Lag (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS nr
1997:1058
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1997-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:85
Upphävd
2001-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1258

Allmänna bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i denna lag får register föras med
hjälp av automatisk databehandling för Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet i form av

1. register i underrättelseverksamhet bestående dels av ett
gemensamt underrättelseregister, dels av analysregister, och

2. ett gemensamt spaningsregister.

Tullverket är registeransvarigt för registren enligt denna lag.
Lag (1999:435).

2 § Vid tillämpning av denna lag eller av en förordning som har
utfärdats med stöd av lagen skall registrens
integritetskänsliga natur beaktas. Innehållet i registren skall
begränsas till uppgifter som är nödvändiga för registrens
ändamål.

3 § Uppgifter om en person får inte föras in i ett register
enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller
etniska ursprung, hälsa, sexuella läggning, politiska
åskådning, religiösa tro eller filosofiska övertygelse eller
medlemskap i en fackförening.

Uppgifter om en person i ett register får kompletteras med
sådana uppgifter som avses i första stycket endast om det är
oundgängligen nödvändigt för registrets ändamål. Uppgifter som
avses i första stycket får inte användas som sökbegrepp.

Register i underrättelseverksamhet

Definitioner

4 § Med underrättelseverksamhet avses i denna lag verksamhet
inom Tullverket som består i att samla och bearbeta
information för att klarlägga om brottslig verksamhet har
utövats eller kan komma att utövas och som inte utgör
förundersökning enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling eller 23 kap. rättegångsbalken.

Med allvarlig brottslig verksamhet avses i denna lag verksamhet
som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två
år eller däröver och som Tullverket enligt lag eller
förordning har befogenhet att ingripa mot.

Med särskild undersökning avses i denna lag en undersökning i
underrättelseverksamhet som innebär insamling, bearbetning och
analys av uppgifter i syfte att ge underlag för beslut om
förundersökning eller om särskilda åtgärder för att förebygga,
förhindra eller upptäcka brott. Lag (2000:1258).

Underrättelseregistret

5 § Underrättelseregistret skall användas för att få underlag
för särskilda undersökningar avseende allvarlig brottslig
verksamhet samt för att underlätta tillgången till allmänna
uppgifter med anknytning till underrättelseverksamhet.

6 § Underrättelseregistret får inrättas av Tullverket och föras
som ett gemensamt register för verkets underrättelseverksamhet.
Lag (1999:435).

7 § I underrättelseregistret får det föras in uppgifter som kan
hänföras till en enskild person endast om uppgifterna ger
anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet utövats
eller kan komma att utövas och den som avses med uppgifterna
skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva
den allvarliga brottsliga verksamheten.

Uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha
samband med allvarlig brottslig verksamhet eller om hjälpmedel
som kan antas ha använts i samband med sådan verksamhet får
registreras, även om uppgifterna kan hänföras till en enskild
person som det inte finns någon misstanke mot. Uppgifterna
skall därvid förses med upplysning om att det inte finns någon
misstanke mot denne.

8 § Till underrättelseregistret får inte uppgifter från något
annat personregister inhämtas med hjälp av automatisk
databehandling.

Analysregister

9 § Ett analysregister skall användas i samband med en särskild
undersökning avseende allvarlig brottslig verksamhet för att få
underlag för beslut om förundersökning eller om särskilda
åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

10 § Inom Tullverket får Tullverkets huvudkontor eller en
tullregion inrätta och föra analysregister när en särskild
undersökning har inletts och det finns anledning att anta att
allvarlig brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att
utövas. Lag (1999:435).

11 § I ett analysregister får föras in uppgifter som kan
hänföras till en enskild person endast om uppgifterna har
anknytning till den särskilda undersökningen. Uppgifterna om en
enskild person som det inte finns någon misstanke mot skall
förses med upplysning om detta förhållande.

12 § Ett beslut om att inrätta ett analysregister skall
innehålla uppgifter om registrets benämning, den särskilda
undersökningens ändamål och när registret skall upphöra samt de
föreskrifter i övrigt som behövs för att förebygga otillbörligt
intrång i de registrerades personliga integritet.
Tullverket skall föra en förteckning över beslut att
inrätta analysregister. Ett analysregister behöver inte anmälas
till Datainspektionen. Lag (1999:435).

