Förordning (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

SFS nr
1997:1056
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1997-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:1033
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1293

Rådets uppgifter

1 § Brottsförebyggande rådet skall främja brottsförebyggande
arbete och ge regeringen och myndigheterna inom rättsväsendet
underlag för kriminalpolitiska åtgärder.

2 § Rådet skall särskilt

1. initiera och stödja brottsförebyggande insatser inom olika
samhällssektorer,

2. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge
regeringen och myndigheterna inom rättsväsendet underlag för
åtgärder och prioriteringar på det kriminalpolitiska området
samt utvärdera vidtagna åtgärder,

3. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges
i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt
följa, analysera och göra prognoser för brottsutvecklingen, och

4. ge ut rapporter från forsknings-, utvecklings- och
informationsprojekt och på andra sätt sammanställa och sprida
för rådets verksamhetsområde relevant information om
brottsförebyggande åtgärder och kriminalvetenskaplig forskning.
Förordning (2001:119).

3 § Rådet skall i sin verksamhet samarbeta med övriga
myndigheter inom rättsväsendet, andra statliga myndigheter,
universitet och högskolor samt med kommuner och enskilda
organisationer.

Rådet skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet
mellan kvinnor och män.

4 § Rådet skall medverka i kompetensutveckling för anställda
inom hela rättsväsendet och i undervisning vid Polishögskolan.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med
undantag av följande bestämmelser:

4 § andra stycket om styrelseledamöter,

14 § om styrelsens beslutförhet,

17 § om bestämmanderätten över myndighetens organisation,

19 § om personalansvarsnämnd,

20 § om personalansvarsnämnds beslutförhet,

30 § om inlämnande till Justitiekanslern av förteckning över
inkomna ärenden.

Rådets ledning

6 § Rådets generaldirektör är chef för myndigheten.

Rådets styrelse

7 § Rådets styrelse består av högst elva ledamöter,
generaldirektören inräknad. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

Styrelsen är beslut för när ordföranden och generaldirektören
samt minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (1999:144).

8 § Regeringen utser ordförande och vice ordförande i
styrelsen.

Organisation

9 § Till rådet är knutna två rådgivande organ: en vetenskaplig
nämnd och en referensgrupp för rättsväsendet.

I övrigt bestämmer rådet sin egen organisation.

Vetenskapliga nämnden

10 § Den vetenskapliga nämnden skall ge råd och vägledning i
rådets forsknings- och utvecklingsverksamhet och verka för att
den bedrivs på vetenskaplig grund. Nämnden skall vidare
behandla frågor om metodik och vetenskaplig inriktning i nya
forsknings- och utvecklingsprojekt, om etik i projektarbeten
och utvärdering m.m. samt verka för forskningssamverkan i
kriminalvetenskapliga frågor.

11 § Den vetenskapliga nämnden består av personer med
vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för
rådets verksamhet.

Styrelsen förordnar ledamöter i nämnden. Förordning (2000:30).

Referensgrupp för rättsväsendet

12 § Referensgruppen för rättsväsendet skall lämna förslag till
prioriteringar i rådets forsknings- och utvecklingsarbete samt
verka för ökade kontakter mellan praktiskt och vetenskapligt
verksamma inom rättsväsendet. Referensgruppen skall också
bereda andra frågor inom rådets verksamhetsområde, vilka är av
gemensamt intresse för rättsväsendets myndigheter.

13 § Referensgruppen för rättsväsendet består av
generaldirektören samt företrädare för Regeringskansliet,
Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen,
Kriminalvårdsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten. Generaldirektören är ordförande i
referensgruppen. Förordning (2004:1293).

Personalföreträdare

14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på rådet.