Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

SFS nr
1996:981
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:183

1 § Denna lag gäller beträffande besök på vårdinstitutioner och
sjukvårdsinrättningar till dem som är tvångsintagna för vård
enligt

1. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

4. lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, och

5. lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.

Lagen gäller också för besök till dem som är isolerade enligt 5
kap. 1 § eller tillfälligt isolerade enligt 5 kap. 3 §
smittskyddslagen (2004:168). Lag (2004:183).

2 § För besök som avses i 1 § får huvudmannen för vårdinstitutionen
eller sjukvårdsinrättningen besluta om allmänna besökstider.
Besökstiderna skall bestämmas så att de ger tillfredsställande
möjligheter till besök utan att inkräkta på vården.

Om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt att besök
tillåts även under andra tider än vad som är bestämt enligt första
stycket, skall huvudmannen för vårdinstitutionen eller
sjukvårdsinrättningen beträffande viss eller vissa vårdtagare eller
isolerade besluta om utvidgade besökstider.

3 § Om det med hänsyn till vårdens bedrivande, risken för
överförande av smitta eller skyddet av enskilda vårdtagares
personliga integritet är nödvändigt med inskränkningar av sådana
besök som avses i 1 §, får huvudmannen för vårdinstitutionen eller
sjukvårdsinrättningen i särskilda fall besluta om
besöksrestriktioner. Ett sådant beslut kan vara generellt eller avse
besök av en viss eller vissa personer.

4 § Vad som sägs i 3 § gäller inte

1. besök av personer för vilka 14 § andra stycket 1 lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är
tillämplig,

2. inskränkningar i den intagnes rätt när 5 kap. 12 §
smittskyddslagen (2004:168) är tillämplig, och

3. när 8 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård är tilllämpligt. Lag (2004:183).

5 § Beslut enligt 2 § andra stycket och 3 § gäller omedelbart, om
inte något annat anges i beslutet. Ett sådant beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt 2 § första stycket får inte överklagas.

6 § Bestämmelserna i 22-25, 27, 28 och 30 §§ förvaltningslagen
(1986:223) om överklagande skall tillämpas, om beslutet har meddelats
av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller
sjukvårdsinrättning. Härvid skall huvudmannen jämställas med
myndighet.

Huvudmannen skall vid ett överklagande vara den enskildes motpart.