustri

10 02 03 Fast avfall från rökgasrening
10 02 04 Slam från rökgasrening

10 03 Avfall från aluminiumsmältverk

10 03 01 Tjära och annat kolhaltigt avfall från
anodtillverkning
10 03 03 Avskummat material
10 03 04 Slagg från primär smältning/vitt slagg
10 03 07 Förbrukad behållarinfodring
10 03 08 Saltslagg från sekundär smältning
10 03 09 Svart slagg från sekundär smältning
10 03 10 Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg

10 04 Avfall från blysmältverk

10 04 01 Slagg (från första och andra smältningen)
10 04 02 Slagg och avskummat material (från första och andra
smältningen)
10 04 03 Kalciumarsenat
10 04 04 Stoft från rökgasrening
10 04 05 Annat partikelformat material och stoft
10 04 06 Fast avfall från rökgasrening
10 04 07 Slam från rökgasrening

10 05 Avfall från zinksmältverk

10 05 01 Slagg (från första och andra smältningen)
10 05 02 Slagg och avskummat material (från första och andra
smältningen)
10 05 03 Stoft från rökgasrening
10 05 05 Fast avfall från rökgasrening
10 05 06 Slam från rökgasrening

10 06 Avfall från kopparsmältverk

10 06 03 Stoft från rökgasrening
10 06 05 Avfall från elektrolytisk raffinering
10 06 06 Fast avfall från rökgasrening
10 06 07 Slam från rökgasrening

10 08 Avfall från andra metallsmältverk än järn

10 08 03 Stoft från rökgasrening
10 08 05 Fast avfall från rökgasrening
10 08 06 Slam från rökgasrening

10 10 Avfall från metallgjuterier

10 10 03 Ugnsslagg från tungmetallgjuteri
10 10 04 Ugnsstoft från tungmetallgjuteri

11 Oorganiskt avfall som innehåller metaller från
metallbehandling och metallisering av metaller samt
från hydrometallurgiska processer, exklusive
järnmetaller

11 01 Flytande avfall och slam från metallbehandling och
metallisering av metaller (t.ex. galvanisering,
förzinkning, betning, etsning, fosfatering och
alkalisk avfettning)11 01 01 Cyanidhaltigt (alkaliskt)
avfall som innehåller andra tungmetaller än krom

11 01 02 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som inte innehåller
andra tungmetaller
11 01 03 Cyanidfritt avfall som innehåller krom
11 01 05 Sura betbad
11 01 06 Syror
11 01 07 Alkalier
11 01 08 Fosfateringsbad

11 02 Avfall och slam från hydrometallurgiska processer
där järn inte ingår

11 02 01 Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska processer
11 02 02 Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer
(även jarosit, götit)

11 03 Slam och fast avfall från härdning

11 03 01 Cyanidhaltigt avfall

11 03 99 Annat avfall

12 Avfall från formning och mekanisk ytbehandling av
metaller och plaster

12 01 Avfall från formning (smidning, svetsning,
pressning, dragning, svarvning, skärning och filning)

12 01 06 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljor
(inte emulsioner)
12 01 07 Använda halogenfria bearbetningsoljor
(inte emulsioner)
12 01 08 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner
12 01 09 Använda halogenfria bearbetningsoljeemulsioner
12 01 10 Syntetiska bearbetningsoljor
12 01 11 Slam från bearbetningsprocesser
12 01 12 Använda vaxer och fetter

12 02 Avfall från mekanisk ytbehandling (blästring, slipning,
polering och putsning)

12 02 01 Använd blästringssand från blästring av material
belagt med skikt innehållande bly, krom, kadmium,
arsenik eller tenn

12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)

12 03 01 Vattenbaserad tvättvätska
12 03 02 Avfall från ångavfettning

13 Oljeavfall (utom ätliga oljor, 05 och 12)

13 01 Hydraulolje- och bromsvätskeavfall

13 01 01 Hydrauloljor som innehåller PCB eller PCT3
13 01 02 Andra klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 03 Icke-klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 04 Klorerade emulsioner
13 01 05 Icke-klorerade emulsioner
13 01 06 Hydrauloljor som innehåller mineralolja
13 01 07 Andra hydrauloljor
13 01 08 Bromsvätskor

13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall

13 02 01 Klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 02 Icke-klorerade motor-, transmissions- och
smörjoljor
13 02 03 Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

