Lag (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

SFS nr
1997:1024
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:846

Inledande bestämmelser

1 § Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott
enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),

2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen
(2005:551),

3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

4. folkbokföringslagen (1991:481),

5. 11 kap. 5 § brottsbalken, samt

6. lagen (2014:836) om näringsförbud.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om
annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren
finner att det finns särskilda skäl för detta.
Lag (2014:846).

Förundersökning

2 § Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap.
rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita
biträde av Skatteverket.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om
utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte
verkställa beslut om tvångsmedel. Lag (2006:580).

Tvångsmedel

3 § Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap.
1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver
användas. Lag (2006:580).

4 § Om husrannsakan verkställs av en polisman, får åklagaren
uppdra åt Skatteverket att medverka vid förrättningen.
Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för
husrannsakan. Lag (2006:580).

Förenklad brottsutredning

5 § Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare,
i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan
brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte
kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett
år. Lag (2006:580).

Spaning m.m.

6 § Skatteverket får i fråga om brott som avses i 1 §
första stycket bedriva

1. spaning och

2. verksamhet som består i att samla, bearbeta och analysera
information för att klarlägga om brottslig verksamhet har
utövats eller kan komma att utövas och som inte utgör
förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken.

Skatteverket skall verka för att förebygga brottslighet
som avses i 1 § första stycket. Lag (2006:580).

Övergångsbestämmelser

1998:517

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2005:924

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. I fråga om utredning om brott enligt 19 kap. 1 § första
stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas 1 § i sin
äldre lydelse.