13 § Till ett analysregister får uppgifter från andra
personregister som förs av Tullverket eller polismyndighet
inhämtas med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1999:435).

Register i spaningsverksamhet

Spaningsregistret

14 § Spaningsregistret skall användas för att underlätta
tillgången till uppgifter med anknytning till brott som
förövats eller kan antas ha förövats och som Tullverket har
befogenhet att ingripa mot. Lag (1999:435).

15 § Spaningsregistret får inrättas av Tullverket och föras som
ett gemensamt register för verkets spanings- och
kontrollverksamhet. Lag (1999:435).

16 § I spaningsregistret får det föras in uppgifter som kan
hänföras till en enskild person endast om den som avses med
uppgiften kan misstänkas för att ha förövat brott som avses i
14 § och bara under förutsättning att registreringen är av
särskild betydelse för brottsbekämpningen.

Uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha
samband med brott som avses i 14 § eller om hjälpmedel som kan
antas ha använts i samband med sådant brott får registreras,
även om uppgifterna kan hänföras till en enskild person som det
inte finns någon misstanke mot. Uppgifterna skall därvid förses
med upplysning om att det inte finns någon misstanke mot denne.

17 § Till spaningsregistret får uppgifter som avses i 16 §
inhämtas från polismyndighet eller polisregister med hjälp av
automatisk databehandling. Detsamma gäller motsvarande
uppgifter som Tullverket erhåller enligt en
internationell överenskommelse som Sverige tillträtt.
Lag (1999:435).

Utlämnande av uppgifter ur register

18 § Personuppgifter i ett register skall på begäran lämnas ut
till

1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och Datainspektionen,

2. regeringen och domstolar, om uppgifterna behövs för prövning
av beslut om utlämnande av uppgifter ur ett register,

3. åklagare, om uppgifterna behövs för en förundersökning eller
för prövning av frågan om inledande av en förundersökning.

Personuppgifter i ett register får lämnas ut till
Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter och Kustbevakningen, om
uppgifterna kan antas ha betydelse för den brottsbekämpande
verksamheten.

Uppgifter får vidare lämnas ut till en utländsk myndighet eller
en mellanfolklig organisation

1. i enlighet med förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997
om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa
myndigheter och om samarbete mellan de förra och kommissionen
för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och
jordbrukslagstiftningen, eller

2. om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse
som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

19 § Uppgifter i underrättelseregistret får med hjälp av
automatisk databehandling endast tillföras analysregister som
förs inom Tullverket. Uppgifter i ett analysregister får inte
tillföras andra personregister med hjälp av automatisk
databehandling. Uppgifter i spaningsregistret får med hjälp av
automatisk databehandling endast tillföras polismyndighet eller
polisregister.

Gallring av uppgifter

20 § Uppgifterna om en person i ett register skall gallras när
de inte längre behövs för registrets ändamål och senast vid den
tidpunkt som anges i 21-23 §§.

21 § Uppgifterna i underrättelseregistret skall gallras senast
tre år efter det att uppgifter om att en registrerad person
skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva
allvarlig brottslig verksamhet senast infördes. Om en särskild
undersökning som rör en registrerad person har inletts, får
dock uppgifterna stå kvar till dess att undersökningen har
avslutats.

22 § Uppgifterna i ett analysregister skall gallras senast ett
år efter det att beslutet om att inrätta registret fattades.
Registret får dock bestå längre tid, om det är av särskild
betydelse för att den särskilda undersökningen skall kunna
avslutas.

23 § Uppgifterna i ett spaningsregister skall gallras senast
när

1. misstanke som antecknats inte längre finns mot den
registrerade,

2. domstol har meddelat dom eller beslut som har vunnit laga
kraft, eller när strafföreläggande har godkänts i anledning av
misstanken och det inte finns någon misstanke mot den
registrerade om annat brott som får föras in i registret,

3. åttio år förflutit från det år då den registrerade föddes,
eller

4. den registrerade har avlidit.

Särskilda bestämmelser

24 § Om någon som i tjänsten tar befattning med en uppgift som
har lämnats ur register finner anledning att anta att uppgiften
är oriktig, skall han genast anmäla detta till Tullverket.
Lag (1999:435).

25 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela närmare föreskrifter för register som förs med stöd
av denna lag.