13 03 Isolerolje- och värmeöverföringsoljeavfall och andra
vätskor

13 03 01 Isoler- eller värmeöverföringsoljor och andra vätskor
som innehåller PCB eller PCT
13 03 02 Andra klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och
andra vätskor
13 03 03 Icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor
och andra vätskor
13 03 04 Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor
och andra vätskor
13 03 05 Mineraloljebaserade isoler- och
värmeöverföringsoljor

13 04 Maskinrumsolja

13 04 01 Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar
13 04 02 Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för
maskinrumsolja
13 04 03 Maskinrumsolja från annan sjöfart

13 05 Material från oljeavskiljare

13 05 01 Fast avfall från oljeavskiljare
13 05 02 Slam från oljeavskiljare
13 05 03 Slam från slamavskiljare
13 05 04 Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner
13 05 05 Andra emulsioner

13 06 Annat oljeavfall

13 06 01 Annat oljeavfall1

4 Avfall bestående av organiska ämnen använda som
lösningsmedel (utom 07 och 08)

14 01 Avfall från avfettning av metaller och från
maskinunderhåll

14 01 01 Klorfluorkarboner
14 01 02 Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 01 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 01 04 Vattenhaltiga halogenerade lösningsmedelsblandningar
14 01 05 Vattenhaltiga icke-halogenerade lösningsmedelsblandningar
14 01 06 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
14 01 07 Slam och fast avfall som inte innehåller halogenerade
lösningsmedel

14 02 Avfall från rengöring av textilier och från avfettning
av naturprodukter

14 02 01 Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 02 02 Icke-halogenerade lösningsmedel och organiska vätskor
som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
14 02 03 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
14 02 04 Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

14 03 Avfall från elektronikindustri

14 03 01 Klorfluorkarboner
14 03 02 Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 03 03 Icke-halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 03 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
14 03 05 Slam och fast avfall som innehåller andra
lösningsmedel

14 04 Avfall bestående av kylmedel, skum- eller
aerosoldrivmedel

14 04 01 Klorfluorkarboner
14 04 02 Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 04 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 04 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
14 04 05 Slam och fast avfall som innehåller andra
lösningsmedel

14 05 Avfall från återanvändning av lösningsmedel och
kylmedel (destillationsrester)

14 05 01 Klorfluorkarboner
14 05 02 Halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 05 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 05 04 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 05 05 Slam som innehåller andra lösningsmedel

16 Avfall som inte specificerats på annat sätt i
katalogen

16 02 Kasserad utrustning och fragmenteringsrester

16 02 01 Transformatorer och kondensatorer som innehåller
PCB eller PCT

16 04 Kasserade explosiva varor

16 04 01 Kasserad ammunition
16 04 02 Kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03 Andra kasserade explosiva varor

16 05 Kemikalier och gaser i behållare

16 05 02 Ospecificerade oorganiska laboratoriekemikalier
16 05 03 Ospecificerade organiska laboratoriekemikalier

16 06 Batterier och ackumulatorer

16 06 01 Blybatterier
16 06 02 Nickel-kadmiumbatterier
16 06 03 Kvicksilverhaltiga torrbatterier
16 06 06 Elektrolyt från batterier och ackumulatorer

16 07 Avfall från rengöring av transport- och lagertankar
(utom 05 och 12)

16 07 01 Kemikalieavfall från rengöring av transporttankar
för sjötransport
16 07 02 Oljeavfall från rengöring av transporttankar för
sjötransport
16 07 03 Oljeavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och
vägtransport
16 07 04 Kemikalieavfall från rengöring av tankar för
järnvägs- och vägtransport
16 07 05 Kemikalieavfall från rengöring av
lagertankar
16 07 06 Oljeavfall från rengöring av lagertankar

17 Bygg- och rivningsavfall (även från vägbyggen)

17 06 Isolermaterial

17 06 01 Isolermaterial som innehåller asbest

17 08 Utsorterade fraktioner från bygg- och rivningsavfall

17 08 01 Utsorterade fraktioner som innehåller kvicksilver
17 08 02 Utsorterade fraktioner som består av PCB-haltiga
fogmassor, PCB-haltiga golvmassor, PCB-innehållande
isolerrutor, kondensatorer innehållande PCB

18 Avfall från sjukvård, veterinärverksamhet eller
därmed förknippad undervisning och forskning
(utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning
till patientbehandling)

