Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:980) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

SFS nr
1996:980
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1086
Upphävd
1996-11-28

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen
(1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen (1996:311) med
instruktion för Riksgäldskontoret.

På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet
skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 2,25
procent årlig ränta.

För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det
insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än
som sägs i första stycket, dock lägst 0,25 procent.