Förordning (1997:1064) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS nr
1997:1064
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1997-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:791
Upphävd
2005-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:544

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till
lagen (1997:1058) om register i Tullverkets i brottsbekämpande
verksamhet och avser sådana register som förs med stöd av
nämnda lag.

2 § Med registerlag avses i denna förordning lagen (1997:1058)
om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, om inget
annat anges. Uttryck och beteckningar i denna förordning har i
övrigt samma betydelse som i lagen.

Underrättelseregistret

3 § I den omfattning det behövs för de ändamål som anges i 5 §
och med de begränsningar som följer av 7 § registerlagen får
Tullverket föra in sådana uppgifter i underrättelseregistret
som rör allvarlig brottslig verksamhet om

1. varor,

2. transportmedel,

3. företag,

4. personer,

5. omständigheter och händelser som inger misstanke om
allvarlig brottslig verksamhet,

6. förslag till åtgärder och

7. brottshjälpmedel.

Underrättelseregistret får vidare innehålla strategiska och
allmänna uppgifter för underrättelse- och spaningsverksamhet.
Personuppgifter skall inte i något fall förekomma i anslutning
till sådana uppgifter. Förordning (1999:544).

4 § Underrättelseregistret får om förutsättningarna för
registrering enligt 7 § registerlagen är uppfyllda innehålla
följande uppgifter om en enskild person:

1. namn,

2. födelsedatum eller personnummer,

3. adress, telefonnummer och adress för elektronisk post,

4. arbetsplats, yrke och titel,

5. nationalitet,

6. kön,

7. särskilda bestående fysiska kännetecken,

8. varning om personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller
flyktbenägen,

9. identifikationsuppgifter om transportmedel och hjälpmedel,

10. omständigheter som ger upphov till skälig misstanke om att
personen utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig
verksamhet samt

11. hänvisning till annat register som förs av Tullverket eller
polismyndighet i vilket uppgifter om personen förekommer.
Förordning (1999:544).

5 § I underrättelseregistret skall det av uppgifterna i
kategorierna 3 § punkt 1-4 framgå vad som är syftet med
registreringen, vem som fört in uppgiften samt tidpunkten för
registreringen.

Analysregister

6 § Ett beslut enligt 12 § registerlagen att inrätta ett
analysregister skall fattas av Tullverkets chef eller chefen
för en tullregion eller, efter någonderas förordnande, annan
chefstjänsteman vid verket eller regionen.
Förordning (1999:544).

7 § Justitiekanslern skall underrättas om ett beslut att
inrätta ett analysregister, om analysregistret avser en
särskild undersökning om sådan brottslig verksamhet för vilken
Justitiekanslern ensam har behörighet att inleda
förundersökning enligt tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen.

8 § Endast de tjänstemän som arbetar med den särskilda
undersökning för vilken analysregistret skall vara ett
hjälpmedel får ha direkt åtkomst till analysregistret.

9 § Uppgifter i ett analysregister får lämnas ut till annan
tulltjänsteman, annan enhet inom Tullverket, polismyndighet
eller Kustbevakningen endast om uppgifterna kan antas ha
särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra
brottsbekämpande åtgärder. Förordning (1999:544).

Spaningsregistret

10 § I den omfattning det behövs för de ändamål som anges i 14 §
och med de begränsningar som följer av 16 § registerlagen får
Tullverket föra in uppgifter i spaningsregistret som rör
brott som förövats eller kan antas ha förövats om

1. varor,

2. transportmedel,

3. företag,

4. personer,

5. omständigheter och händelser som inger misstanke om brott,

6. förslag till åtgärder och

7. brottshjälpmedel.

Spaningsregistret får vidare innehålla strategiska och allmänna
uppgifter för spaning, kontrollverksamhet och brottsutredning.
Personuppgifter skall inte i något fall förekomma i anslutning
till sådana uppgifter. Förordning (1999:544).

11 § Spaningsregistret får om förutsättningarna för
registrering enligt 16 § registerlagen är uppfyllda innehålla
följande uppgifter om en enskild person:

1. namn,

2. födelsedatum eller personnummer,

3. adress, telefonnummer och adress för elektronisk post,

4. arbetsplats, yrke och titel,

5. nationalitet,

6. kön,

7. särskilda bestående fysiska kännetecken,

8. varning om personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller
flyktbenägen,

9. identifikationsuppgifter om transportmedel och hjälpmedel,

10. omständigheterna som ger upphov till misstanke om brott som
Tullverket har befogenhet att ingripa mot samt

11. hänvisning till annat register som förs av Tullverket eller
polismyndighet i vilket uppgifter om personen förekommer.
Förordning (1999:544).

12 § I spaningsregistret skall det av uppgifterna i
kategorierna 10 § punkt 1-4 framgå vad som är syftet med
registreringen, vem som fört in uppgiften samt tidpunkten för
registreringen.

Utlämnande av uppgifter

13 § Tullverket och Rikspolisstyrelsen får ha direkt
åtkomst till underrättelseregistret. Polismyndigheterna och
Kustbevakningen får ha direkt åtkomst till
underrättelseregistret i de delar som avser förslag till
åtgärder och allmänna och strategiska uppgifter.
Förordning (1999:544).

14 § Tullverket, Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna
och Kustbevakningen får ha direkt åtkomst till spaningsregistret.
Förordning (1999:544).

15 § Direkt åtkomst till uppgifter i underrättelseregistret och
spaningsregistret skall vara förbehållen de tjänstemän som
behöver sådan information för sina arbetsuppgifter inom
myndighetens brottsbekämpande verksamhet.

Gemensamma bestämmelser

16 § harupphävts genom förordning (1999:544).

17 § Datainspektionen får meddela generella föreskrifter för
register som förs med stöd av registerlagen.

18 § Generaltullstyrelsen får efter samråd med Datainspektionen
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställighet av registerlagen och denna förordning.