18 01 Avfall från undervisning och forskning,
förlossningsavdelningar, diagnos,
behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor
18 01 03 Annat avfall där det ställs särskilda
krav på insamling och bortskaffande på grund av
smittfara
18 01 99 Amalgamavfall

18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller
förebyggande av djursjukdomar

18 02 02 Annat avfall där det ställs
särskilda krav på insamling och bortskaffande på
grund av smittfara
18 02 04 Kasserade kemikalier

19 Avfall från avfallsbehandlingsanläggningar, externa
avloppsreningsverk och vattenverk

19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av
hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall

19 01 03 Flygaska
19 01 04 Pannaska
19 01 05 Filterkaka
från rökgasrening
19 01 06 Vattenhaltigt flytande avfall från
rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall
19 01 07 Fast avfall från rökgasrening
19 01 10 Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

19 02 Avfall från specifik fysikalisk eller kemisk
behandling av industriavfall (t.ex. avlägsnande av
krom eller cyanid samt neutralisering)

19 02 01 Metallhydroxidslam och annat slam från
metallfällning

19 04 Förglasat avfall och avfall från förglasning

19 04 02 Flygaska och annat avfall från rökgasrening
19 04 03 Icke-förglasad fast fas

19 08 Avfall från vattenreningsverk

19 08 03 Fett och oljeblandning från oljeavskiljare
19 08 06 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 08 07 Lösningsmedel och slam från regenerering av
jonbytare

20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall, även separat insamlade fraktioner

20 01 Separat insamlade fraktioner

20 01 09 Olja och fett (utom ätliga oljor och fetter)
20 01 12 Färg, tryckfärg, lim och hartser
20 01 13 Lösningsmedel
20 01 14 Syror
20 01 15 Basiskt avfall
20 01 17 Fotokemikalier
20 01 19 Bekämpningsmedel
20 01 20 Batterier, som anges i 16 06
20 01 21 Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall inklusive
metalliskt kvicksilver

99 Övrigt avfall som inte nämns i den europeiska
avfallskatalogen

99 01 Material som är så förorenade att särskilda
krav ställs på insamling och behandling

99 01 01 Förorenade uppgrävda jordmassor, schaktmassor och
muddermassor
99 01 02 Förorenade förpackningar
99 01 03 Förorenad utrustning
99 01 04 Oljeförorenad slipmull och liknande
99 01 05 Kvicksilverhaltigt avfall från
rökgasrening vid krematorier

99 02 Avfall från förbränning, pyrolys eller annan behandling
av farligt avfall

99 02 01 Flygaska
99 02 02 Pannaska
99 02 03 Filterkaka från rökgasrening
99 02 04 Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening
och annat vattenhaltigt flytande avfall
99 02 05 Fast avfall från rökgasrening
99 02 06 Förbrukat aktivt kol från rökgasrening
99 02 07 Kvicksilverhaltigt avfall
Förordning (1997:236).

Bilaga 3

EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM FARLIGT

H1 Explosivt: ämnen och preparat som kan explodera vid kontakt med
öppen eld eller som är mer känsliga för stötar eller friktion än
dinitrobensen.

H 2 Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till
en kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt
brännbara ämnen.

H 3-A Mycket brandfarligt:-flytande ämnen och
preparat med en flampunkt under 210 C (inklusive synnerligen
brandfarliga vätskor),-ämnen och preparat som vid kontakt med luft
vid normal temperatur och utan annan energitillförsel kan utveckla
värme och slutligen fatta eld,-fasta ämnen och preparat som lätt
kan fatta eld efter kort kontakt med något som brinner och som
fortsätter att brinna eller förbrännas efter det att
antändningskällan avlägsnats,-gasformiga ämnen eller preparat som
är brandfarliga i luft vid normalt tryck, eller-ämnen eller
preparat som, i kontakt med vatten eller fuktig luft, utvecklar
mycket brandfarliga gaser i farlig mängd.

H 3-B Brandfarligt: flytande ämnen eller preparat med en
flampunkt lika med eller högre än 210 C och mindre än eller lika med
550 C.

H 4 Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men
som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller
slemhinna, kan orsaka inflammation.

H 5 Hälsoskadliga: ämnen och preparat som vid inandning eller upptag
genom huden kan medföra begränsade hälsoskador.

H 6 Giftigt: ämnen och preparat (inklusive mycket giftiga ämnen och
preparat) som vid inandning, förtäringeller upptag genom huden
kan orsaka allvarliga akuta eller kroniska hälsorisker eller
till och med död.

