Förordning (1996:992) om Patientskadenämnden

SFS nr
1996:992
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-24

1 § Den patientskadenämnd som avses i 17 § patientskadelagen
(1996:799) består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden
skall vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna
skall tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt
sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos
försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) samt en ha särskild
kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård.

Det skall finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga
ledamöter. Sådan ersättare skall uppfylla samma krav som den ledamot
som skall ersättas.

Ordföranden och de andra ledamöterna, utom
försäkringsgivarledamoten, samt ersättare för dessa utses av
regeringen för tre år. Försäkringsgivarledamoten och ersättare för
denne utses för samma tid av Patientförsäkringsföreningen.

2 § Försäkringsgivarledamot som är anställd hos en försäkringsgivare
får inte delta i handläggningen av ärende som rör den
försäkringsgivaren.

I övrigt gäller för Patientskadenämndens ledamöter samt för
sakkunniga som nämnden anlitar samma jäv som enligt 11 §
förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs för den som skall handlägga
ett ärende enligt den lagen.

3 § Patientskadenämnden är beslutför med ordförande och fyra andra
ledamöter. Minst två av de fyra ledamöterna skall företräda
patienternas intressen. Samtliga ledamöter skall kallas till nämndens
sammanträden. Om en ledamot anmäler förhinder, skall en ersättare
kallas. Ersättare har dock alltid rätt att vara närvarande vid
sammanträde med nämnden och får då delta i överläggning men inte i
beslut.

Som nämndens beslut gäller den mening som omfattats av mer än
hälften av antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

4 § Ordföranden eller dennes ersättare får fatta beslut i ärenden
som är av enkel beskaffenhet. Om ett ärende har inslag av principiell
art, skall ärendet dock alltid hänskjutas för avgörande med
ledamöter.

Ärenden som har avgjorts av ordföranden eller dennes ersättare
ensam, skall anmälas för nämnden vid nästa sammanträde.