H 7 Cancerframkallande: ämnen och preparat som vid inandning,
förtäring eller upptag genom huden kan ge upphov till
cancer eller öka dess förekomst.

H 8 Frätande: ämnen och preparat som vid kontakt kan förstöra
levande vävnad.

H 9 Smittförande: ämnen innehållande levande mikroorganismer eller
deras toxiner och som enligt vetenskap eller grundad
misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra
levande organismer.

H 10 Fosterskadande: ämnen och preparat, som vid inandning, förtäring
eller upptag genom huden, kan förorsaka icke ärftliga medfödda
missbildningar eller öka förekomsten av dessa.

H 11 Mutagent: ämnen eller preparat som om de inandas eller förtärs
eller tas upp genom huden kan förorsaka ärftliga genetiska
skador eller öka deras förekomst.

H 12 Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket
giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syra.

H 13 Ämnen eller preparat som på något sätt, efter omhändertagande,
kan ge upphov till ett annat ämne t.ex. lakvätska som har någon
av de egenskaper som ovan uppräknats.

H 14 Ekotoxiskt: ämnen och preparat som omedelbart
eller på sikt innebär risk för en eller flera miljösektorer.

ANMÄRKNINGAR

1. De farliga egenskaperna ”giftigt” (och ”mycket giftigt”),
”hälsoskadligt”, ”frätande” och ”irriterande” skall bedömas med
hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 6, del 1 A och del
2 B i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om
tillnärmning av lagar och andra författningar om
klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen4, i
dess lydelse enligt rådets direktiv 79/831/EEG5.

2. När det gäller tillägget av egenskaperna
”cancerframkallande”, ”fosterskadande” och ”mutagent”, finns
ytterligare kriterier, som återspeglar de senaste kunskaperna,
i Anvisningar för klassifikation och märkning av farliga ämnen
och preparat i bilaga 6 (del 2 D) i direktiv 67/548/EEG i dess
lydelse enligt rådets direktiv 83/467/EEG6. Vad gäller frågan
om egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt,
skall beträffande punkterna H 3-H 8 rådets beslut 94/904/EG av
den 22 december 1994 om upprättande av en förteckning över
farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv
91/689/EEG om farligt avfall7 tillämpas.

TESTMETODER

Testmetoderna syftar till att ge definitionerna i denna bilaga
en specifik betydelse.

De metoder som skall användas finns beskrivna i bilaga 5 i
direktiv 67/548/EEG i dess lydelse enligt kommissionens
direktiv 84/449/EEG8, eller enligt kommissionens senare
direktiv om anpassning av direktiv 67/548/EEG till tekniska
framsteg. Dessa metoder är baserade på undersökningar och
rekommendationer av behöriga internationella organ, särskilt
OECD.
Förordning (1998:948).

Bilaga 4

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D 1 Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsupplag).

D 2 Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande
avfall och slam i jord).

D 3 Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor,
saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum).

D 4 Invallning (t.ex. av flytande avfall och slam i
dagbrott, dammar eller laguner).

D 5 Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda,
separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från
varandra och från den omgivande miljön).

D 6 Utsläpp av fast avfall till andra vatten än hav och oceaner.

D 7 Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under
havsbotten.

D 8 Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna bilaga
och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller
blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i
denna bilaga.

D 9 Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges i
denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av
föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande
som avses i denna bilaga (t.ex. avdunstning, torkning,
kalcinering).

D 10 Förbränning på land.

D 11 Förbränning till havs.

D 12 Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva).

D 13 Sammansmältning eller blandning före behandling med ett
förfarande som avses i denna bilaga.

D 14 Omförpackning före behandling med ett förfarande som avses i
denna bilaga.

D 15 Lagring innan ett förfarande som avses i denna bilaga
tillämpas, utom tillfällig lagring före insamling som sker på den
plats där avfallet har uppkommit.ó ó­

Bilaga 5

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN

R 1 Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att
generera energi.

R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel.

R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte
används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra
former av biologisk omvandling).

R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och
metallföreningar.

R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material.

R 6 Regenerering av syror eller baser.

R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska
föroreningar.

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter.

R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja.

R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller
ekologisk förbättring.

R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är
numrerade R 1-R 10.

R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de
förfaranden som är numrerade R 1-R 11.

R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de
förfaranden som är numrerade R 1-R 12 (utom tillfällig lagring,
före insamling, på den plats där det produceras).
Förordning (1998:948).